lipiec 2010

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości opisanej poniżej:treść ogłoszenia (295.45 KB) 

Ogłoszenie Starosty Tarnogórskiego

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. nr 193, poz. 1194 z zm.) Starosta Tarnogórski podaje do publicznej wiadomości, że wydana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania:„Budowa chodnika przy ulicy Gwoździa w Kaletach”.  Inwestycją objęte są nieruchomości obrębu Kalet o numerach ewidencyjnych działek: 2403/90, 638/58, 2402/90, 2132/90, 1659/90, 1379/90, 1389/90, 1651/90, 1521/92, 1657/90, 1655/90, 1653/90, 1650/90, 1647/90, 1645/90, 1799/90.

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza trzeci przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości opisanej poniżej:treść ogłoszenia (217.54 KB) 

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na oddanie nieruchomości opisanych poniżej w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat wraz ze sprzedażą budynków i budowli na nich posadowionych. treść ogłoszenia (329.45 KB)

FOTOGRAFIE JANA RENKI W ARTPARKU

Do końca sierpnia w Galerii Art Park, mieszczącej się w Parku Wodnym w Tarnowskich Górach, oglądać można wystawę fotografii autorstwa Jana Renki. Jan Renka, rodowity tarnogórzanin, fotografią interesował się od wczesnej młodości, ale profesjonalnie zajął się nią około dziesięć lat temu. Fotografuje głównie architekturę, obiekty sztuki, zwłaszcza sakralnej, a także przyrodę, posługując się techniką makro. Swoje zdjęcia z dużym powodzeniem wystawia na kilku ogólnopolskich portalach fotograficznych.

SYRENY DLA UPAMIĘTNIENIA POWSTANIA

1 sierpnia o godzinie 17.00 zostanie przeprowadzony test sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności. Dźwięk syren upamiętni jednocześnie obchody 66 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W ramach testu emitowany będzie dźwięk ciągły, modulowany, trwający jedną minutę oznaczający ogłoszenie alarmu powietrznego.

ŚWIĘTO POLICJI

23 lipca w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach odbyły się uroczystości z okazji Święta Policji. Obchody były tradycyjnie już okazją do wręczenia wyróżnień, odznaczeń oraz awansów na wyższe stopnie służbowe. Policjanci z tarnogórskiej Komendy Powiatowej Policji otrzymali również Nagrody Starosty Tarnogórskiego. Trafiły one do: asp. szt. Dariusza Deptały, mł. asp. Mirosława Tomaszka, mł. asp. Artura Miernika, st. sierż. Roberta Lubosa oraz sierż. Mariusza Czudaja. Starosta wyróżnił także: komendanta KPP – Mirosława Tukaja oraz jego zastępców: Władysława Walickiego i Stefana Słomiana.

POWIATOWE INWESTYCJE

30 września ma planowo zakończyć się, realizowana przez Powiat Tarnogórski, inwestycja pod nazwą „Od klepiska do boiska – kompleks rekreacyjno - sportowy przy Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury im. Henryka Jordana w Tarnowskich Górach”. Zakres prac obejmuje: budowę boiska piłkarskiego o wymiarach 44 x 87 m z nawierzchnią ze sztucznej trawy; budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 17,45 x 30,18 m z nawierzchnią poliuretanową; montaż trybuny dla widzów na 236 miejsc; przebudowę placu zabaw; budowę chodników i placów, ogrodzenia i piłkochwytów wokół boisk; wymianę ogrodzenia terenu od strony ulicy Łomnickiego i ulicy Lyszcze; wykonanie oświetlenia terenu boisk; wykonanie monitoringu terenu boisk oraz zieleni oraz małej architektura. Umowa z wykonawcą budowy opiewa na kwotę 1 847 224,47 zł brutto. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013 w kwocie 1 597 318 zł (dofinansowanie to 65,71 % środków kwalifikowanych - powiat stara się o zwiększenie kwoty dofinansowania do 85%, 34,29 % to środki własne pochodzące z Budżetu Powiatu).

Ogłoszenie Starosty Tarnogórskiego

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek Vattenfall Distribution Poland S.A., z siedzibą w Gliwicach ul. Portowa 14a, zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbudowę sieci elektroenergetycznej nN  w Kamieńcu przy  ul. Tarnogórskiej, na działkach o numerach:  762/272, 1050/241, 965/287, 972/277, 989/287, 942/55, 58/2, 651/156, 650/156, 44, 762/288, 944/46, 9, 10, 11, 15, 58, 59, 89, 140, 142, 1001/272, 1018/274, 1019/274, 1014/48, 1080/57, 553/56, 574/102, 597/69, 652/139, 655/89, 662/122, 663/122, 672/118, 676/105, 703/48, 706/72, 707/72, 710/72, 711/72, 712/72, 713/72, 728/71, 760/283, 771/139, 772/139, 781/274, 783/273, 788/47, 86/16, 925/105, 926/105, 927/106, 932/90, 933/90, 936/71, 938/55, 939/55, 940/55, 941/55, 971/277, 973/71 i 1002/272.

KOMUNIKAT

W związku z występującym miejscowo wysokim stężeniem ozonu Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach przekazuje informacje dotyczące zaleceń dla ludności. Grupami ludności najbardziej narażonymi na drażniące działanie ozonu są: osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (zwłaszcza astmy oskrzelowej), osoby z niewydolnością układu krążenia, w szczególności dzieci i osoby starsze; osoby wykonujące znaczny wysiłek fizyczny na wolnym powietrzu (np. ciężka praca fizyczna, intensywny trening sportowy).

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust. 1 w związku z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651) Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  przeznaczonych do dzierżawy wykaz_dzierzawa_lipiec2010.pdf

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 w związku z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651) Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży.wykaz_sprzedaz_lipiec2010.pdf

Ogłoszenie Starosty Tarnogórskiego

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek Gminy Krupski Młyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia na rozbudowę oczyszczalni ścieków BOS-200 w Krupskim Młynie przy ul. Tarnogórskiej, działki nr: 295/22, 229/22, 35.

Ogłoszenie Starosty Tarnogórskiego

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek Firmy Usługowo-Handlowej „SCORPIO” Katarzyna Noga-Pośpiech w Tarnowskich Górach, wydano decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na przebudowę niezagospodarowanego pomieszczenia znajdującego się w Parku Wodnym w Tarnowskich Górach, ul. Obwodnica 8, na działce nr 933/35 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na strzelnicę.

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI, JAKOŚCI I PRZEJRZYSTOŚCI

15 lipca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach podpisano umowę partnerską na rzecz realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Tarnogórskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. Projekt zakłada usprawnienie do końca 2011 roku funkcjonowania 6 urzędów Jednostek Samorządu Terytorialnego z terenu Powiatu Tarnogórskiego tj. Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, Urzędu Miejskiego Miasteczko Śląskie, Urzędu Miasta Kalety, Urzędów Gmin: Tworóg, Ożarowice i Krupski Młyn – dzięki wdrożeniu nowych standardów i procedur związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii ICT. Rozwiązanie problemów ograniczających sprawne funkcjonowanie urzędów JST przyczyni się do rozwoju Powiatu Tarnogórskiego i poszczególnych gmin w stosunku do innych powiatów czy województwa. W związku z powyższym Lider i Partnerzy projektu zawarli stosowne porozumienie, dzięki czemu w sposób kompleksowy uda się przeprowadzić reformę i stworzyć nowy model administracji, który jest zorientowany na obywatela – klienta, jak również osiągnąć wysoki poziom profesjonalizmu tych urzędów. Łączny koszt realizacji zadania to 1 477 874,80 zł, a wnioskowane dofinansowanie jest na poziomie 90% wynosi 1 323 606,00.

PRACE KRYSTYNY WILLERT W „KAŁAMARZU”

„Maluję z wielkiej fascynacji naturą, jej pięknem i potęgą. Pragnę dzielić się własnymi emocjami by inni też czerpali z tego radość” – mówi Krystyna Willert, artystka, której prace prezentowane będą do połowy sierpnia w Autorskiej Galerii Twórców Lokalnych, mieszczącej się w Restauracji „Kałamarz” w Tarnowskich Górach. Krystyna Willert jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach. Pochodzi z Bytomia – Górnik, gdzie mieszka i tworzy do dzisiaj. Posługuje się wieloma technikami plastycznymi tj.: olej na płótnie, pastele, akwarele, malarstwo na szkle. Ostatnio swoją twórczość poszerzyła o rzeźbę. Tworzy obrazy nasycone kolorem i światłem, inspirowane przyrodą i człowiekiem. Od wielu lat jest aktywną uczestniczką międzynarodowych plenerów malarskich, wystaw zbiorowych i indywidualnych. Jej prace znajdują się w wielu galeriach w kraju i zagranicą. Restauracja „Kałamarz” mieści się w Tarnowskich Górach przy ul. Gliwickiej 7.

NZOZ Szpital im. dr. B. Hagera w Tarnowskich Górach

NZOZ Szpital im. dr. B. Hagera w Tarnowskich Górach utworzony przez Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna w Tarnowskich Górach  Spółka prawa handlowego pod firmą „Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna” z siedzibą w Tarnowskich Górach utworzona została w dniu 8 grudnia 2009 r. aktem notarialnym stanowiącym akt założycielski jednoosobowej spółki akcyjnej – Repertorium A Numer 6298/2009. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po rozpoznaniu w dniu 23.02.2010 Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000349762

Z WIZYTĄ W BORACH TUCHOLSKICH

Delegacja naszego powiatu gościła między 9 a 12 lipca w zaprzyjaźnionym Powiecie Tucholskim. Powiat Tarnogórski reprezentowali członkowie Zarządu Powiatu, pracownicy Starostwa Powiatowego, przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych, Koła Gospodyń. Wiejskich w Tąpkowicach, Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, Nadleśnictwa Brynek, Bractwa Kurkowego, jak również artyści plastycy i laureaci konkursu „Pokoloruj Powiat Tucholski”. Wizyta rozpoczęła się od udziału delegacji w 51. Dniach Borów Tucholskich i od koncertu Ryszarda Rynkowskiego. Tradycyjnie odbył się spływ kajakowy rzeką Brdą, tym razem na odcinku: Woziwoda – Gołąbek – Plaskosz. Była także wycieczka po Zalewie Koronowskim oraz zwiedzanie Centrum Militarnego Krąpiewo koło Koronowa. W ramach wizyty wręczono również nagrody laureatom konkursu „Pokoloruj Powiat”. Otwarto także wystawę poplenerową „Bory Tucholskie - kraina czterech pór roku”. Serdeczne podziękowania dla gospodarzy – do zobaczenia w Powiecie Tarnogórskim w trakcie rewizyty!

SERDECZNI, BERNADETA KOWALSKA I PRZYJACIELE

1 lipca w Mierzecicach odbył się koncert charytatywny zorganizowany przez Stowarzyszenie „Serdeczni”. Jego celem była promocja nowej płyty Bernadety Kowalskiej i przyjaciół. Zaproszenie do udziału w tworzeniu czwartej już płyty zespołu przyjęło wielu artystów śląskiej sceny muzycznej. Kompozytorem większości utworów jest Jerzy Macoła. Skład zespołu tworzą: Bernadeta Kowalska (wokal), Jerzy Macoła (instrumenty klawiszowe i wokal), Robert Kowalski (wokal) i Krzysztof Sergiel (gitara solowa). Jeden z utworów zatytułowany „Bywa tak” artyści zadedykowali Stowarzyszeniu „Serdeczni”. Honorowy patronat nad imprezą objął starosta Józef Korpak.

CMENTARZ ŻYDOWSKI

Powiat Tarnogórski stał się właścicielem cmentarza żydowskiego w Tarnowskich Górach. Stało się to na mocy aktu akt notarialnego podpisanego 18 czerwca 2010 roku. Jest on konsekwencją porozumienia zawartego 9 września 2009 roku między Powiatem Tarnogórskim a Gminą Wyznaniową Żydowską w Katowicach, na podstawie którego Gmina Żydowska zobowiązała się do nieodpłatnego przekazania w formie umowy darowizny na rzecz powiatu prawa własności nieruchomości. Nieruchomości darowane zostały w celu prowadzenia na terenie cmentarza działalności edukacyjnej, kulturalnooświatowej oraz turystycznej z zachowaniem jego obecnego charakteru i poszanowaniem miejsca spoczynku. Powiat zapewnił możliwość wykonywania kultu religijnego na mogiłach żydowskich jak i innych wyznań; jak również możliwość sprawowania opieki religijnej nad cmentarzem przez przedstawicieli Gminy Żydowskiej.

Ogłoszenie

Starosta Tarnogórski, zgodnie z art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz.U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027z późn. zm.) zawiadamia o rozpoczęciu prac geodezyjnych w związku z wszczęciem postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych: Nakło, Chechło Nowe, Orzech,  Świerklaniec w jednostce ewidencyjnej  Świerklaniec.

Ogłoszenie Starosty Tarnogórskiego

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek Gminy Tarnowskie Góry, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – II faza projektu - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w zlewni „Repty i Leśna” – zadanie 4 -  Opatowice, na działkach o numerach 152, 31, 147, 429/143, 656/131, 662/158, 673/120, 710/153, 733/153, 741/153, 755/153, 861/107, 862/108, 981/90, 985/111, 987/111, 991/146, 992/146, 998/65, 999/65, 1000/120, 1001/120, 1002/157, 1003/157, 1054/110, 1329/150, 1351/114, 1739/120, 813/81, 1049/54, 2152/33.

SPÓŁKA PRZEJĘŁA ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Tarnowskich Górach Nr XLVIII/444/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47 – 51, z dniem 1 lipca br. spółka akcyjna pod firmą „Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna”, dla której Powiat Tarnogórski jest jedynym Akcjonariuszem, przejęła wszystkie świadczenia medyczne realizowane dotychczas przez SP ZOZ Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr. B. Hagera w Tarnowskich Górach. Kontynuatorem świadczeń zdrowotnych od dnia 1 lipca 2010 r. jest NZOZ Szpital im. dr. B. Hagera w Tarnowskich Górach utworzony przez Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A.  w Tarnowskich Górach. Osobom korzystającym dotychczas ze świadczeń zdrowotnych Szpital będzie udzielał świadczeń medycznych w dotychczasowym zakresie, bez ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania oraz jakości tych świadczeń.

Ogłoszenie

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach ulica Pyskowicka 54, 42-600 Tarnowskie Góry ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kostki brukowej granitowej o wymiarach 15/17 cm pochodzącej z rozbiórki w ilości 381 ton. treść ogłoszenia (608.50 KB)

RUSZĄ ROBOTY NA TERENIE ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH

5 lipca w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach podpisano umowę z firmą HYDROBUDOWA POLSKA S.A. - wykonawcą zadania polegającego na unieszkodliwieniu 72 tys. metrów sześciennych odpadów niebezpiecznych oraz dokończeniu rekultywacji kwatery K3 Centralnego Składowiska Odpadów na terenie byłych Zakładów Chemicznych. Kontrakt opiewa na blisko 10 milionów złotych. Realizacja inwestycji rozpocznie się w tym miesiącu. Potrwa do lutego 2012 roku. Wznowienie po ponad 3 latach prac na terenie byłych zakładów Chemicznych jest możliwe dzięki dotacjom: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 6 milionów 089 tysięcy 800 złotych oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 11 milionów 811 tysięcy 700 złotych. Umowę podpisali: Józef Korpak - starosta tarnogórski oraz Edward Kasprzak i Jarosław Dusiło, wiceprezesi zarządu spółki Hydrobudowa.

UCZESTNICY ŚWIATOWEGO KONGRESU KRESOWIAN W TARNOWSKICH GÓRACH

4 lipca dwunasty raz Tarnowskie Góry gościły kilkudziesięcioosobową grupę Kresowian ze Światowego Kongresu Kresowian, którzy brali udział w XVI Światowym Zjeździe i Pielgrzymce Kresowian - Jasna Góra 2010. Kresowian do miasta gwarków zaprasza Stowarzyszenie „Śląski Dzwon Nadziei”, którego prezes Gabriela Horzela - Szubińska podkreśla potrzebę wspierania idei integrowania wszystkich mieszkańców ziemi śląskiej, „bowiem łączy nas język i wiara przodków” oraz wspierania tych, którym historia wyznaczyła takie a nie inne miejsce życia.

Ogłoszenie Starosty Tarnogórskiego

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek Pana Bronisława Mokrus zamieszkałego w Tarnowskich Górach przy ulicy Grzybowej 71, wydano decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę,  na rozbudowę istniejącego warsztatu samochodowego w Tarnowskich Górach przy ulicy Grzybowej 71, na działkach o numerach: 1026/42, 1339/42, w granicy z działką 1340/42.W związku z powyższym zainteresowane strony mogą w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zapoznać się z treścią powyższej decyzji, która zostanie udostępniona do wglądu w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5, pokój nr 14 w godzinach:  7.00-10.00 i 14.00-16.00.

Ogłoszenie Starosty Tarnogórskiego

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek Gminy Tarnowskie Góry, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – II faza projektu - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w zlewniRepty i Leśna” – zadanie 5 -  Stare Tarnowice, na działkach o numerach 418/59, 2141/72, 2519/156, 2520/155, 2521/155, 33, 34, 107/36, 118, 190, 580/199, 971/129, 1983/115, 1985/116, 1987/177, 1989/117, 1991/117, 1993/119, 1995/119, 2844/922, 2845/598.


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen