luty 2010

Zarządzanie środowiskiem w Powiecie Tarnogórskim

Powiat Tarnogórski wychodząc naprzeciw określonym problemom w dziedzinie lokalnego dostępu do informacji o stanie środowiska naturalnego, podjął decyzję o utworzeniu szeroko dostępnej bazy danych o środowisku naturalnym. Wyrazem czego, jest przystąpienie do realizacji projektu pn: „Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego”, który będzie dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Głównym celem projektu jest „stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu”. Komórką odpowiedzialną za realizację projektu i zadań w nim określonych, będzie Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.       Projekt zrealizowany zostanie w latach 2010-2012. Całkowity jego koszt wyniesie 893 552,00 zł z czego 759 519,20 zł pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.4 Zarządzanie środowiskiem, Priorytet: V Środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013, zaś 134 032,80 zł pokryte zostanie z budżetu Powiatu Tarnogórskiego.  

SESJA RADY POWIATU – 25 LUTY

Uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51 podjęli radni na ostatniej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 25 lutego w Starostwie Powiatowym. Proces likwidacji rozpocznie się 1 kwietnia 2010 roku a zakończy 31 grudnia 2011 roku. 1 lipca br. świadczenie usług medycznych przejmie niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, który zostanie utworzony przez spółkę akcyjną pod nazwą Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna. Spółka w 100 % oparta jest na kapitale powiatu.

NOWE CHODNIKI

Na początku listopada oddano do użytku chodnik przy ulicy Kużaja w Radzionkowie. Wyremontowany odcinek wiedzie od wiaduktu kolejowego do numeru 28. Wykonano 1260 metrów kwadratowych chodnika, czyli ponad 400 metrów bieżących, położono nowe krawężniki. Remont kosztował ponad 160 000 złotych. Zakończył się także remont ulicy Męczenników Oświęcimia w Radzionkowie. Wykonano nową nawierzchnię asfaltowo – betonową o długości 600 metrów. Wartość robót wyniosła 180 tysięcy złotych.

BEZPIECZNE DROGI W POWIECIE TARNOGÓRSKIM

Jedną z najważniejszych tegorocznych inwestycji drogowych Powiatu Tarnogórskiego była niewątpliwie „Przebudowa skrzyżowania ulic Gliwickiej – Wyszyńskiego – Legionów w Tarnowskich Górach”. Skrzyżowanie zostało oddane do użytku 19 października 2009 r. Remont obejmował przebudowę skrzyżowania ulic Gliwickiej, Wyszyńskiego i Legionów oraz przebudowę samej ulicy Legionów. Na skrzyżowaniu powstało  rondo, które zwiększy płynność i bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz pieszych, jak również poprawi widoczność w rejonie skrzyżowania. Całkowita wartość inwestycji to 1 266 091,39 zł.

DROGOWE INWESTYCJE

Dobiega końca jedna z największych tegorocznych inwestycji Powiatu Tarnogórskiego pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania ulic Gliwickiej – Wyszyńskiego – Legionów w Tarnowskich Górach”. Kwota dofinansowania, jaką z Unii Europejskiej otrzymał Powiat Tarnogórski, na realizację tego zadania to 1 mln 700 złotych. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet: Transport, Działanie: Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową. Całkowity koszt zadania to 2 mln złotych. Wkład własny Powiatu Tarnogórskiego to 300 tys. złotych. Remont obejmuje przebudowę skrzyżowania ulic Gliwickiej, Wyszyńskiego i Legionów oraz przebudowę samej ulicy Legionów. Na skrzyżowaniu budowane jest rondo, które zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz pieszych, jak również poprawi widoczność w rejonie skrzyżowania. Zakończenie robót planowane jest na koniec września.

NOWY CHODNIK W RADZIONKOWIE

Zakończył się remont chodnika przy ulicy św. Wojciecha w Radzionkowie na odcinku od ul. Zejera do ul . Klasztornej. Roboty obejmowały m. in. wymianę nawierzchni chodnika z płytek betonowych na kostkę betonową typu holland wraz z przekładką kostki betonowej typu rustikal na wjazdach do posesji oraz częściową regulację krawężnika. Remont na odcinku o długości ok. 550 mb. oraz powierzchni 2054,88 m kw. trwał miesiąc. Wykonawcą był Zakład Remontowo – Budowlany Maria Fisior z Oss. Koszt remontu to 191 626, 88 zł. Jeszcze w październiku bieżącego roku planowane jest wykonanie remontu kolejnego odcinka chodnika od ul. Klasztornej do ul. Kowalskiej o długości ok. 260 mb.

Bezpieczny chodnik w Rybnej

We wtorek, 21 lipca odbył się odbiór chodnika, a raczej ciągu rowerowo – pieszego wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach – Rybnej. Nowy chodnik zbudowano na ulicy Powstańców Warszawskich - od skrzyżowania z ulicą Starowapienną do ulicy Paderewskiego. W sumie wykonano 723 metry bieżące chodnika – z kostki betonowo – brukowej. Koszt tego zadania wyniósł ok. 700 tysięcy złotych ze środków własnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach. W ten sposób niewątpliwie mieszkańcy zyskali możność komfortowego poruszania się po swej ulicy i wjazdu do swego domostwa zaś dzieci uczące się w położonej przy tej ulicy szkole – bezpieczny trakt.

NA POWIATOWYCH DROGACH

WYMIANA DACHU

Trwa remont dachu Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach. Zakres prac obejmuje wymianę pokrycia dachu, pokrycia zadaszeń wejść do obiektu, rynien i rur spustowych, jak również wykonanie ocieplenia dachu na stropie strychu, wymianę stolarki okiennej na poddaszu, wykonanie przebudowy wentylacji obiektu – wyprowadzenie istniejącej wentylacji ponad pokrycie dachu oraz wykonanie instalacji odgromowej. Wartość prowadzonych prac wynosi 1.602.308,15 zł brutto. Planowany termin wykonania robót to 30 września 2010 r.

REMONT TRWA

Do końca lipca przyszłego roku realizowana będzie inwestycja pod nazwą „Remont budynku internatu, kuchni i stołówki w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Tarnowskich Górach”. Na przedsięwzięcie składają się: przebudowa, rozbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania poszczególnych segmentów budynku, w tym kuchni i stołówki, jak również ocieplenie ścian zewnętrznych i dachów wraz z elementami zewnętrznymi segmentów. Planowane jest także wykonanie dróg, placów, chodników i elementów zewnętrznych obiektu. Przewidywany koszt zadania to: 5 331 738,21 zł brutto. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w wysokości 4 531 977,47 zł.

NOWE OTOCZENIE STAROSTWA

Otoczenie budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Sienkiewicza 16 zyskało nowy blask. 14 maja dokonano odbioru inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego parkingu dla samochodów osobowych dla pracowników i petentów oraz wykonaniu nowej nawierzchni z kostki brukowej wraz z odwodnieniem powierzchniowym. Przebudowano także strefę wejściową do budynku od strony zieleńca i wykonano tzw. ciąg pieszo – jezdny. W ramach inwestycji zamontowano także elementy małej architektury: ławki, stojak na rowery i kwietnik ziemny dla roślin wieloletnich. Przedsięwzięcie kosztowało 226 tys. 290 zł. Wykonawcą inwestycji był Zakład Remontowo – Budowlany Maria Fisor.

BLISKO BOISKO

Uroczyste otwarcie kompleksu sportowo – rekreacyjnego, powstałego na terenie Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych w Tarnowskich Górach, w ramach programu „Moje boisko Orlik – 2012”odbyło się 30 marca. Kompleks składa się z dwóch boisk: piłkarskiego o wymiarach 30 x 62 m oraz wielofunkcyjnego do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej o wymiarach 50,30 x 30,30 m wraz z niezbędnym zapleczem - budynkiem sanitarno-szatniowym. Kompleks jest ogrodzony i oświetlony. Będzie dostępny od wczesnych godzin porannych do późnego wieczora. Na miejscu młodzież będzie miała zapewnioną opiekę trenera. Budowę boisk dofinansowało Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 1,8 mln zł, z czego 2/3 środków pokryło Starostwo.

SALA JAK NOWA

3 września dokonano uroczystego odbioru świeżo wyremontowanej sali gimnastycznej Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych w Tarnowskich Górach. Inwestycja obejmowała wymianę okien, siatek ochronnych i drzwi, jak również malowanie. Remont kosztował blisko 68 tys. zł. To kolejna z inwestycji, jaką Powiat Tarnogórski przeprowadził w okresie letnim w szkołach ponadgimnazjalnych. Ich łączny koszt to blisko 3 miliony złotych.

INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – ROZWÓJ W KORZYSTNYCH WARUNKACH

29 sierpnia dokonano uroczystego odbioru inwestycji pod nazwą „Inkubator Przedsiębiorczości – rozwój w korzystnych warunkach”. Przedsięwzięcie zrealizował Powiat Tarnogórski przy udziale funduszy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Budżetu Państwa oraz Budżetu Powiatu. Projekt obejmował opracowanie dokumentacji i wykonanie robót modernizacji budynku biurowego i budynku hali wraz z zagospodarowaniem terenu Inkubatora w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 49. W chwili obecnej z pomieszczeń inkubatora korzysta 14 firm, które stworzyły 64 miejsca pracy. Wcześniej wyinkubowanych zostało 11 firm, które utworzyły 35 miejsc pracy. Łącznie więc tarnogórski Inkubator Przedsiębiorczości przyczynił sie do stworzenia 100 miejsc pracy. 

GASTRONOMIK JAK NOWY

Z końcem lipca zakończono zadanie inwestycyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe pod nazwą „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Tarnowskich Górach, ul. K. Miarki 17”. Zakres wykonanych robót budowlanych objął: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, docieplenie dachów, docieplenie ścian sali gimnastycznej oraz łącznika oraz modernizację elewacji budynku stołówki płytami elewacyjnymi.

II MISTRZOSTWA

II MISTRZOSTWA ŚLĄSKA RADNYCH W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJII Mistrzostwa Śląska Radnych w Halowej Piłce Nożnej, organizowane przez Powiat Tarnogórski, pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego odbyły się 7 i 8 lutego 2009 roku w sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim.Zawody wygrali gospodarze turnieju - Powiat Tarnogórski. Tytuły najlepszego zawodnika mistrzostw oraz najlepszego strzelca zebrał zawodnik reprezentacji Powiatu Erlangen - Höchstadt – Thomas Pauly (6 bramek). Najlepszym bramkarzem okazał się Maciej Zielonka, zawodnik reprezentacji Powiatu Kłobuckiego. W finale drużyna Powiatu Tarnogórskiego zmierzyła się z reprezentacją Powiatu Kłobuckiego i wygrała 2:0. Powiat Kłobucki zajął drugą lokatę. Trzecie miejsce wywalczyła reprezentacja Powiatu Erlangen - Höchstadt, czwarte – drużyna Zbrosławic. Sponsorem mistrzostw były firmy: Veolia i Ham. Patroni medialni mistrzostw to: Radio „Piekary” i Tygodnik „Gwarek”.Drużyny, biorące udział w II Mistrzostwach Śląska w Halowej Piłce Nożnej:Powiat Tarnogórski Powiat Erlangen - HöchstadtZbrosławiceBytomPowiat KłobuckiTworógWielowieśWisłaBrennaPiekary ŚląskieMedaliści1.Powiat Tarnogórski2.Powiat Kłobucki3. Powiat Erlangen - Höchstadt

I MISTRZOSTWA

I MISTRZOSTWA ŚLĄSKA RADNYCH W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJI Mistrzostwa Śląska Radnych w Halowej Piłce Nożnej pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego odbyły się 8 i 9 marca 2008 roku w sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim Turniej wygrali gospodarze turnieju - Powiat Tarnogórski.Tytuły najlepszego zawodnika mistrzostw oraz najlepszego strzelca zebrał wicestarosta Powiatu Tarnogórskiego - Artur Maligłówka (5 bramek). Najlepszym bramkarzem okazał się Ryszard Cenula, radny Świerklańca. Mistrzostwa. W finale drużyna Powiatu Tarnogórskiego zmierzyła się z reprezentacją Powiatu Kłobuckiego i po dogrywce wygrała 3:1. Powiat Kłobucki zajął drugą lokatę. Trzecie miejsce wywalczyła reprezentacja Tworoga, czwartą – drużyna Bytomia. Sponsorem strategicznym mistrzostw była firma Geko-Kart. Pozostali sponsorzy to: Ham, Carrefour, OVB.Drużyny, które wzięły udział w I Mistrzostwach Śląska Radnych w Halowej Piłce Nożnej:Powiat TarnogórskiCzęstochowaZbrosławiceTychyBytomPowiat KłobuckiTworógWielowieśŚwierklaniecMedaliści1.Powiat Tarnogórski2.Powiat Kłobucki3.Tworóg

Program Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórskiego na lata 2007-2015

 Program Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórskiego na lata 2007-2015 został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Tarnowskich Górach Nr XVI/177/2007 z dnia 27 listopada 2007 roku. Rolą powiatowego programu ochrony środowiska jest określenie celów i zadań w zakresie ochrony środowiska oraz integracja działań realizowanych w powiecie.Załącznik: Program Ochrony Srodowiska Powiatu Tarnogorskiego na lata 2007-2015 (2.33 MB)  

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Tarnogórskiego na lata 2004-2015

Uchwałą z dnia 26 czerwca 2008 r. Nr XXVI/252/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach przyjęto Aktualizację Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Tarnogórskiego na lata 2004-2015 (APPGO).Załączniki:  APPGO - Powiat Tarnogórski.pdf (2.25 MB) Załączniki do APPGO - Powiat Tarnogórski.pdf (1.16 MB) 

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

Powiat Tarnogórski wychodząc naprzeciw głównym problemom związanym z informacją o lokalnym środowisku naturalnym pragnie otworzyć ogólnodostępne "vademecum" wiedzy o środowisku naturalnym powiatu. Powiat Tarnogórski podpisał umowę z Zarządem Województwa Śląskiego odnośnie dofinansowania projektu "Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego".  

ZŁOTE GODY W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

24 lutego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Miasteczku Śląskim odbyła się uroczystość wręczenia medali „za długoletnie pożycie małżeńskie”. Złotym parom życzenia złożyli: burmistrz miasta Bronisław Drozdz, kierownik USC w Miasteczku Śląskim Lidia Kubecka oraz starosta Józef Korpak. Złote gody obchodzili: Rita i Franciszek Cyl, Helena i Edward Duda, Hildegarda i Paweł Flajszer, Łucja i Jerzy Gulba, Hildegarda i Alfons Gwóźdź, Renata i Stanisław Jeziorscy, Irena i Paweł Paruzel, Anna i Henryk Płonka, Hildegarda i Konrad Siwy, Rita i Alojzy Wosz. Szanownym jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia.

BIURO PORAD OBYWATELSKICH

Starostwo Powiatowe zaprasza mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego do odwiedzenia Biura Porad Obywatelskich.Bezpłatne porady prawne udzielane są mieszkańcom Powiatu Tarnogórskiego w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ulicy Sienkiewicza 16, w pokoju nr 9, tel. 032 381-87-65 (czynny w godzinach urzędowania biura). Zapisy pod numerem telefonu: 032 381-87-50 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00)W marcu biuro czynne będzie w poniedziałki w godz. 8.00 – 15.00.

AZBEST - INFORMATOR

Informacje – o wykorzystywaniu, przemieszczaniu oraz oczyszczaniu instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany (użytkowany) azbest.Prawidłowe zabezpieczenie wyrobów zawierających azbest zapewnia trwałość wyrobu jedynie przez około 30 lat. Potem stan techniczny będzie nieuchronnie pogarszał się. Dlatego jedynym efektywnym sposobem wykluczenia niebezpieczeństwa związanego z azbestem jest jego stopniowe usuwanie z naszego otoczenia i – co bardzo ważne – usuwanie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska. Prace te muszą zostać zakończone do końca 31 grudnia 2032 r. Ponieważ toksyczne właściwości materiałów zawierających włókna azbestowe pojawiają się w trakcie ich ścierania i pylenia, szczególnie przy nieumiejętnym demontażu i transporcie zatem niedopuszczalne jest demontowanie tego typu materiałów przez mieszkańców "na własną ręke".zrywanie połaci dachowejObowiązki : Do obowiązków właścicieli, zarządców lub użytkowników miejsc, w których są wykorzystywane wyroby zawierające azbest, należy dokonanie inwentaryzacji zastosowanych wyrobów, poprzez sporządzenie spisu z natury, a wyniki inwentaryzacji ujmuje się w informacjachi według wzoru zawartego w załącznikach nr 1 i 2. Wyniki inwentaryzacji sporządza się w dwóch egzemplarzach. Osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami przekładają jeden egzemplarz odpowiednio wójtowi, burmistrzowi, lub prezydentowi miasta. Natomiast drugi egzemplarz przechowują przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.praca przy usuwaniu azbestuRozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 04.71.649) w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest – nakłada na właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców nieruchomości, obowiązek sporządzenia w 2 egzemplarzach „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” (załącznik nr 3). Właściciele lub zarządcy, którzy spełnili ten obowiązek wcześniej – sporządzają następne „Oceny...” w terminach wynikających z warunków poprzedniej „Oceny...” tzn.:

 • Po 5-ciu latach, - jeżeli wyroby zawierające azbest są w dobrym stanie technicznym i nieuszkodzone,
 • Po 1-szym roku, - jeżeli przy poprzedniej „Ocenie…” ujawnione zostały drobne (do 3% powierzchni wyrobów) uszkodzenia.

Wyniki oceny łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest w/w podmioty przekazują Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach , ul. Sienkiewicza 2 , w terminie do 30-tu dni od dnia jej sporządzenia. Drugi egzemplarz zachowują przy dokumentacji budynku, budowli, instalacji lub urządzenia przemysłowego oraz terenu – do czasu sporządzenia następnej „Oceny…”.strój ochronny (kombinezon, maska, hełm, rękawiczki,buty)Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości obowiązany jest zgłosić prace polegające na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5. Usuwanie wyrobów zawierających azbest powinno się odbywać przez firmę, która zatrudnia pracowników odpowiednio przeszkolonych i która uzyskała stosowną decyzję, pozwolenie lub zezwolenie na wykonywanie określonego typu prac związanych z usuwaniem odpadu niebezpiecznego jakim jest azbest (wykaz firm, znajduje się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach ul. Karłuszowiec 5, Referat Rolnictwa).Wykonawca prac w celu zapewnienia warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsca ich występowania, obowiązany jest między innymi do:

 • Zgłoszenia przystąpienia do prac polegających na zabezpieczeniu/ usuwaniu wyrobów zawierających azbest do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 2 (załącznik nr 4),
 • Zgłoszenia prac Okręgowemu Inspektorowi Pracy w Katowicach, ul. Graniczna 29,
 • Opracowania przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest,
 • Posiadania niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego zabezpieczenie pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu,
 • Prowadzenia prac w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska oraz powodujący zminimalizowanie pylenia (organem właściwym do kontroli czystości powietrza i poziomu emisji azbestu jest Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura w Częstochowie ul. Rząsawska 24/28),
 • Po wykonaniu prac wykonawca ma obowiązek złożenia właścicielowi użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości, pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. W/w oświadczenie przechowuje się przez okres co najmniej 5 lat.

Pomieszczenia w zakładzie lub warsztacie zamkniętym, w którym prowadzona jest działalność w kontakcie z wyrobami zawierającymi azbest, powinny zostać oznakowane zgodnie z załącznikiem nr 5, a także powinna zostać w widocznym miejscu umieszczona instrukcja bezpiecznego postępowania i ochrony przed narażeniem na pył azbestowy. Budynki i obiekty małej architektury, a także wyroby, opakowania i odpady zawierające azbest również winny być oznakowane zgodnie z załącznikiem nr 5.Usuwane odpady zawierające azbest powinny być składowane na specjalnie przygotowanych składowiskach odpadów.Praca z zachowaniem szczególnej ostrożnościVademecumZasady :

 • Jeżeli w Twoim domu lub posesji znajdują się wyroby zawierające azbest – to utrzymuj je w dobrym stanie technicznym,
 • Dokonuj corocznie przeglądu stanu tych wyrobów i sporządzaj odpowiednie informacje,
 • Jeśli wszystkie użytkowane wyroby zawierające azbest są w dobrym stanie technicznym, nie posiadają pęknięć, uszkodzeń mechanicznych – możesz śmiało nadal te wyroby użytkować, jednak nie dłużej niż do 2032 roku,
 • Staraj się zabezpieczyć swoje wyroby zawierające azbest przez ich pokrywanie odpowiednimi farbami,
 • Jeśli jednak stwierdzisz, że znajdujące się w Twoim posiadaniu wyroby zawierające azbest są uszkodzone, popękane lub widoczna jest erozja ich powierzchni lub utraciły swoją gwarancję – to nie masz czasu do stracenia i powinieneś jak najszybciej usunąć takie wyroby. Zlecając to firmie posiadającej uprawnienia i doświadczenie w pracy z azbestem.

Prawda o azbeście:

 • Azbest jest groźny dla zdrowia, gdy unosi się w powietrzu ,
 • Udowodniono, że pył azbestowy może wywoływać choroby takie jak: azbestoza, zmiany opłucne, raka płuca, międzybłonniaka opłucnej,
 • Azbest jest minerałem - włókienka azbestu są bardzo małe, niewidoczne dla oka i niewyczuwalne w dotyku – dlatego jedynym ostrzeżeniem dla człowieka jest świadomość zagrożenia.
 • Stosuj się do zasad postępowania z wyrobami zawierającymi azbest zawartymi powyżej.

Pamiętaj: że zdemontowane wyroby zawierające azbest są odpadami niebezpiecznymi i zakazane jest ich powtórne użycie. Składowanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest dopuszczalne jest tylko na przeznaczonych do tego składowiskach.Twoje zdrowie i Twojej Rodziny zależeć może od Twojej mądrości i przezorności!Wszelkich informacji na temat bezpiecznych metod eksploatacji, usuwania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest udziela Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Referat Rolnictwa pod nr tel. 032 3813746.Załączniki :Azbest - Informacje Szczegółowe (276.99 KB)Informacja o wyrobach zawierających azbest i ich miejscu składowania (55.45 KB)Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone (54.10 KB)

NA SZLAKACH TURYSTYCZNYCH BORÓW

W holu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach oglądać można wystawę fotografii poświęconych Borom Tucholskim. Zgromadzone prace są pokłosiem XXII Konkursu Fotograficznego „BORY TUCHOLSKIE 2009” pod nazwą „Na szlakach turystycznych Borów”, ogłoszonego wiosną ubiegłego roku przez Borowiackie Towarzystwo Kultury. Jak co roku zaowocował on wieloma ciekawymi pracami dokumentującymi przyrodę i krajobraz kulturowy regionu. Na konkurs wpłynęły prace nie tylko z regionu Borów, ale również z kraju i z zagranicy, łącznie 124 fotogramy. Ekspozycja jest wynikiem współpracy z partnerskim Powiatem Tucholskim w dziedzinie wzajemnej promocji walorów turystycznych, zabytków oraz dorobku artystów obydwu powiatów. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy!

Promocja Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej

 Zarząd Województwa Śląskiego dokonał wyboru projektów kwalifikujących się do dofinansowania w zakresie Poddziałania 1.1.2. Promocja inwestycyjna PRO WSL 2007 – 2013. Wśród wybranych projektów znajduje się projekt pn. „Inwestuj w MSAG czyli Projekt Promocji Inwestycyjnej Terenów Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej w Powiecie Tarnogórskim”, którego Beneficjentem jest Powiat Tarnogórski.

Informacja

KONCERT

Baza noclegowa Powiatu Tarnogórskiego

Ogłoszenie

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek Urzędu Gminy Radzionków,z siedzibą przy ul. Męczenników Oświęcimia 42, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz przebudową dróg: M.Dąbrowskiej, Adamieckiego, Barbórki, Larysza, Miłej, Przyjaźni, Wiktorii. Wiosennej, Wspólnej w miejscowości Radzionków, na działkach o numerach:

Przypominamy o obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych

W związku z okresem odwilży oraz zalegającą na dachach obiektów budowlanych grubą warstwą śniegu, przypominamy o obowiązku usuwania śniegu, nawisów śnieżnych oraz sopli lodowych zagrażających bezpieczeństwu ludzi. Rozporządzenie nr 12/2009 z 30.12.2009 roku Wojewody Śląskiego  ws. obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych

AUKCJA NA RZECZ ŚWIETLICY

6 020 zł to dochód z tegorocznej aukcji charytatywnej, która odbyła się tradycyjnie już w ostatnią sobotę karnawału, w ramach Balu Starosty. Pod młotek poszły liczne obrazy, pamiątkowe pióra, albumy, charakterystyczne kruszce, kosze z wędlinami, świerki - koniki itp. Najwyższą cenę osiągnęła praca plastyczna przygotowana Przez Zespół Szkół w Lublińcu pt.: „Słoń kropeczka” – 950 zł oraz pamiątkowy „Kordzik Starosty Tarnogórskiego” sprzedany za 1 000 zł. Zainteresowaniem gości cieszyły się również serduszka oferowane w ramach „Walentynkowej Loterii Fantowej”, z której pozyskano 100 euro oraz 710 zł. Cały dochód z loterii oraz aukcji przeznaczony zostanie na rzecz Świetlicy „Anioła Stróża”, działającej przy Parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach.

II MIĘDZYNARODOWY MEMORIAŁ IM. STEFANA KARMELITY

Między 12 a 14 lutego rozegrano w Tarnowskich Górach II Międzynarodowy Memoriał im. Stefana Karmelity. Wzięli w nim udział młodzi adepci hokeja na trawie z Polski, Ukrainy i Słowacji. W sumie rywalizowało ze sobą 26 drużyn. Trzydniowe zawody laskarzy w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 15 odbywały się w dwóch kategoriach wiekowych – dzieci i młodzików. W kategorii dzieci pierwsze miejsce wywalczył UKS Mustangi Michałkowickie z Siemianowic Śląskich, drugie – UKS SP 26 Poznań, trzecie – Orlęta Sosnowiec. W kategorii młodzików zwyciężyła Politechnika Korosteń z Ukrainy, drugą lokatę zajął inny ukraiński klub HK Burevysnyk, trzecią – Lipno Stęszew. Organizatorami turnieju byli: UKHT Ósemka Tarnowskie Góry, SP nr 15, Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach oraz Urząd Miasta w Tarnowskich Górach.

Atrakcje Turystyczne

 

Kolorowanki

Zamki i pałace

 

Konkurs Młodej Przedsiębiorczości

Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnogórskiego do wzięcia udziału w nowej edycji Konkursu Młodej Przedsiębiorczości, który organizowany jest przez Starostwo Powiatowe i Izbę Przemysłowo Handlową w Tarnowskich Górach.W załączeniu regulamin konkursu wraz z załącznikami. Zgodnie z regulaminem zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 5 marca br. Regulamin Konkursu Młodej Przedsiębiorczości  (1.71 MB) WIRTUALNA GRA GIEŁDOWA - ZASADY GRY (55.79 KB)

Kościoły i kaplice

 

Ogłoszenie

W związku z wejściem w życie zmian przepisów Ustawy o Paszportach w dniu 17 i 18 lutego 2010 roku, nie będą przyjmowane w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach wnioski o wydanie paszportu dla dzieci poniżej 5 roku życia oraz dla osób bez stałego zameldowania.

Powiat dba o środowisko

    15 października 2009 roku Powiat Tarnogórski podpisał umowę z Zarządem Województwa Śląskiego odnośnie dofinansowania projektu "Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego".     

INDYJSKIE ABC

5 lutego w auli Zespołu Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej – Curie w Tarnowskich Górach odbyło się spotkanie Powiatowej Reprezentacji Młodzieży. Głównym punktem spotkania był wykład Aleksandry Kluzy – nauczyciela II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Tarnowskich Górach pt.: „Indyjskie ABC”. Podczas prezentacji multimedialnej, został przedstawiony zbiór zdjęć Pani Aleksandry, które zostały wykonane podczas tej fascynującej dwumiesięcznej wyprawy do Indii. Natomiast po zakończonym wykładzie młodzież oraz nauczyciele wzięli udział w dyskusji panelowej na temat faktów i mitów, które dotyczą kultury, religii oraz obyczajów indyjskich.

Lista stypendystów w roku szkolnym 2009/2010

     Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych informuje, że Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Uchwałą nr 209/344/III/2010 listę stypendystów na rok szkolny 2009/2010 w ramach realizacji II edycji projektu systemowego pt. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”. Z naszego powiatu stypendium otrzyma 23 uczniów z 12 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Umowy przekazywania stypendium zostaną z wnioskodawcami podpisane na początku marca.LISTA STYPENDYSTÓW - II EDYCJA.pdf (435.59 KB) 

Rekreacja i wypoczynek

 

CZTERY PARKI NARODOWE KANADY W ART-PARKU

W Galerii Art.-Park mieszczącej się  w tarnogórskim Parku Wodnym, (I piętro) otwarto wystawę fotograficzną Dawida Tarkowskiego -  którego „magia fotografii oczarowała kilkanaście lat temu, a  ulubioną tematyką jest pejzaż ale także ludzkie emocje i uroczystości”. Tytuł wystawy, która potrwa do połowy marca –  „Cztery parki narodowe – Canada”.  Serdecznie zapraszamy.

Ogłoszenie

„Na podstawie art. 35 ust. 1 w związku z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zm.) Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy.wykaz nieruchomości 

MISTRZOWSKIE MALARSTWO

W galerii „Barwy Śląska” w Nakle Śląskim prezentowane jest malarstwo intuicyjne twórców – amatorów z górnego Śląska. 2 lutego swoje prace prezentował profesor Antoni Cygan, kierownik katedry Malarstwa na ASP w Katowicach. Obrazy wybitne, monumentalne, przedstawiające Drogę Krzyżowa i Golgotę. Dawno nie widziane mistrzostwo i ekspresja, a także oczywiście tematyka, wstrząsnęły i pogrążyły w refleksjach licznie zgromadzoną publiczność. Wystawa prezentowana będzie do 15 lutego. Mistrzowskie malarstwo (20.42 MB)

I ELIMINACYJNY TURNIEJ SKATA O „ZŁOTĄ KARBIDKĘ 2010”

6 lutego w Domu Kultury "Jubilat” Spółdzielni Mieszkaniowej "Gwarek" odbył się I turniej skata sportowego o „Złota Karbidkę 2010`”, będący zarazem eliminacjami do Mistrzostw Powiatu Tarnogórskiego, pod honorowym patronatem Starosty Tarnogórskiego Józefa Korpaka. Na starcie stanęło aż 54 zawodników. Turniej otworzył Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Stare Tarnowice Józef Sienicki. W I serii najlepszy wynik uzyskał Arkadiusz Dudek 1622 pkt. a w II Czesław Gietka 1787 pkt. Turniej wygrał Arkadiusz Dudek wynikiem 3064 pkt. przed Czesławem Gietką 2960 pkt. i Damianem Filingerem 2911 pkt. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Dzielnicy Stare Tarnowice. Następny turniej z tego cyklu 20 marca, organizatorzy już dzisiaj zapraszają wszystkich miłośników skata!

PRZY PINGPONGOWYCH STOŁACH

Reprezentacja Starostwa Powiatowego wzięła udział w turnieju tenisa stołowego, rozgrywanego w ramach XVI Mistrzostw Radzionkowa. Przy stołach spotkali się samorządowcy naszego powiatu prezentując spore umiejętności i sportowego ducha walki. W toku kolejnych eliminacji wyłoniono medalistów: I miejsce zajął Dariusz Wysypoł – wiceprzewodniczący Rady Miasta Radzionków, drugie – Wiesław Olszewski – wicewójt Zbrosławic zaś trzecie – Józef Korpak – starosta tarnogórski. Drugi z reprezentantów Starostwa Artur Maligłówka – wicestarosta zajął IV miejsce.

III MISTRZOSTWA ŚLĄSKA RADNYCH W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ

W dniach 6-7 lutego 2010 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim odbyły się III Mistrzostwa Śląska Radnych w Halowej Piłce Nożnej pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego. Turniej wygrała drużyna Brennej, która w finale pokonała Powiat Kłobucki. Trzecie miejsce zdobyła drużyna gospodarzy Powiat Tarnogórski, a a czwarte Wielowieś. Tytuły najlepszego zawodnika mistrzostw oraz najlepszego strzelca (7 bramek) zebrał zawodnik reprezentacji Brennej – Krzysztof Majeran. Najlepszym bramkarzem okazał się Jerzy Pilch, również zawodnik reprezentacji Brennej. W zawodach udział wzięło 9 drużyn: Powiat Tarnogórski, Powiat Erlangen - Höchstadt, Tychy, Brenna, Piekary Śląskie, Bytom, Tworóg, Wielowieś, oraz Powiat Kłobucki. Sponsorem mistrzostw były firmy: Veolia i Ham. Patronem medialnym mistrzostw był: Tygodnik „Gwarek”.

SZTANDAR DLA SZKOŁY

Msza święta w kościele pw. Matki Bożej Królowej Pokoju rozpoczęła 3 lutego uroczystość nadania sztandaru Wieloprofilowemu Zespołowi Szkół w Tarnowskich Górach. Druga część ceremonii odbyła się w auli szkoły, gdzie starosta Józef Korpak przekazał sztandar dyrektorce szkoły Alicji Juziuk, a ta z kolei uczniom. Fundatorzy sztandaru to: Jan Chojnacki, dyrektor zabrzańskiej firmy „Siltech”, Rada Pedagogiczna szkoły, Rada Rodziców, Szkolne Stowarzyszenie „AGO” w Tarnowskich Górach, Wolny Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorstw w Tarnowskich Górach oraz pracodawcy głównie z branży mechanicznej i fryzjerskiej.

III MISTRZOSTWA ŚLĄSKA RADNYCH W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ

III Mistrzostwa Śląska Radnych w Halowej Piłce Nożnej, organizowane przez Powiat Tarnogórski, pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego odbywać będą się 6 lutego 2010 r. (od godziny 9.00 do 18.00) i 7 lutego 2010 r. (od godziny 10.00 do 14.00) w sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim. Do turnieju zgłosiło się 9 drużyn: Powiat Tarnogórski, Powiat Kłobucki, Bytom, Tychy, Tworóg, Wielowieś, Piekary Śląskie, Brenna oraz Erlangen - Höchstadt. Sponsorzy to: Veolia, Ham. Patronem medialnym jest Tygodnik „Gwarek”. Serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny!

BIURO PORAD OBYWATELSKICH

Starostwo Powiatowe zaprasza mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego do odwiedzenia Biura Porad Obywatelskich.Bezpłatne porady prawne udzielane są mieszkańcom Powiatu Tarnogórskiego w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ulicy Sienkiewicza 16, w pokoju nr 9, tel. 032 381-87-65 (czynny w godzinach urzędowania biura). Zapisy pod numerem telefonu: 032 381-87-50 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00)W lutym biuro czynne będzie w poniedziałki w godz. 8.00 – 15.00.

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU I PRZYJACIELE

Koncert „UTW i Przyjaciele” zakończył 2 lutego piąty semestr działalności „uczelni” dla bardziej dojrzałych mieszkańców naszego miasta. Szczególnym podsumowaniem tego koncertowego spotkania były życzenia ks. Wiktora Sopora z Radzionkowa - poety i muzyka: „Śpiewajcie głosem, śpiewajcie sercami, śpiewajcie ustami, śpiewajcie swoim życiem”. Ta myśl św. Augustyna, którą ksiądz Wiktor Sopora uczynił mottem swojego zbioru piosenek i pieśni religijnych pt. „Śpiewajcie Bogu, grajcie jego imieniu” oddawała w pełni ciepłą atmosferę tego spotkania.

WIESZOWA – OGRANICZENIE RUCHU POJAZDÓW

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach informuje, iż z dniem 26 stycznia wprowadzono ograniczenie poruszania się po ulicy Dworcowej w Wieszowie pojazdów o masie przekraczającej 8 ton. Ograniczenie wprowadzono znakami B-5 oraz tabliczkami T-22. Uzasadnieniem tej decyzji jest fakt wykorzystywania drogi na potrzeby transportu kruszyw na teren budowy autostrady przez pojazdy członowe i wozidła technologiczne. Obciążenia i parametry techniczne tych pojazdów powodują zagrożenie dla konstrukcji drogi oraz pieszych uczestników ruchu. Ruch pieszych w znacznej długości ul. Dworcowej odbywa się jezdnią. Przedmiotowa organizacja ruchu drogowego obowiązywać będzie do ukończenia budowy autostrady A-1 w rejonie tej miejscowości.

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

W tym roku zimowym utrzymaniem nawierzchni dróg powiatowych na terenie całego powiatu zajmuje się firma ALBA Ekoserwis Sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie. Wzorem lat ubiegłych, Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach prowadził będzie całodobowe dyżury pod numerami telefonów: 32/285-48-62 lub 607-930-002. Dla celów właściwej koordynacji prac wszelkie uwagi dotyczące stanu nawierzchni jezdni w tym okresie należy zgłaszać pod wyżej wymienionymi numerami telefonów. W nadchodzącym sezonie zimowym, zimowym utrzymaniem objętych zostanie 265,3 km dróg powiatowych, z czego w II standardzie 116,3 km i w III standardzie 149,0 km.

KOGO W POLSCE INTERESUJĄ NIEPEŁNOSPRAWNI

,,Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych” zorganizowało 29 stycznia br. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach debatę osób niepełnosprawnych z udziałem Marka Plury, posła na sejm RP, przewodniczącego sejmowej komisji osób niepełnosprawnych. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Grzegorz Żymła - dyrektor Śląskiego Oddziału PFRON, Klaudia Zyśk - dyrektor PCPR, Małgorzata Balczarek Borecka - pełnomocnik ds osób niepełnosprawnych, Edyta Dworaczek - doradca zawodowy osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy, Joanna Gros - pełnomocnik burmistrza ds organizacji pozarządowych, Maria Ferdynus przedstawicielka Okręgu Śląskiego Polskiego Związku Niewidomych, przedstawiciele Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Domów Pomocy Społecznej, a także organizacji pozarządowych działających w obszarze niepełnosprawności. W spotkaniu uczestniczył członek zarządu Powiatu Tarnogórskiego Sławomir Wilk. Spotkanie prowadziła Aniela Jany, prezes stowarzyszenia ,,Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych”.

IX LICEALIADA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

1 lutego na sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Tarnowskich Górach został rozegrany finał koszykówki juniorów w ramach organizowanej przez nauczycieli wychowania fizycznego IX Licealiady Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnogórskiego. I miejsce wywalczyło II Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Tarnowskich Górach, II miejsce - Zespół Szkół Budowlano – Architektonicznych w Tarnowskich Górach, III miejsce - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach IV miejsce - Zespół Szkół Techniczno – Humanistycznych w Radzionkowie. Puchary zwycięzcom wręczył starosta Józef Korpak. Finał koszykówki juniorek zaplanowano na dzień 5 lutego 2010 r.

Koncert chóru "OKTOICH" i wernisaż

Rzadko się zdarza, by liczba gości, przybyłych na imprezę kulturalną wielokrotnie przekraczała założoną i przewidywaną. W ostatni dzień stycznia w pałacu w Nakle Śląskim – w Galerii „Barwy Śląska”, a właściwie w Galerii Twórców Lokalnych prowadzonej przez Mirosława Ogińskiego z Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, zgromadziło się ich wyjątkowo dużo.I nie wiadomo, czy przeważali miłośnicy śpiewu cerkiewnego w wykonaniu chóru męskiego „OKTOICH”, czy członkowie rodzin i znajomi „piszących” ikony ze Strzybnicy, którzy mieli swój wernisaż. Faktem jest, że kilkadziesiąt przygotowanych krzeseł zajętych zostało ze znacznym wyprzedzeniem i koncertu pieśni cerkiewnych wysłuchać musieliśmy na stojąco, wypełniając szczelnie dwie duże sale.Obecny na imprezie pan wicestarosta Artur Maligłówka poinformował zebranych tak licznie o planach modernizacji i remontu pałacu, na co Starostwo otrzymało fundusze z Unii Europejskiej.Jan Hahn

Ogłoszenie

OgłoszenieStarosty TarnogórskiegoStarosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek PPHU Metana s.c. Anna Kruszona i Robert Kruszona z miejscowości Prucha, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia na przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynków dawnej wytwórni pasz na zakład produkcyjny przy ul. Młyńskiej 1 w Tworogu, na działkach nr 690/87, 692/87, 685/85, 686/85, 687/86, 688/86.Zainteresowane strony mogą w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zapoznać się z dokumentacją techniczną ww. przedsięwzięcia, która zostanie udostępniona do wglądu w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego  w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5  p. 15, tel. 032 381 37 47, w godzinach:  700-1000 i 1400-1600.Zainteresowani mogą również składać dokumenty uzupełniające do sprawy, swoje zastrzeżenia, uwagi i wnioski.


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen