listopad 2009

STEFANIA ZACHARSKA SKOŃCZYŁA 103 LATA

Sama się dziwię, że Pan Bóg dał mi tyle lat pożyć – powiedziała pani Stefania Zacharska, emerytowana nauczycielka dawnej Szkoły Odzieżowej w Tarnowskich Górach. 25 listopada, w dniu 103 urodzin pani Stefanii z życzeniami dla Solenizantki pośpieszyli: starosta Józef Korpak i członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego Sławomir Wilk. Pani Stefania ma się bardzo dobrze, z rozrzewnieniem wspomina dawne czasy, całe pokolenia swych uczniów, swe koleje losu – jak zawsze dbając o elegancję w mowie. Dobrego zdrowia Pani Stefanio!

POWIATOWA „BARBÓRKA”

Program obchodów: 5 grudnia - Kościół p.w. św. apostołów Piotra i Pawła(Tarnowskie Góry, ul. Gliwicka 14)17.00     msza święta w intencji Powiatu Tarnogórskiego, górników i ich rodzin.Sala bankietowa “Orfeusz” (Tarnowskie Góry, ul. Nakielska 42/44)18.00     biesiada górnicza,występują:

MAGICZNE OGNIE...

(... ) Magiczne ognie tej jesieni, ogniska pośród pól płonące ich poblask twarze nam rumienił, wsłuchany w trzasku cichy koncert ( ... )Serdecznie zapraszamy do wsłuchania się w " Magiczne ognie tej jesieni " , podczas koncertu, który odbędzie się 30.11.2009r. o godz. 17 w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury im. H. Jordana przy ul. Gliwickiej 36 w Tarnowskich Górach Dyrekcja, Grono pedagogiczne, Uczniowie(... ) Magiczne ognie tej jesieni płoną w pamięci, płoną w ciszy wsłuchaj się proszę, wsłuchaj w siebie, a może jeszcze je usłyszysz ( ... )

Ogłoszenie

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego:ogłoszenie - sprzedaż drewna (206.35 KB) 

Kopalnia kultury

 "Kopalnia kultury” to projekt, którego przedmiotem jest stworzenie kompleksowego systemu informacji kulturalnej o wydarzeniach kulturalnych, zabytkach, dorobku artystycznym i aktualnej twórczości artystów z terenu Powiatu Tarnogórskiego, tradycjach, zwyczajach, legendach, obrzędach ludowych typowych dla terenu Powiatu Tarnogórskiego. Na realizację tego zadania Powiat Tarnogórski pozyskał kwotę 280 tys. 500 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.2 system informacji kulturalnej priorytet IV kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Koszt całkowity zadania to 330 tys. zł. Projekt zajął drugie miejsce na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach powyższego działania.

Festiwal Kultury Powiatu Tarnogórskiego

 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach znów pozyskało znaczące środki z Regionalnego Programu Operacyjnego pod nazwą „Festiwal Kultury Powiatu Tarnogórskiego”. Projekt wart 520 tysięcy złotych i zostanie zrealizowany w 2010 roku. W jego ramach w 9 gminach leżących w granicach powiatu tarnogórskiego zostanie zorganizowany cykl imprez kulturalnych, podczas których będą mogły zaprezentować swój dorobek kulturalno – edukacyjny m.in. inscenizacje teatralne miejscowych legend czy  prezentacja – degustacja kuchni regionalnej charakterystycznej dla danej gminy. Zwieńczeniem cyklu plenerowych spotkań będą dożynki zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach.

UNIJNA DOTACJA NA INTERNAT, KUCHNIĘ I STOŁÓWKĘ

 Powiat Tarnogórski otrzymał środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pod nazwą „Remont budynku internatu, kuchni i stołówki w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Tarnowskich Górach”. Wniosek został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna, działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty.

Nowe rondo

 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Gliwickiej – Wyszyńskiego – Legionów w Tarnowskich Górach. Powiat Tarnogórski na realizację tego zadania otrzymał 1 mln 700 złotych dofinansowania z Unii Europejskiej.

STYPENDYŚCI PREZESA RADY MINISTRÓW

23 listopada w auli I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Smolenia w Bytomiu wręczono Stypendia Prezesa Rady Ministrów. Z rąk Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Krystyny Szumilas, Wojewody Śląskiego Zygmunta Łukaszczyka, Śląskiego Kuratora Oświaty  Stanisława Fabera oraz Starosty Tarnogórskiego Józefa Korpaka odebrało je 18 uczniów szkół Powiatu Tarnogórskiego. Wśród stypendystów znaleźli się: Astrid Deja (I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej), Agnieszka Sosna (II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica), Magdalena Krzęciesa i Beata Gawlik (Zespół Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących), Adam Czempik i Dawid Wylężek (Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących), Sabina Zyzik (Centrum Edukacji Ekonomiczno – Handlowej), Sylwia Nancka (Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich),

WYMIANA DACHU

Trwa remont dachu Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach. Zakres prac obejmuje wymianę pokrycia dachu, pokrycia zadaszeń wejść do obiektu, rynien i rur spustowych, jak również wykonanie ocieplenia dachu na stropie strychu, wymianę stolarki okiennej na poddaszu, wykonanie przebudowy wentylacji obiektu – wyprowadzenie istniejącej wentylacji ponad pokrycie dachu oraz wykonanie instalacji odgromowej. Wartość prowadzonych prac wynosi 1.602.308,15 zł brutto. Planowany termin wykonania robót to 30 września 2010 r.

DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Dzień Pracownika Socjalnego świętowano 20 listopada w Domu Pomocy „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach. Z tejże okazji program artystyczny przygotowali mieszkańcy DPS-u oraz jego pracownicy. Spotkanie uświetnił również pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu młodzieży ze szkoły tańca Makielak. Życzenia pracownikom Domu Pomocy Społecznej oraz jego mieszkańcom złożyli: starosta Józef Korpak, dyrektor DPS-u Izabela Szeliga oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Klaudia Zyśk.

REMONT TRWA

Do końca lipca przyszłego roku realizowana będzie inwestycja pod nazwą „Remont budynku internatu, kuchni i stołówki w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Tarnowskich Górach”. Na przedsięwzięcie składają się: przebudowa, rozbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania poszczególnych segmentów budynku, w tym kuchni i stołówki, jak również ocieplenie ścian zewnętrznych i dachów wraz z elementami zewnętrznymi segmentów. Planowane jest także wykonanie dróg, placów, chodników i elementów zewnętrznych obiektu. Przewidywany koszt zadania to: 5 109 088,21 zł brutto. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w wysokości 1 871 316 zł.

24 LISTOPADA - SESJA

Na najbliższej sesji Rady Powiatu, która odbędzie 24 listopada się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, przy ul. Karłuszowiec 5, radni wysłuchają raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórskiego na lata 2007 – 2015” za lata 2007 i 2008 oraz „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Tarnogórskim w roku szkolnym 2008/2009”. Jednym z punktów programu będzie również uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Lubisz działać? Rozwiń działalność”. Projekt umożliwi jego uczestnikom rozpoczęcie działalności gospodarczej poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia w postaci doradztwa oraz szkoleń, jak również przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości. Projekt nie wymaga wniesienia wkładu własnego. Jego całkowita wartość wynosi blisko 960 tys. zł.

Ogłoszenie

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek Urzędu Gminy Tarnowskie Góry, Rynek 4, wydano decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, na wznowienie budowy Centralnej Oczyszczalni Ścieków w rejonie ul. Grzybowej w Tarnowskich Górach polegające na: budowie nowych i przebudowie istniejących w terenie budynków i budowli (zbiorników), budowie estakady instalacyjnej, budowie nowych urządzeń budowlanych, tj. rurociągów technologicznych, rurociągów wody, gazowych, c.o., linii kablowych, budowie wolnostojących instalacji przemysłowych oczyszczalni ścieków, budowie przyłącza gazu, przyłącza energii elektrycznej, budowie instalacji kanalizacji ogólnospławnej, sanitarnej i deszczowej, budowie dróg wewnętrznych z placami postojowymi, parkingami, ogrodzenia terenu oraz rozbiórkę istniejących w terenie fragmentów budowli (pozostałości po rozpoczętej w latach 90-tych budowie oczyszczalni ścieków) na działkach o numerach: 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 1322/33 w obrębie ewidencyjnym Opatowice i Strzybnica, w jednostce ewidencyjnej Tarnowskie Góry.

WYKŁADY TRZECIEGO WIEKU

Król- Duch” i gra słowami. O twórczości jednego z wybitnych przedstawicieli polskiej literatury romantycznej opowiedział 16 listopada studentom Uniwersytetu Trzeciego Wieku Tarnogórskiego Stowarzyszenia- UTW prof. dr hab. Jerzy Paszek z Uniwersytetu Śląskiego. Studenci poznali w dużym skrócie jedną z tajemnic twórczości poety uważanego za wieszcza narodowego. Wykład okazał się być wielką zabawą intelektualną w odczytywanie zagadki mistycznego poematu Juliusza Słowackiego pt. „Król –Duch” i w ogóle twórczości romantycznego poety. Wykład wpisywał się w kończący się już, uchwalony przez Sejm RP, Rok Juliusza Słowackiego, który oficjalnie zainaugurowano 9 stycznia na warszawskim Zamku Królewskim. W programie obchodów Roku Słowackiego było w całej Polsce wiele znaczących wydarzeń kulturalnych. Do tych, które, w wymiarze naszej małej ojczyzny, włączyły się w to ważne przedsięwzięcie zaliczyć trzeba wykład prof. dr hab. Jerzego Paszka dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku Tarnogórskiego Stowarzyszenia UTW.

JĘZYKI OBCE... JUŻ POTRAFIĘ

W roku szkolnym 2009/2010 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach przystąpił do trwającego trzy lata Projektu „Języki obce… już potrafię”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wdrażanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Program, który skierowany jest do dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jest racjonalny i oparty o przesłanki wynikające z psychologicznych i pedagogicznych założeń dotyczących rozwoju sfery poznawczej oraz myślenia. Celem projektu jest przyrost kompetencji kluczowych z zakresu języka obcego, poprzez opracowanie, wdrożenie i realizację programu innowacyjnego w 14 szkołach specjalnych w województwie śląskim, małopolskim i opolskim.

KONKURS NA „NAJCIEKAWSZĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄâ€

REGULAMINKONKURSU NA „NAJCIEKAWSZĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ”1. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5.2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie kartki tematycznie związanej z tradycjami Świąt Bożonarodzeniowych.3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę, wykonaną techniką płaską (bez form przestrzennych).4. Konkurs przewiduje trzy kategorie wiekowe:

BUDOWLANKA – TECHNOLOGIE W EDUKACJI

Jak połączyć ludzki potencjał drzemiący w uzdolnieniach i chęciach z technicznymi możliwościami urządzeń, np. iPoda kojarzonego dotychczas wyłącznie z rozrywką? Jak wykorzystać nowoczesne technologie do nauki na odległość? Czy przenośny, osobisty, a przede wszystkim bardzo pojemny nośnik informacji, który okazał się idealnym urządzeniem do gromadzenia i odtwarzania materiałów multimedialnych, można wykorzystać szeroko w kształceniu zwłaszcza nastawionym na pracę samodzielną? Nad tym zagadnieniem oraz stworzeniem metod wykorzystania podobnych urządzeń do tego celu będzie w ramach międzynarodowej współpracy pedagogów z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Rumunii i Portugalii zastanawiała się grupa 10 nauczycieli z Zespołu Szkól Budowlano – Architektonicznych w Tarnowskich Górach. Grant na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Mobile Technologies in Vocational Teaching and Education”  pozyskała ZSBA uczestnicząc w konkursie organizowanym w ramach europejskiego Projektu „LEONARDO DA VINCI”.

KONKURS FOTOGRAFICZNY ROZSTRZYGNIĘTY

Zdjęcie zatytułowane „Porozmawiajmy w Świerklańcu” autorstwa Dawida Tarkowskiego zajęło pierwsze miejsce w ogłoszonym przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach konkursie fotograficznym „Powiat Tarnogórski w obiektywie”. Drugie miejsce zdobył Jan Renka za zdjęcie „Rok 1666”. Trzecie miejsce ex aequo zajęli: Henryk Biały za zdjęcie „Pałac w zimowej szacie” i Łukasz Kowalski za zdjęcie „Wnętrze przeszłości”. Wyróżnienie specjalne Przewodniczącego Wałbrzyskiego Klubu Fotograficznego, Wiceprezesa ZPFP Jarosława Michalaka otrzymał Łukasz Klementowski za zdjęcie „Przejście”. Na konkurs wpłynęły 204 zdjęcia od 47 uczestników.

BIURO PORAD OBYWATELSKICH

Starostwo Powiatowe zaprasza mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego do odwiedzenia Biura Porad Obywatelskich. Bezpłatne porady prawne udzielane są mieszkańcom Powiatu Tarnogórskiego w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ulicy Sienkiewicza 16, w pokoju nr 9, tel. 032 381-87-65 (czynny w godzinach urzędowania biura). W listopadzie biuro czynne będzie poniedziałki w godz. 8.00 – 15.00.

Ogłoszenie

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek GEKO-KART Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę pięciu silosów do magazynowania i przesyłu polipropylenu do istniejącej instalacji produkcji płyt komórkowych przy ul. Fabrycznej w Tarnowskich Górach, na działce nr 3012/90.Zainteresowane strony mogą w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zapoznać się z dokumentacją techniczną ww. przedsięwzięcia, która zostanie udostępniona do wglądu w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego  w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5  p. 15, tel. 032 381 37 47, w godzinach:  7.00-10.00 i 14.00-16.00.Zainteresowani mogą również składać dokumenty uzupełniające do sprawy, swoje zastrzeżenia, uwagi i wnioski.

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI 2009

W strugach deszczu obchodzono tegoroczną rocznicę odzyskania niepodległości Polski. Święto w Powiecie Tarnogórskim rozpoczęło się 10 listopada uroczystym capstrzykiem, którego uczestnicy spotkali się na Cmentarzu Wojennym. Tam odbył  się apel poległych. Uczestniczyli w nim żołnierze, kombatanci, harcerze, młodzież, mieszkańcy Powiatu oraz przedstawiciele władz samorządowych. Oddano salwy honorowe, złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem żołnierzy poległych w I i II wojnie światowej. W niedzielę 11 listopada w kościele pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła odprawiono mszę świętą w intencji Ojczyzny. Po uroczystych przemówieniach starosty Józefa Korpaka oraz burmistrza Tarnowskich Gór Arkadiusza Czecha złożono kwiaty pod tablicami pamięci oraz pod dzwonnicą Gwarków. Po południu w Tarnogórskim Centrum Kultury przedstawiono program artystyczny p.t.  „Ja jestem stąd, tu jest mój dom”, w którym wystąpili: Miejska Orkiestra Dęta z Kalet, Grupa Mażoretek „Ines”, Mariusz Kalaga i Bernadeta Kowalska z Przyjaciółmi. W części uroczystej Izabela Dittmann, pracownica Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach została odznaczona Złotą Honorową Odznaką Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

„JEŚĆ!... ŁYŻKĄ I WIDELCEM”

Szkoła Podstawowa Nr 7 ze  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach otrzymała zgodę na realizację   projektu   „Jeść!... łyżką i widelcem” w ramach programu Comenius. Projekt „Jeść!...łyżką i widelcem” ma za zadanie promowanie zdrowego stylu życia poprzez właściwe odżywianie się uczniów. W projekcie będą porównywane sposoby odżywiania się w różnych krajach i regionach Europy.  Uczniowie poznają i przygotują potrawy popularne w krajach partnerskich. Projekt realizowany będzie w latach szkolnych 2009/10 i 2010/11.

DOTACJA NA UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW

3 listopada w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odbyła się uroczystość podpisania umowy o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pod nazwą „Unieszkodliwienie co najmniej 72 tys. m3 odpadów niebezpiecznych oraz dokończenie rekultywacji kwatery K3 Centralnego Składowiska Odpadów na terenie byłych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach.”. Umowa opiewa na kwotę prawie 12 mln zł, co stanowi ok. 66 % przewidywanych kosztów przedsięwzięcia.

KONKURS NIEROZSTRZYGNIĘTY

Informujemy, że piątek 6 listopada zebrała się komisja konkursu na hasło promujące Powiat Tarnogórski. Komisja w składzie: przewodniczący - Józef Korpak, członkowie: Artur Maligłówka, Gustaw Jochlik, Mirosław Ogiński, Michał Kampa podjęła decyzję o nierozstrzygnięciu konkursu i o nieprzyznaniu nagrody głównej na podstawie paragrafu 8 pkt 1. Regulaminu Konkursu. Decyzja jest ostateczna i nieodwołalna. Na konkurs wpłynęło 31 propozycji. Wymagania formalne spełniło 26.

BAJZEL PO POLSKU

Tarnogórska premiera śląskiego filmu „Bajzlu po polsku” Klucznioka i Ropiaka nie odbędzie się w samo południe, bo to nie western. Dlatego Galeria Satyry „NaTynku” w Klubie 22 zaprasza na nią  13 listopada 2009 o godz.19. To już piąta część śląskiej serii, którą tworzą filmowcy - amatorzy z Rybnika i okolic. Scenarzystą, reżyserem i autorem muzyki jest Eugeniusz Kluczniok. Operatorem kamery i montażystą - Mirosław Ropiak. Zdjęcia do filmu kręcono m.in. na terenie byłej kopalni Dębieńsko, w której część zdjęć do nagradzanych „Drzazg” realizował Maciej Pieprzyca. Film opowiada historię jednego dnia w pewnym zakładzie pracy. Dla jego pracowników wykonanie nawet najprostszej czynności urasta do problemu o wymiarze  kosmicznym niemal. Coś nam to przypomina, a i historia uczy, że historia nas niczego nie uczy.

POŚREDNIK I DORADCA TWOIM PARTNEREM

Konferencja podsumowująca projekt pod nazwą „Pośrednik i Doradca Twoim Partnerem”, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach, odbyła się 5 listopada w Pałacu Kawalera w Świerklańcu. Projekt skierowany był do pośredników pracy i doradców zawodowych. Jego celem było podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i biernych zawodowo oraz pracodawców, a także na zwiększenie dostępności usług pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego. W ramach projektu opracowano m.in. „Diagnozę kierunków rozwoju rynku pracy w powiecie tarnogórskim”, którą podczas konferencji omówił socjolog, specjalista ds. badań rynku pracy, dr Rafał Muster. Założenia i przebieg realizacji projektu przedstawił Harald Góra, natomiast o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w latach 2006 – 2009 opowiedziała Alicja Turyło.

WYKŁADY TRZECIEGO WIEKU

Prawo na co dzień. Jak odnaleźć się w przepisach prawnych? O sporządzaniu testamentu, darowiznach, dziedziczeniu, wydziedziczeniu  i różnych z tym problemów opowiedział 3 listopada studentom Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Krzysztof Śmieja, notariusz - członek Izby Notarialnej w Katowicach. Krzysztof Śmieja to prawnik, były poseł na Sejm III kadencji. Był m. in. wiceprezesem Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, a od 2001 roku prowadzi kancelarię notarialną. Od 2003 roku z rekomendacji Prawa i Sprawiedliwości pełni funkcję sędziego Trybunału Stanu.

GWAREK W PÓŁFINALE

28 października drużyna Gwarka Tarnowskie Góry pokonała Orła Miedary 4-1 (1-0), zapewniając sobie tym samym awans do półfinału Pucharu Starosty. Gole dla zwycięzców strzelili: Melicki, Podolski, Lubas i Bogacki. Już wcześniej awans do fazy półfinałowej zapewniły sobie: Tarnowiczanka Stare Tarnowice, Orzeł Nakło Śląskie i Ruch Radzionków. Organizatorem Pucharu Starosty jest Wydział Sportu, Turystyki, Promocji i Komunikacji Społecznej. W tym roku do rozgrywek zgłosiło się 8 zespołów.

W 90 ROCZNICĘ ZAŁOŻENIA RUCHU RADZIONKÓW

29 października w Domu Kultury „Karolinka” w Radzionkowie odbyła się uroczysta Akademia z okazji Jubileuszu 90  -lecia Ruchu Radzionków. Ruch Radzionków to jeden z najstarszych klubów sportowych na Górnym Śląsku, a także jeden z starszych w Polsce, który istnieje do dziś. Jego korzenie sięgają roku 1919 kiedy to grupa miejscowych działaczy społecznych postanowiła powołać do życia polskie stowarzyszenie pod nazwą Towarzystwo Gier i Zabaw. I tak przez lata, praktycznie nieprzerwanie Ruch Radzionków z różnym powodzeniem występował na różnych szczeblach rozgrywkowych.

NOWE CHODNIKI

Na początku listopada oddano do użytku chodnik przy ulicy Kużaja w Radzionkowie. Wyremontowany odcinek wiedzie od wiaduktu kolejowego do numeru 28. Wykonano 1260 metrów kwadratowych chodnika, czyli ponad 400 metrów bieżących, położono nowe krawężniki. Remont kosztował ponad 160 000 złotych. Zakończył się także remont ulicy Męczenników Oświęcimia w Radzionkowie. Wykonano nową nawierzchnię asfaltowo – betonową o długości 600 metrów. Wartość robót wyniosła 180 tysięcy złotych.


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen