wrzesień 2009

Ogłoszenie Starosty Tarnogórskiego

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Zabrze,  z siedzibą w Zabrzu ul. Szczęść Boże 11, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę  sieci i przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego w Szałszy przy ul. Modrzewiowej, na działkach o  numerach: 121/43 i 121/65.Zainteresowane strony mogą w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zapoznać się z dokumentacją techniczną ww. przedsięwzięcia, która zostanie udostępniona do wglądu w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego  w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5  p. 14, tel. 032 381 37 29.Zainteresowani mogą również składać dokumenty uzupełniające do sprawy, swoje zastrzeżenia, uwagi i wnioski.

DROGOWE INWESTYCJE

Dobiega końca jedna z największych tegorocznych inwestycji Powiatu Tarnogórskiego pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania ulic Gliwickiej – Wyszyńskiego – Legionów w Tarnowskich Górach”. Kwota dofinansowania, jaką z Unii Europejskiej otrzymał Powiat Tarnogórski, na realizację tego zadania to 1 mln 700 złotych. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet: Transport, Działanie: Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową. Całkowity koszt zadania to 2 mln złotych. Wkład własny Powiatu Tarnogórskiego to 300 tys. złotych. Remont obejmuje przebudowę skrzyżowania ulic Gliwickiej, Wyszyńskiego i Legionów oraz przebudowę samej ulicy Legionów. Na skrzyżowaniu budowane jest rondo, które zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz pieszych, jak również poprawi widoczność w rejonie skrzyżowania. Zakończenie robót planowane jest na koniec września.

SESJA RADY POWIATU

Uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Profesjonalny Urząd” podjęli radni na ostatniej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 29 września. Do konkursu o dofinansowanie tego projektu zamierza przystąpić Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach. Realizacja powyższego projektu umożliwi osobom niepełnosprawnym, znajdującym się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, kompleksową i bezpośrednią obsługę oraz pomoc w powrocie do czynnego życia zawodowego. Całkowita wartość planowanego projektu wyniesie 462 098 zł, natomiast wkład własny, jaki zabezpieczy PUP w ramach przyznanych środków Funduszu Pracy to 69 314 zł.

PUCHAR STAROSTY TARNOGÓRSKIEGO

Ruszyła II edycja rozgrywek o Puchar Starosty Tarnogórskiego. 23 września Piast Ożarowice przegrał z Tarnowiczanką Tarnowskie Góry 2:4. Sparta Tworóg uległa po dogrywce Orłowi Nakło Śląskie 0:1. Najbliższy mecz odbędzie się 30 września o godz. 16.30. Ruch Radzionków zmierzy się z Górnikiem Bobrowniki. W turnieju biorą udział kluby piłkarskie mające swoją siedzibę na terenie Powiatu Tarnogórskiego. Mecze odbywają się w systemie pucharowym na boiskach drużyn zajmujących niższe miejsce w tabeli w poszczególnych rozgrywkach PZPN. Organizatorem Pucharu Starosty jest Wydział Sportu, Turystyki, Promocji i Komunikacji Społecznej. W tym roku do rozgrywek zgłosiło się 8 zespołów.

Ogłoszenie

Starosta Tarnogórski, zgodnie z art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz.U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027z późn. zm.) zawiadamia o rozpoczęciu prac geodezyjnych w związku z wszczęciem postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie Rybna w mieście Tarnowskie Góry.

Ogłoszenie

Starosta Tarnogórski, zgodnie z art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz.U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027z późn. zm.) zawiadamia o rozpoczęciu prac geodezyjnych w związku z wszczęciem postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie Strzybnica w mieście Tarnowskie Góry.

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górachinformuje:na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2004 Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 oraz umieszczony na stronie internetowej www.powiat.tarnogorski.pl,na okres od 25 września  2009 roku  do 15 października 2009 rokuwykaz nieruchomości:- 12 lokali mieszkalnych  położonych w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 2, - 18 lokali mieszkalnych  położonych w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 2 bprzeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego.

Stypendia dla szczególnie uzdolnionych

  Zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów w ramach II edycji projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” , jednym z kryteriów przyznawania stypendium jest uczestnictwo ucznia ubiegającego się o stypendium w konkursie/olimpiadzie/turnieju co najmniej szczebla wojewódzkiego z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i technicznych  w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku (§ 2 ust. 1 pkt. 3 Regulaminu przyznawania stypendiów). W związku z powyższym zamieszczamy tabelę opracowaną przez Urząd Marszałkowski w Katowicach ujmującą konkursy/olimpiady/turnieje na szczeblu co najmniej wojewódzkim z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i technicznych, które będą uznawane w momencie weryfikacji ucznia.

SKRZYDŁA POWIATU

18 września w Starostwie Powiatowym odbyła się konferencja promująca projekt „Skrzydła Powiatu – rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego”. Spotkanie miało na celu zapoznanie mieszkańców powiatu oraz władz samorządowych z projektem, jego celami, podejmowanymi działaniami oraz osiągniętymi rezultatami. Uczestników i zaproszonych gości powitał starosta Józef Korpak. Spotkanie poprowadziła Aniela Jany – doradca ds. osób niepełnosprawnych, pracująca w PCPR przy realizacji projektu. Prelekcję z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych wygłosił Grzegorz Kozłowski - Człowiek bez barier 2006 r., współzałożyciel i prezes Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym, współtwórca programu „Świat bliżej nas, my bliżej świata”. W trakcie spotkania o projekcie wypowiadali się również jego uczestnicy – osoby niepełnosprawne.

MŁODZI PLASTYCY ZAPRASZAJĄ NA WYSTAWĘ

Ślad człowieka to najnowsza wystawa fotograficzno - malarska uczniów tarnogórskiego Liceum Plastycznego w Galerii Antresola w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Zamkowej. Swoje prace prezentują: Danuta Frasek, Marta Rębisz, Krzysztof Stręcioch, Dominika Strzoda, Agnieszka Zdańkowska. Wystawę, której wernisaż odbył się 17 września można oglądać do 5 października w godzinach otwarcia biblioteki.

NOWY CHODNIK W RADZIONKOWIE

Zakończył się remont chodnika przy ulicy św. Wojciecha w Radzionkowie na odcinku od ul. Zejera do ul . Klasztornej. Roboty obejmowały m. in. wymianę nawierzchni chodnika z płytek betonowych na kostkę betonową typu holland wraz z przekładką kostki betonowej typu rustikal na wjazdach do posesji oraz częściową regulację krawężnika. Remont na odcinku o długości ok. 550 mb. oraz powierzchni 2054,88 m kw. trwał miesiąc. Wykonawcą był Zakład Remontowo – Budowlany Maria Fisior z Oss. Koszt remontu to 191 626, 88 zł. Jeszcze w październiku bieżącego roku planowane jest wykonanie remontu kolejnego odcinka chodnika od ul. Klasztornej do ul. Kowalskiej o długości ok. 260 mb.

Ogłoszenie

Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowejNa podstawie art. 35 ust. 1 w związku z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zm.) Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych na wynajem oraz do dzierżawy.WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWYWYKAZ POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH NA WYNAJEM

Stypendia dla szczególnie uzdolnionych

 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach w roku szkolnym 2009/2010, będzie realizowało II edycję projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w województwie śląskim, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Wnioski wraz z załącznikami należy składać w pokoju 114 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 w terminie od 21 września do 16 października.

ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ

14 września, Józef Korpak, starosta tarnogórski uczestniczył w otwarciu wystawy „Kapłan" w Galerii „Mozaika” Centrum Kultury  „Karolinka” w Radzionkowie. Organizatorem wystawy, która czynna będzie do 25 września br. jest Komitet Obchodów 25 rocznicy męczeńskiej śmierci Księdza Jerzego Popiełuszki w Radzionkowie.

BIESIADA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach organizuje Biesiadę Rodzin Zastępczych, przygotowaną w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej „Jesienne spotkanie z rodzicielstwem zastępczym”, która odbędzie się 19 września 2009r. w godzinach od 14.00 do 18.00 w Parku w Świerklańcu. Biesiada organizowana jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Serce Dziecka i Stowarzyszeniem Pro Rodzina. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane ideą rodzicielstwa zastępczego.

BOROWIACY U ŚLĄZAKÓW

Jak co roku, w czasie Gwarków, gościła w naszym powiecie delegacja zaprzyjaźnionego Powiatu Tucholskiego. Borowiacy przebywali u nas od 11 do 14 września. Goście zwiedzili Muzeum Chleba w Radzionkowie oraz uczestniczyli w wernisażu wystawy poplenerowej w Galerii pod Kopułą, mieszczącej się w Kopalni Zabytkowej. Jak co roku Tucholanie wzięli udział w pochodzie gwarkowskim oraz w szeregu imprez z okazji dni miasta. Po raz pierwszy w gwarkowskim pochodzie wystąpili także reprezentanci władz Powiatu Tarnogórskiego w historycznych przebraniach. Wizytę delegacji zakończyło spotkanie w Starostwie Powiatowym.

BIEG SEDLACZKA

Już szósty raz z rzędu tarnogórskim Gwarkom towarzyszył Bieg Sedlaczka. W tym roku odbył się on w tarnogórskim Parku Miejskim. Tradycyjnie też w biegu wystartowali samorządowcy. W biegu VIP-ów w kategorii poniżej 45 lat wygrał Mirosław Stachowicz przed Łukaszem Garusem, Januszem Śnietką i Tomaszem Głogowskim. W kategorii powyżej 45 lat na metę pierwszy przybiegł Krzysztof Gajos, a następnie: Stanisław Kowolik, Piotr Szczęsny, Józef Korpak i Czesław Piekarec.

KARYKATURA I SATYRA W GALERII „NA TYNKU”

W Galerii na Tynku w Tarnowskich Górach oraz w Teatrze Śląskim w Katowicach we wrześniu 2009 będzie można podziwiać prace Pol’a Leurs’a jednego z najwybitniejszych współczesnych karykaturzystów, który w ostatnich kilku latach otrzymał ponad 20 znaczących międzynarodowych nagród. Twórca pojawi się w galerii osobiście. Wernisaż odbędzie się w środę 16 września, o godz. 20.00.

PORANNA KAWA

O tym, iż okres wakacyjny dla samorządów, to nie czas odpoczynku, w audycji „Poranna kawa z Radiem Plus” przekonywać będą starostwie powiatu tarnogórskiego – Józef Korpak oraz powiatu gliwickiego – Michał Nieszporek. Programu będzie można wysłuchać w najbliższą niedzielę – 13 września - o godz. 11.00 na antenie Radia Plus na częstotliwości 96,2 FM. Zapraszamy.

I Puchar Starosty Tarnogórskiego

Mając na uwadze ogromne zainteresowanie jakim w naszym regionie cieszy się piłka nożna Powiat Tarnogórski zainaugurował nowe rozgrywki piłkarskie o Puchar Starosty Tarnogórskiego. W turnieju mogą wziąć udział kluby sportowe mające swoją siedzibę na terenie Powiatu Tarnogórskiego i biorące udział w rozgrywkach organizowanych przez PZPN. Mecze są rozgrywane w systemie pucharowym, na boiskach drużyn zajmujących niższe miejsce w tabeli  w poszczególnych rozgrywkach PZPN. Organizatorem Puchar Starosty jest Wydział Sportu, Turystyki, Promocji i Komunikacji Społecznej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach. W dniu 25 marca 2009 r odbyło się spotkanie organizacyjne, na którym wylosowano pary 1/8 i 1/4.1/8Sparta Tworóg – Ruch Radzionków 0:7 (0:4)1 kwietnia 2009, godz. 17:00 0:1 - Kubisz '14 (rzut karny)0:2 - Kocur '170:3 - Kocur '230:4 - Sala '320:5 - Suker '520:6 - Suker '660:7 - Zioło '87Ruch Radzionków: Jankowski - Hajda, Zioło, Sosinka, Lasek - Sala (67' Biela), Suker (67' Włodarczyk), Szlufik, Mużyłowski - Kocur (46' Christ), Kubisz (46' Młynek). Trener: Górak.1/4 Ćwierćfinały:Nitron Krupski Młyn – Piast Ożarowice 0:1 (0:0)22 kwietnia 2009, godz. 17:150:1 – Sokół ‘82Nitron Krupski Młyn: Porożynski – Kopyciok, Piegza, Skałka (80’ Wolny), Podpora, Pyda, Parkitny, Weber, Jaruszowiec (46’ Lipka), Dubiel, Jeziorski (70‘ Szewczyk).Górnik Bobrowniki Śl. – Orzeł Miedary 0:1 (0:0)22 kwietnia 2009, godz. 17:000:1 – Gruszczyński ‘68Górnik Bobrowniki Śl.: Gogołowski – P. Psiuk, Ł. Psiuk (85’ Piwowar), Bierawski, Dolibóg, Włoczek, Kaminiorz, Winkler, Chwiendacz (70. K. Cichy), Kosak (85’ Sojka), Gawliński.Żółte kartki: Kosak ’34, Kamieniorz ‘79Orzeł Miedary: Świeboda – Pospiech (75’ Zajas), Mróz, Hanysek, Nowak, Guncel (60’Mirek), Rosa, Cieślik, Stanko, Zarzecki (75’ Dylong), Gruszczyński. Żółta kartka: Pospiech ‘66Odra Miasteczko Śląskie – Gwarek Tarnowskie Góry 0:5 (0:2) 22 kwietnia 2009, godz. 16:300:1 – Żyłka ‘340:2 – Żyłka ‘410:3 – Żyłka ‘790:4 – Żyłka ‘860:5 – Wujek ‘90Odra Miasteczko Śl.: Bogdanowicz – Brzoza, Scher, Feliks, Skrzypiec, Gręda, Łapok, Kaczmarczyk, Buszka, Banaś, Wandzik (70’Stańko).Żółta kartka: Skrzypiec ‘39Gwarek Tarnowskie Góry: Homel, Rybczyński, Mokry, Wujek, Stolecki (’89 Bednarczyk), Gawliński (50’Skandy), Kostka (70’Wrzask), Bogacki, Cieniawski, Żyłka, Kozub (46’Melecki).Drama Zbrosławice – Ruch Radzionków 0:1 (0:0)28 kwietnia 2009, godz. 17:00 0:1 - Gielza '81 (rzut karny)Ruch Radzionków: Kuczera - Sala, Domański, Zioło, Kowalski - Paweł Giel (46' Piotr Giel), Mielec (46' Dziewulski), Stranc, Mużyłowski - Kocur (46' Młynek), Kubisz (46' Gielza). Trener: Górak.Żółta kartka: Kowalski '78W dniu 30 kwietnia 2009 r. odbyło się losowanie par półfinałowych Pucharu Starosty Tarnogórskiego, w którym rozlosowano nastepujące par: Piast Ożarowice - Ruch Radzionków i Gwarek Tarnowskie Góry - Orzeł Miedary.1/2 PółfinałyPiast Ożarowice - Ruch Radzionków 0:4 (0:2)12 maja 2009, godz. 17:000:1 - Kocur '170:2 - Kajda '270:3 - Młynek '700:4 - Gielza '75(86' - Gielza nie wykorzystał rzutu karnego)Ruch Radzionków: Jankowski - Hajda, Szlufik, Domański (46' Zioło), Lasek - Sala, Dziewulski (46' Młynek), Kubisz, Kowalski (46' Stranc) - Kocur (46' Gielza), Kajda. Trener: Górak. Piast Ożarowice:Czapla - Olszewski, Stuczeń, Franiel, Furtak, Gawron, Dembiński, Babik, Białas, Sokół, GrzywińskiCzerwona kartka: Grzywiński ( Piast) '52 Gwarek Tarnowskie Góry – Orzeł Miedary 4:3 (po 90 minutach 1:1, po dogrywce 4:3) 27 maja 2009, godz. 17.00, Gwarek (bramki: Stolecki, Kampa, Żyłka, Kostka); Miedary (bramki: Stańko, Guncel, Nowak). Gwarek: Homel - Rybczyński, Mokry, Wujek, Wasążnik, Cieniawski, Bogacki, Kostka, Stolecki ('Kampa), Żyłka, Melicki ('Skandy); Miedary: Ambroziewicz - Sogórski (Dylong) Zajaszczyk, Stanko, Mirek, Guncel, Rosa, Nowak, Swatczyk, Zarzycki, JaworekFinał: Gwarek Tarnowskie Góry - Ruch Radzionków 0:4 (0:3)17 czerwca 2009, Stadion Śląski w Chorzowie, godz. 17.00 0:1 – Kompała '250:2 – Mazur '300:3 – Kompała '420:4 – Kubisz '87Gwarek Tarnowskie Góry: Homel – Stolecki, Mokry, Wujek, Wasążnik – Kampa (46' Skandy), Kostka (87' Ligudziński), Bogacki, Cieniawski (83' Wrzask) – Żyłka, Melicki (46' Bednarczyk). Trener: Budny.Ruch Radzionków: Jankowski – Trzcionka, Zioło, Domański, Mazur – Paweł Giel (46' Mielec), Kompała, Młynek (59' Dziewulski), Piotr Giel (46' Kocur) – Kubisz, Suker (59' Gielza). Trener: Górak. Żółta kartka: Ruch: Dziewulski '63 

STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH

1 września z rąk Starosty Józefa Korpaka i Przewodniczącego Rady Powiatu Tarnogórskiego Andrzeja Fiały 20 uzdolnionych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz 32 wyróżniających się najlepszymi wynikami w nauce uczniów szkół, których organem założycielskim jest Powiat Tarnogórski, odebrało Stypendia Starosty Tarnogórskiego. Wśród gości uroczystości znalazł się m.in. poseł dr Tomasz Głogowski oraz delegacja zaprzyjaźnionego Powiatu Erlangen – Höchstadt, a także bardzo licznie przybyli rodzice. Z koncertem muzycznym wystąpili tarnogórzanie, uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Bytomiu.Uczniowie, którym przyznano stypendium legitymują się wysoką średnią ocen, mają dodatkowe osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe i społeczne.

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górachinformuje:na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2004 Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 oraz umieszczony na stronie internetowej www.powiat.tarnogorski.pl,na okres od 4 września  2009 roku  do 24 września 2009 rokuwykaz nieruchomości - 18 lokali mieszkalnych  położonych w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 2a, przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego - xls (85.23 KB)

Ogłoszenie

Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowejNa podstawie art. 35 ust. 1 w związku z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zm.) Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości:  wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży - pdf (85,23 KB).

FLOREN TARNOGÓRSKI

 Informacja o Powiecie Tarnogórskim i Florenie Tarnogórskim Regulamin Akcji Promocyjnej (26.50 KB) Zamówienie i dystrybucja (42.00 KB) Wydawanie Dukata Lokalnego odbywa się w siedzibie Powiatowego Zakładu Budżetowego ul. Opolska 21 w Tarnowskich Górach od godz. 9.00 do 17.00 wtorek i czwartek, pokój nr 1. Informacje można uzyskać pod nr tel. (032) 390-19-82.

ROK SZKOLNY 2009/2010 – ROZPOCZĘTY!

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2009/2010 rozpoczęła  się 1 września o godz. 10.30 mszą świętą w kościele Matki Bożej Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach.  Następnie barwny korowód uczniów, nauczycieli i gości ruszył do Zespołu Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących przy ul. Opolskiej. Tam uroczyście przywitano nowy rok szkolny. Wśród gości, którzy zasiedli w nowoodnowionej auli zaleźli się m.in.: senator Maria Pańczyk – Pozdziej, poseł dr Tomasz Głogowski, starosta tarnogórski Józef Korpak, zastępca dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Bytomiu Mirosław Papiernik. Honory gospodarza pełnił dyrektor szkoły Ryszard Mitręga.

WERNISAŻ TWÓRCÓW INTUICYJNYCH

4 września o godzinie 17.00 w Zamku w Nakle Śląskim, przy ul. Parkowej 1. odbędzie się wernisaż prac Twórców Intuicyjnych I Konkursu im. Juliusza Marcisza poświęconego 90 rocznicy Powstań Śląskich. W konkursie wzięło udział około 26 autorów amatorów z województwa śląskiego i województw ościennych. W sercu tętniącego życiem regionu nie może zabraknąć miejsca dla lokalnej sztuki. Wierzymy, że wsparcie śląskich tradycji artystycznych ma głęboki sens, bo działalność lokalnych twórców wnosi w naszą codzienność wiele wrażliwości, fascynującego kolorytu, ciepła i radości. Organizatorami wystawy są: Kancelaria Tarnowskich Lex Silesia, Galeria i Stowarzyszenie Barwy Śląska oraz Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach.    

VI TARNOGÓRSKI BIEG SEDLACZKA

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VI Tarnogórskim Biegu Sedlaczka. Bieg odbędzie się w sobotę, 12 września. Biuro zawodów znajduje się w Gimnazjum nr 2 –Sportowe przy  ul. Wyspiańskiego 3 (przed zawodami), okolice muszli koncertowej (w czasie zawodów) a sam bieg będzie się rozstrzygał na asfaltowych alejkach Parku Miejskiego. Do startu dopuszczeni zostaną wyłącznie amatorzy (zawodnicy nieposiadający licencji PZLA), będący członkami drużyn zgłoszonych przez odpowiednie szkoły. Wydawanie numerów startowych na 45 minut przed danym biegiem w biurze zawodów.


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen