marzec 2011

Uchwała w sprawie zwolnienia z opłat komunikacyjnych

Projekt uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie zwolnienia z opłat komunikacyjnych tj. od wydania nowych praw jazdy oraz dowodów rejestracyjnych osób, których nieruchomości położone są w miejscowości Nakło Śląskie.Ogłoszenie (490.96 KB)Uzasadnienie (205.38 KB)Projekt uchwały (87.27 KB) Formularz (27.50 KB) 

Ogłoszenie Starosty Tarnogórskiego

Starosta Tarnogórski - na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 6  ustawy z dnia 03 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

Ogłoszenie

Zawiadomienie się, że w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach zostanie wyłożony do wglądu projekt operatu opisowo – kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych:treść ogłoszenia (716.50 KB) 

INFORMACJA

Powiatowy Zakład Budżetowy w likwidacji w Tarnowskich Górach zakończył swoją działalność z dniem 31 grudnia 2010 roku. Zadania po zlikwidowanym PZB w likwidacji przejęło z dniem 1 stycznia 2011 roku Przedsiębiorstwo „NOVA” Sp. z o. o. ul. Opolska 21 a 42-600 Tarnowskie Góry.

KONKURS OFERT

Na podstawie Uchwały nr 28/122/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 marca 2011 roku ogłasza się: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu tarnogórskiego w 2011 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i integracji osób niepełnosprawnych, w sferze organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.treść ogłoszenia (74.50 KB) 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU TARNOGÓRSKIEGO W 2011 ROKU Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ I INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W SFERZE ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH     Nazwa konkursu Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w 2011 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i integracji osób niepełnosprawnych, w sferze organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych Cel konkursu Wsparcie zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego z zakresu rehabilitacji społecznej i integracji osób niepełnosprawnych w sferze organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Podmioty uprawnione   Podmioty działające w obszarze rehabilitacji osób niepełnosprawnych, organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Termin składania ofert           i rozstrzygnięcia Od dnia 30 marca 2011 roku od godz. 7 30 do dnia 29 kwietnia 2011 roku do godz. 14 00 – rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 18 maja 2011 roku.   O przyjęciu oferty do konkursu decyduje data oraz godzina wpływu oferty do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach potwierdzona właściwą pieczęcią. Kryteria oceny 1)       baza lokalowa i wyposażenie podmiotu, w tym zasoby rzeczowe: 0-3 pkt 2)       liczba osób (w tym wolontariuszy) przy udziale, których ma być realizowane zadanie, ich kwalifikacje i doświadczenie: 0-10 pkt 3)       wysokość wkładu własnego: 1-7pkt a) 25% - 30% wkładu własnego - 1 pkt b) 31% - 40% wkładu własnego - 2 pkt c) 41% - 50% wkładu własnego - 3 pkt d) 51% - 60% wkładu własnego - 4 pkt e) 61% - 70% wkładu własnego - 5 pkt f)  71% - 80% wkładu własnego - 6 pkt g) 81% i więcej wkładu własnego - 7 pkt 4)   zasięg terytorialny zadania: 1-9 pkt a) 1 gmina – 1 pkt b) 2 gminy – 2 pkt c) 3 gminy – 3 pkt d) 4 gminy – 4 pkt e) 5 gminy – 5 pkt f)  6 gminy – 6 pkt g) 7 gmin   – 7 pkt h) 8 gmin   – 8 pkt i)  9 gmin   – 9 pkt5)   przewidywana liczba adresatów pomocy: 0-5 pkt a) 1 - 10 uczestników                – 1 pktb) 11 - 20 uczestników              – 2 pkt c) 21 - 30 uczestników              – 3 pkt d) 31 - 40 uczestników              – 4 pkte) 41 i więcej uczestników         – 5 pkt 6)   okres realizacji zadania: 0-7 pkta) jednorazowe - 1 pkt b) cykliczne      - 4 pktc) ciągłe           - 7 pkt 7)   opis sposobu promocji projektu: 0-5 pkt   Kwota dotacji Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 6.121,- zł (słownie: sześć tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych). Maksymalne dofinansowanie zadań wynosi do 75% ich wartości i będzie stanowić refundację części poniesionych kosztów kwalifikowanych. Z pozostałych 25% kosztów realizacji zadań tylko 10% kosztów kwalifikowanych może być przedstawionych przy rozliczeniu w formie oświadczenia jako wkład pracy własnej. Oferta i załączniki 1.      Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.z 2011 r. Nr 6 poz. 25) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5 (parter, pokój nr 1). 2.      Ofertę uznaje się za prawidłową pod względem formalnym i dopuszcza się do procedury konkursowej, gdy spełnia wszystkie wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536), rozporządzeniu o którym mowa w pkt 1 oraz niniejszym ogłoszeniu, a także posiada wymagane załączniki: 1)       aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, 2)       sprawozdanie merytoryczne za rok 2010, 3)       sprawozdanie finansowe za rok 2010    - sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku wyników lub rachunku      zysków i strat oraz informacji dodatkowej,    - jeżeli podmiot nie był zarejestrowany w 2010 roku  należy złożyć oświadczenie      o braku sprawozdań, 3.       Załączniki winny być w sposób trwały związane z ofertą. 4.       Jeżeli ten sam podmiot do jednej edycji konkursu składa więcej niż jedną ofertę, załączniki mogą być dołączone do jednej oferty, którą należy wskazać w pozostałych. 5.       Ten sam podmiot może do konkursu złożyć nie więcej niż dwie oferty. 6.       W przypadku, gdy ten sam podmiot złoży do jednej edycji konkursu więcej niż dwie oferty do procedury zostaną dopuszczone dwie oferty z najniższymi numerami nadanymi w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach. 7.       W konkursie nie będą rozpatrywane oferty na zadania, które uzyskały dofinansowanie z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne z zakresu rehabilitacji społecznej i integracji osób niepełnosprawnych, w sferze organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Warunki dopuszczenia oferty do procedury konkursowej 1.       Oferta wypełniona czytelnie, podane informacje winny umożliwić ocenę zadania zgodnie z kryteriami oceny podanymi w ogłoszeniu. 2.       Wypełnione wszystkie pola oferty. 3.       Oferta podpisana przez osoby uprawnione statutowo bądź upoważnione w tym celu (w przypadku braku pieczęci imiennych wymagane jest złożenie czytelnych podpisów). 4.       W przypadku podpisania oferty przez osoby inne niż wymienione w odpisie z rejestru   do oferty należy dołączyć imienne upoważnienie podpisane przez osoby uprawnione (tj. wymienione w odpisie). 5.       Załączniki dołączone do oferty powinny być oryginalne lub potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie kopii. 6.       Załączniki dla swojej ważności muszą być opatrzone datą i pieczęcią podmiotu   uprawnionego oraz podpisem uprawnionej statutowo bądź upoważnionej w tym celu  osoby (w przypadku braku pieczęci imiennych wymagane jest złożenie czytelnych  podpisów). 7.       Oferta zawiera wszystkie wymagane załączniki. Tryb wyboru 1.       Oferty złożone do konkursu i prawidłowe pod względem formalnym opiniowane są przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego. 2.       Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Tarnogórskiego w formie uchwały po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej. 3.       O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie. 4.       Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie. 5.       Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 6.       Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej. 7.       Zarząd Powiatu Tarnogórskiego przyznając dotację może wskazać pozycje z kosztorysu objęte dofinansowaniem z budżetu Powiatu Tarnogórskiego. Warunki zawarcia umowy 1.       Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy przed datą rozpoczęcia realizacji projektu (w zakresie objętym przyznanym dofinansowaniem) oraz dostosowanie kosztorysu zadania do wysokości przyznanej dotacji. 2.       Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie właściwych załączników (harmonogram, kosztorys, oświadczenie o ewentualnych zmianach w stanie faktycznym i prawnym dotowanego podmiotu od daty złożenia oświadczenia do podpisania umowy). Zadania dofinansowane w 2010r. Lista podmiotów dofinansowanych przez Powiat Tarnogórski w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w 2010 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i integracji osób niepełnosprawnych, w sferze organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dostępna jest w internecie na stronie: www.powiat.tarnogorski.pl. Kwota dofinansowania wynosiła 9.925,85 zł.

POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY

Międzyszkolny komitet organizacyjny zaprasza szkolnych mistrzów poprawnej pisowni wraz z opiekunami na IX Powiatowy Konkurs Ortograficzny o złote pióro Burmistrza Tarnowskich Gór i Starosty Tarnogórskiego. Do ortograficznych zmagań zapraszamy także studentów uniwersytetów trzeciego wieku i wszystkich chętnych dojrzałych mieszkańców naszego powiatu.

MISTRZOSTWA ŚLĄSKA W MINI – SOCCERZE

15 kwietnia KS „Akademia Piłkarska Silesia” wraz z UKS „Akademia Piłkarska Silesia” Tarnowskie Góry organizują eliminacje do turnieju piłkarskiego „JKK CUP 2011 – Nieoficjalne Mistrzostwa Śląska w Mini - soccerze 7 - 8 latków”, który będzie miał miejsce 21 maja na Placu Honorowym przed halą widowiskowo - sportową „Spodek” w Katowicach.

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Pyrzowicachtreść ogłoszenia (257.85 KB)

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Pyrzowicachtreść ogłoszenia (257.85 KB) 

Ogłoszenie Starosty Tarnogórskiego

Starosta Tarnogórski - na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623) oraz art. 72 ust. 6  ustawy z dnia 03 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) - zawiadamia, że na wniosek Spółki z o. o. Spółka komandytowo – akcyjna  II-Inwestycje CL, ul. Sokolska 78-80, Katowice 40-087, wydano  dnia 9 lutego 2011r. decyzje administracyjne:

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm.) Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy. Wykaz nieruchomości do dzierzawy (81.05 KB)

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm.) Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży. wykaz nieruchomości do sprzedaży  (82.03 KB) 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm.) Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży.Wykaz nieruchomości do sprzedaży

DEBIUTY 2011 – BYĆ KOBIETĄ

Wieloletnią tradycją Zespołu Szkół Artystyczno - Projektowych są organizowane rewie mody. W środę 23 marca odbył się premierowy - 19 pokaz mody, przygotowany przez uczennice Technikum Odzieżowego o specjalizacji projektowanie i kreowanie ubiorów. Uczennice klasy III i IV zaprezentowały wykonane według własnych projektów kolekcje strojów. W najnowszej kolekcji zatytułowanej „Być Kobietą…”, każda z pań znajdzie coś dla siebie. Młode projektantki proponują kreacje wieczorowe, niezwykle kobiece stroje całodzienne dla nowoczesnej kobiety, ale również ubiory dla zbuntowanej nastolatki. Wśród propozycji znalazły się także klasyczne, ponadczasowe fasony, ale również niekonwencjonalne, niepowtarzalne stroje na jeden wieczór. Dominująca kolorystyka to biel, czerń i odcienie szarości, przełamane czerwienią i fioletem.

BUDOWLANKA – SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW

Zespół Szkół Budowlano – Architektonicznych w Tarnowskich Górach otrzymał zaszczytny tytuł „Szkoły odkrywców talentów”, przyznawany w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Z tej okazji w szkole odbyła się uroczysta akademia, najbardziej utalentowani uczniowie „budowlanki” zaprezentowali swoje zdolności muzyczne, aktorskie i taneczne, a przy wejściu do budynku odsłonięto pamiątkową tablicę. Na ręce dyrektora szkoły – Ireny Kulisz gratulacje złożyli: starosta Lucyna Ekkert i członek Zarządu Powiatu Marian Szukalski.

WYKŁADY TRZECIEGO WIEKU

„Udzielanie pierwszej pomocy" to temat wykładu, który 15 marca wygłosił dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW dr Jan Rudawski. O tym, że udzielenie pomocy przedmedycznej jest sprawą skomplikowaną wiedzą wszyscy. Dlatego o tym, jakie są nasze obowiązki, możliwości udzielenia pierwszej pomocy, dlaczego powinniśmy co jakiś czas poznawać nowe formy ratownictwa, gdzie się powinno udać z osobą potrzebującą nagłej pomocy, opowiedział słuchaczom UTW dr Jan Rudawski.

POLSKA PREZYDENCJA W UNII EUROPEJSKIEJ – WYKREUJ POWIAT

Poseł na Sejm RP Tomasz Głogowski zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na fotoreportaż, organizowanym pod patronatem Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka. Hasłem przyświecającym rywalizacji jest zdanie: Polska prezydencja w Unii Europejskiej - Wykreuj powiat.

Ogłoszenie

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, ulica Pyskowicka 54, 42-600 Tarnowskie Góry, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:treść ogłoszenia 

SERIGRAFIA MARTY KUBIAK

Autorska Galeria Twórców Lokalnych zaprasza do "Kałamarza" na wystawę prac Marty Kubiak. Wernisaż wystawy odbył się 16 marca. Na wystawie prezentowane są prace wykonane w technice serigrafii czyli sitodruku, stworzone na przestrzeni ostatnich trzech lat. „W głównej mierze prace są zapisem codzienności – projekt to swobodna interpretacja tego, co już się zdarzyło i tego, co znajduje się w kręgu moich zainteresowań. Proces druku każdej z prac to nieustanne poszukiwanie nowych rozwiązań i niesamowita radość” – pisze o swej twórczości artystka. Marta Kubiak urodziła się w 1985 roku we Wrocławiu. Ukończyła studia na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów. Dyplom z Projektowania Graficznego w pracowni prof. Eugeniusza Smolińskiego i Grafiki Warsztatowej w Pracowni Serigrafii prof. Christophera Nowickiego i ad. Małgorzaty Warlikowskiej obroniła w 2009 roku. Od 2009 roku zatrudniona jest na stanowisku laboranta w Pracowni Serigrafii prof. Christophera Nowickiego i ad. Małgorzaty Warlikowskiej. Organizatorem wystawy jest Wydział Kultury, Promocji i Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach. Serdecznie zapraszamy.

I POWIATOWY KONKURS EKOLOGICZNY

15 marca w Zespole Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach zakończył się I Powiatowy Konkurs Ekologiczny pod patronatem Starosty Tarnogórskiego. Celem konkursu było rozwinięcie zainteresowania młodzieży ekologią, środowiskiem oraz kształtowanie współodpowiedzialności za swoje środowisko. Tematem tegorocznych eliminacji była „Energia odnawialna”.

Konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie edukacji pozaszkolnej uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu tarnogórskiegoZarząd Powiatu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie edukacji pozaszkolnej uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu tarnogórskiego realizowanych w okresie od dnia 1.05.2011 roku do dnia 15.11.2011 roku.Szczegółowe informacje znajdują się w treści uchwały nr 28/123/2011 r. Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie edukacji pozaszkolnej uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu tarnogórskiego, która dostępna jest poniżej Uchwała nr 28/123/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 marca 2011 roku (3.26 MB) Zamieszczamy również wzór oferty na realizację zadania publicznego (załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania – Dz. U. z 2011 r. Nr  6, poz. 25) oferta.doc (120.50 KB) oferta.pdf (147.73 KB)  

ARTYSTYCZNE MEDYTACJE W SECESJI

Galeria sztuki współczesnej Secesja Wojciecha Betkiewicza zaprasza na wernisaż wystawy malowanych na szkle obrazów księdza Stanisława Wojcieszaka i rzeźb Aleksandra Majerskiego. W pracach obu podhalańskich twórców dominują tematy sakralne, obok motywów obyczajowych ukazujących zwyczaje i obrzędy. Wystawa w „Secesji” wpisuje się zapewne w klimat rozpoczętego właśnie Wielkiego Postu, czasu refleksji nad wartościami życia. Komisarzem wystawy, powstającej także we współpracy z Tarnogórskim Stowarzyszeniem – Uniwersytet Trzeciego Wieku, jest dr Michał Sporoń. Wernisaż odbędzie się 18 marca o godzinie 18:00 w galerii sztuki współczesnej Secesja przy ulicy Kaczyniec 8. Serdecznie zapraszamy !

HISTORIA LOKALNA

We wtorek 15 marca odbyło się kolejne spotkanie w ramach organizowanego przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej i Starostwo Powiatowe cyklu wykładów pod tytułem „Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin”, dotyczących historii Górnego Śląska i jego części – Ziemi Tarnogórskiej. Spotkanie odbyło się w Miasteczku Śląskim, które świętuje w tym roku 450 rocznicę nadania praw miejskich. „Historia Straży Pożarnej na Górnym Śląsku. Straż Pożarna w Miasteczku Śląskim i w Żyglinie” omawiana była na spotkaniu w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Wykładowcą był Piotr Kalinowski, który temat wzbogacił ciekawymi fragmentami starych kronik i opisami pożarów. W pogadance raczej, niż dyskusji, uczestnicy dzielili się ciekawymi faktami z historii Straży Pożarnych z ich miejscowości - Boruszowic, Repty Strzybnicy.

ZAPROSZENIE

Caritas Parafii Opatowice oraz Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych” w Tarnowskich Górach organizują w dniu 18 marca 2011r. (piątek), o godzinie 10.00 w świetlicy Caritas, przy Parafii pw. Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej ul. Opatowicka 112, spotkanie dotyczące programu pomocy żywnościowej Unii Europejskiej – PEAD na 2011 rok. Podczas spotkania zostanie przedstawione sprawozdanie z realizacji poprzedniej edycji Programu oraz zasady współpracy przy realizacji zadania na 2011 rok. Zapraszamy organizacje pozarządowe działające na teranie Powiatu Tarnogórskiego realizujące program pomocy żywnościowej PEAD w poprzednich latach, jak również te które chciałyby włączyć się w tegoroczną edycję programu oraz przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej i samorządów z poszczególnych Gmin powiatu. Informacji w sprawie spotkania udziela Pani Aniela Jany Prezes Stowarzyszenia „Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych”, tel. 512532080.

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Punkt Interwencji Kryzysowej, działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, udziela pomocy osobom i rodzinom przeżywającym różnego typu kryzysy i trudne sytuacje życiowe. Zatrudnieni w Punkcie specjaliści podejmują działania, których celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i przezwyciężenie sytuacji kryzysowej.

SKRZYDŁA POWIATU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach zaprasza do udziału w projekcie systemowym „Skrzydła Powiatu – rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców powiatu tarnogórskiego” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby niepełnosprawne (posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności), bezrobotne bądź nieaktywne zawodowo, niezatrudnione lub zatrudnione, zagrożone wykluczeniem społecznym, będące w wieku aktywności zawodowej i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z terenu powiatu tarnogórskiego.

BRENNA PO RAZ DRUGI ZWYCIĘZCĄ

12 i 13 marca w sali sportowej Zespołu Szkół im Kai Mireckiej w Nakle Śląskim po raz czwarty odbyły się Mistrzostwa Śląska Radnych w Halowej Piłce Nożnej. W zawodach uczestniczyło 7 drużyn piłkarskich. Turniej po raz drugi z rzędu wygrała drużyna Brennej, która w finale pokonała Powiat Tarnogórski 5:1. Trzecie miejsce zdobyła drużyna Wielowsi, a czwarte Powiat Erlangen Hochstadt. Tytuły najlepszego strzelca (10 bramek) zebrał zawodnik reprezentacji Brennej – Piotr Greń. Ten sam zawodnik wespół z kolegą z zespołu Krzysztofem Majeranem został wybrany Najlepszym Zawodnikiem Mistrzostw. Najlepszym bramkarzem podobnie jak w roku ubiegłym, okazał się Jerzy Pilch, Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego.

Ogłoszenie Starosty Tarnogórskiego

Starosta Tarnogórski - na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623) oraz art. 72 ust. 6  ustawy z dnia 03 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) - zawiadamia, że na wniosek Spółki z o. o. Spółka komandytowo – akcyjna  II-Inwestycje CL, ul. Sokolska 78-80, Katowice 40-087, wydano w dniu 28 lutego 2011r. decyzje administracyjne o numerach 232/11 i 233/11, zatwierdzające projekty budowlane i udzielające pozwolenia na budowę,  układu drogowego dla osiedla domów jednorodzinnych przy ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach, na działkach o numerach: 2151/33, 2143/4, 1932/8, 1934/9, 18, 21.

IV MISTRZOSTWA ŚLĄSKA RADNYCH W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ

Już po raz czwarty Powiat Tarnogórski będzie organizatorem Mistrzostw Śląska Radnych w Halowej Piłce Nożnej. Zawody odbędą się 12 i 13 marca 2011 roku w sali sportowej Zespołu Szkół im Kai Mireckiej w Nakle Śląskim. Swój udział zgłosiło 7 drużyn piłkarskich. Wystąpią zespoły reprezentujące: Powiat Tarnogórski, Powiat Erlangen - Höchstadt, Brenną, Wielowieś, Bytom, Powiat Kłobucki oraz łączona drużyna Tworoga i Krupskiego Młyna. Patronat honorowy nad mistrzostwami objął Marszałek Województwa Śląskiego. Patronem medialnym IV Mistrzostw Śląska Radnych w Halowej Piłce Nożnej jest Tygodnik „Gwarek”. W sobotę rozgrywki trwać będą od 10.00 do 16.00, natomiast w niedzielę od 12.00 do 14.00.Sponsorami mistrzostw są: Zakłady Mięsne "H.A.M." i Veolia - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach.

DZIEŃ KOBIET W „JUBILACIE”

Dom Kultury „Jubilat” i Rada Dzielnicy Stare Tarnowice jak co roku zorganizowały Dzień Kobiet. Były piękne tulipany i występy młodzieży, w tym zespołu „Szansa” z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. H. Jordana w Tarnowskich Górach. Życzenia paniom złożyli: Andrzej Pilot – wicestarosta tarnogórski, Józef Sienicki – przewodniczący Rady Dzielnicy Stare Tarnowice i Krzysztof Łoziński – radny miejski.

KONKURS „POWÓDŹ 2010”

7 marca wręczono nagrody w konkursie dla jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie województwa śląskiego. Konkurs pod nazwą „Powódź 2010” został ogłoszony w październiku 2010 r. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Jego celem była ocena organizacji działań na rzecz środowiska, związanych z ochroną przed klęskami żywiołowymi i usuwaniem ich skutków. Wśród 47 laureatów znalazły się 4 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu tarnogórskiego: z Żyglinka, Tąpkowic, Wieszowy i Rept Śląskich. Naszym dzielnym strażakom gratulacje złożyła starosta Lucyna Ekkert.

ATRAKCJE POWIATU TARNOGÓRSKIEGO WE WROCŁAWIU

Wystawa poplenerowa „Międzynarodowego Pleneru Malarskiego - Powiat Tarnogórski 2010” po powrocie z Vitkova (Czechy) kontynuuje podróż po Dolnym Śląsku - tym razem trafiła do Wrocławia. Wernisaż odbył się w czwartek 3 marca w Galerii Klubu Muzyki i Literatury a swoją obecnością uświetnili go plenerowi artyści: Vera Kopecka z Czech oraz Edward Kostka z Wrocławia. Część z ponad 60 prac (akwarele, obrazy, ceramiki) wykonanych podczas dwunastodniowego pleneru będzie można podziwiać do końca miesiąca.

BAL DLA DZIECI Z RODZIN ZASTĘPCZYCH

18 lutego w Zespole Szkół Artystyczno - Projektowych w Tarnowskich Górach odbył się Karnawałowy Bal Przebierańców dla dzieci z rodzin zastępczych. W Balu wzięło udział ok. 70 dzieci, którym towarzyszyli rodzice, dziadkowie oraz opiekunowie zastępczy. Bal zorganizowała jedna z opiekunek zastępczych z terenu naszego powiatu - Małgorzata Ordon, która do pomocy zaangażowała swoich przyjaciół. Dzięki nim dzieci mogły bawić się przy muzyce zespołu, a straconą w tańcu energię uzupełnić pysznymi kanapkami i słodyczami. Dzieciom w zabawie towarzyszyły wolontariuszki oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

WYKŁADY TRZECIEGO WIEKU

Proces kanonizacyjny w przeszłości i obecnie. Wykład o historii procesu kanonizacyjnego wygłosił 28 lutego dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Tarnogórskiego Stowarzyszenia - UTW mgr prawa kanonicznego ks. Jacek Ligarski, kapelan GCR „Repty” oraz Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach. Historia orzekania świętości przez Kościół jest bardzo ciekawa, a procedury skomplikowane i budzące różne niedomówienia. To właśnie atmosfera związana z procesem kanonizacyjnym Jana Pawła II jest najlepszą okazją, aby popatrzeć na procedury prawne ważnych z perspektywy całego Kościoła aktów orzekania o świętości.

UROCZYSTOŚCI KATYŃSKIE

5 marca złożeniem wiązanek kwiatów pod tablicą katyńską na murze kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła upamiętniono 71 rocznicę podpisania w Moskwie dekretu przesądzającego losy ponad 25 tysięcy Polaków osadzonych w sowieckich więzieniach i obozach jenieckich. Spotkanie zorganizowane zostało przez Zarząd Stowarzyszenia Rodziny Katyńskie w Tarnowskich Górach. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele powiatu tarnogórskiego: starosta Lucyna Ekkert, wicestarosta Andrzej Pilot oraz członek Zarządu Powiatu Aleksandra Król – Skowron. Kwiaty złożyli również przedstawiciele władz miasta, służb mundurowych oraz poseł Tomasz Głogowski. 13 marca o godz.11.15 w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła odbędzie się msza święta upamiętniająca ofiary zbrodni katyńskiej.

POROZMAWIAJMY O RAKU

Program „Mam Haka na Raka” jest ogólnopolskim programem edukacyjnym skierowanym do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Istotą „Mam Haka na Raka” jest zaangażowanie młodych ludzi w stworzenie kampanii społecznej, która będzie promowała profilaktykę nowotworową. Głównym zadaniem postawionym przed uczniami jest propagowanie postaw prozdrowotnych skierowanych do ich najbliższego otoczenia. Dzięki realizowanym akcjom młodzi ludzie mogą realnie wpłynąć na nastawienie Polaków wobec chorób nowotworowych – mogą sprawić, że dorośli przestaną uciekać od problemu, a zamiast tego zaczną zapobiegać chorobom poprzez odpowiednią profilaktykę.

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

Starosta Lucyna Ekkert wręczyła 4 marca pisemne nominacje nowo powołanym członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W skład komisji, powołanej na kadencję 2011-2013, weszli: Adam Chmiel – przewodniczący Rady Powiatu; Joachim Ganszyniec – przewodniczący Komisji Infrastruktury Rady Powiatu; Władysław Walicki – zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach; Artur Wieczorek – naczelnik Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach; Anna Szymocha –Żak – Prokurator Rejonowy w Tarnowskich Górach; Gustaw Jochlik – radny Województwa Śląskiego; Ryszard Świderski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach oraz Krzysztof Kubat – prezes Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach. Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Przewodniczy Starosta Tarnogórski – Lucyna Ekkert. W ramach inauguracyjnego posiedzenia zatwierdzono roczny plan pracy komisji oraz projekt Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2011-2014.

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA MEDYCZNA

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że do czasu rozstrzygnięcia dodatkowego postępowania konkursowego poprzedzającego realizację świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze obejmującym powiat tarnogórski pacjenci z tego terenu, którzy będą chcieli skorzystać z nocnej i świątecznej pomocy medycznej, mogą zgłosić się do dobrowolnie wybranej placówki udzielającej takich świadczeń w miastach sąsiednich. Jednocześnie, w związku z zaistniałą sytuacją, prezes spółki NZOZ Szpital im. dr. B. Hagera w Tarnowskich Górach informuje, że osoby, które będą potrzebowały pomocy medycznej, otrzymają ją w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Uruchomione zostaną również dodatkowe dyżury na Oddziale Pediatrii.

ZŁOTY MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

Kilkudziesięciu mieszkańców województwa śląskiego odebrało 3 marca z rąk II wicewojewody śląskiego Piotra Spyry ordery, odznaczenia państwowe oraz odznaki honorowe za działalność społeczną i zawodową oraz ofiarne niesienie pomocy. Złoty Medal za Długoletnią Służbę odebrała Ewa Brachaczek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach. Uroczystość odbyła się w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

ŚLĄSKIE: PEŁNIA PRZESTRZENI

Marszałek Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w kolejnej edycji, organizowanego przez Zarząd Województwa Śląskiego, konkursu „Najlepsza przestrzeń publiczna Województwa Śląskiego 2011”. Celem konkursu jest między innymi promocja realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących przestrzeń publiczną, przeciwdziałanie degradacji przestrzeni otwartej i zurbanizowanej, podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie kształtowania przestrzeni oraz poprawa wizerunku województwa i wzrost jego konkurencyjności.

MARSZAŁEK O DWORCU AUTOBUSOWYM

Adam Matusiewicz, Marszałek Województwa Śląskiego, gościł 1 marca w Powiecie Tarnogórskim. W ramach krótkiego spotkania z dziennikarzami, które odbyło się na dworcu autobusowym w Tarnowskich Górach, odpowiedział na pytania dotyczące dofinansowania remontu tego miejsca ze środków Unii Europejskiej. Projekt „Przystanek Europa” zgłoszony przez MZKP, w ramach Działania 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2009 - 2013, nie otrzymał dofinansowania. Znalazł się jednak na pierwszym miejscu listy rezerwowej. – Zwykle po przeprowadzeniu przetargów na inwestycje powstają oszczędności, które można potem przekazać na projekty z listy rezerwowej. Tym razem miała jednak miejsce sytuacja odwrotna, nie udało się uzyskać oszczędności oraz uruchomić listy rezerwowej – wyjaśniał Marszałek. – Jednakże 8 marca na posiedzeniu Zarządu Województwa Śląskiego będę rekomendował zmiany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, tak by przesunąć środki z innych działań na 7.2. Pozwoli to na dofinansowanie w kolejności chronologicznej projektów z listy rezerwowej, a tym samym na dofinansowanie projektu remontu dworca autobusowego w Tarnowskich Górach – zapewnił Matusiewicz.

II INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POWIATU W SKACIE SPORTOWYM

26 lutego w Pubie „Eldorado” odbył się I turniej skata sportowego piątego już cyklu o „Złotą Karbidkę 2011”, będący eliminacją do II Indywidualnych Mistrzostw Powiatu Tarnogórskiego w skacie sportowym. Na starcie stanęło aż 46 zawodników. Po pierwszej eliminacji na premiowanych miejscach znaleźli się: Zdzisław Sojczyński, Piotr Kowalczyk i Mieczysław Pierścieński. Pełne wyniki dostępne są na stronie: www.staretarnowice.pl Następny turniej z tego cyklu 2 kwietnia, organizatorzy już dzisiaj zapraszają wszystkich miłośników skata.


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen