maj 2011

KONFERENCJA „SPICHLERZA”

Wicestarosta Andrzej Pilot uczestniczył 30 maja w konferencji zorganizowanej przez Lokalną Grupę Działania „Spichlerz Górnego Śląska” zatytułowanej „LEADER – jak to robią inni”, która odbyła się w Koszęcinie. Na konferencji przedstawiono przykłady dobrych praktyk zrealizowanych w ramach „Spichlerza” oraz modele współpracy Lokalnej Grupy Działania z samorządem lokalnym. Omówiono także plany „Spichlerza” i projekty współpracy.

Konkurs

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach 30 maja 2011 roku ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Tarnowskich Górach, ulica Karola Miarki 17. Ogłoszenie znajduje się: http://www.bip.tarnogorski.pl/pliki/2011_05_30_09_30_45_Uchwala_konkurs.pdf    

KONKURS NA DYREKTORA SZKOŁY

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Tarnowskich Górach, ulica Karola Miarki 17. Oferty składać można w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia. Szczegóły dotyczące konkursu znaleźć można w ogłoszeniu poniżej. Treść konkursu (113.93 KB)

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI, JAKOŚCI I PRZEJRZYSTOŚCI

Powiat Tarnogórski otrzymał dofinansowanie na realizację projektu „Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego” w ramach Priorytetu V Dobre Rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej). Wartość całego projektu opiewa na kwotę 1 477 874,80 zł, z czego 1 323 606,00 zł stanowi dofinansowanie, natomiast 154 268,80 zł to wkład własny Powiatu Tarnogórskiego. W ramach projektu „Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego” wsparciem zostanie objętych 162 pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach oraz 90 pracowników 5 urzędów gmin z terenu powiatu tarnogórskiego.

PIKNIK PRZY ULICY SE - ZAMKOWEJ

Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza oraz Radna Sejmiku Województwa Śląskiego Barbara Dziuk zapraszają dzieci i rodziców na Piknik „Przy Ulicy SE - ZAMKOWEJ", który odbędzie się 3 czerwca o godzinie 17.00 w ogródku biblioteki (wejście od ul. Nowaka). Piknik odbywa się w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom", podczas III Śląskiej Wiosny ze Zdrowiem pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza. Podczas pikniku odbędzie się promocja czytania, zabawa z książką, będzie też możliwość zrobienia bezpłatnych badań profilaktycznych.

Ogłoszenie

Starosta Tarnogórski - na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 6  ustawy z dnia 03 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

POSIEDZENIE ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

25 maja w Starostwie Powiatowym obradował Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu zespołu uczestniczyli nowi członkowie PZZK: dowódca 5 Batalionu Chemicznego – ppłk Bogdan Kula oraz dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – Elżbieta Kanas – Kiczka – Powiatowy Koordynator Wsparcia Psychologicznego oraz zaproszeni goście: prezes Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. – Krzysztof Rewers oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Klaudia Zyśk. Wśród tematów posiedzenia znalazła się sprawa wsparcia i pomocy psychologicznej w wypadkach masowych i katastrofach jak również kwestie związane z planowanym ćwiczeniem z zakresu zarządzania kryzysowego „Lotnisko 2011”. Mówiono również o procedurach postępowania z dzikimi zwierzętami rannymi na skutek kolizji drogowej, kolejowej lub znajdujących się na terenie zamieszkałym przez ludzi oraz o raportowaniu zagrożeń powodziowych.

Rozstrzygnięcie konkursu

Uchwała nr 46/213/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedażytreść ogłoszenia (231.94 KB) 

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedażytreść ogłoszenia (140.43 KB) 

WYRZUĆ BATERIE DO SPECJALNEGO POJEMNIKA!

W trosce o środowisko naturalne zużyte baterie należy wyrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników. Ciężkie metale wchodzące w skład baterii i akumulatorów mogą doprowadzić do skażenia gleby i wód gruntowych, dlatego nie należy wyrzucać ich wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Na parterze Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ulicy Karłuszowiec 5 ustawiono specjalny pojemnik służący do deponowania tego typu odpadów. Zbierając zużyte baterie i wrzucając je do specjalnych pojemników chronisz środowisko naturalne!

PRACE MUŁAWSKIEGO W „KAŁAMARZU”

20 maja w „Kałamarzu” (ul. Górnicza 7, Tarnowskie Góry) otwarto „Tarnogórską wystawę”, czyli ekspozycję prac Mieczysława Muławskiego. Obrazy pochodzą ze zbiorów rodziny artysty. Wystawę można oglądać do 28 czerwca br. Muławski to artysta z tarnogórskich Lasowic. Na swoich obrazach i szkicach utrwalił miasto sprzed lat. Wykonał również cykl ponad 60 portretów gości „Wieczorów pod renesansowym stropem” w tarnogórskim Muzeum. Zawodowo był związany z PSS „Społem”. Pracował w grupie dekoratorów, był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany za aranżacje witryn sklepowych, projekty wystroju wnętrz lokali gastronomicznych i placówek handlowych. Zmarł 19 maja. 2010 roku Ekspozycję w ramach Autorskiej Galerii Lokalnych Twórców przygotował Wydział Kultury, Promocji i Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy!

Członkowie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach

Uchwałą nr 37/177/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach powołał członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach w składzie: 1. Andrzej Fiała – przedstawiciel Rady Powiatu w Tarnowskich Górach 2. Grzegorz Waloszczyk – przedstawiciel Rady Powiatu w Tarnowskich Górach 3. Aleksandra Król - Skowron – przedstawiciel Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach 4. Marian Szukalski – przedstawiciel Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach 5. Aniela Jany – przedstawiciel organizacji pozarządowych 6. Urszula Lubos - przedstawiciel organizacji pozarządowych 7. Sebastian Nowak - przedstawiciel organizacji pozarządowych 8. Maria Merda - przedstawiciel organizacji pozarządowych 9. Maria Rogocz - przedstawiciel organizacji pozarządowych 10. Stanisława Szymczyk - przedstawiciel organizacji pozarządowych 11. Małgorzata Ziaja - przedstawiciel organizacji pozarządowych. Na spotkaniu w dniu 17 maja 2011 roku członkowie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego wybrali w głosowaniu jawnym: Przewodniczącą - Anielę Jany Wiceprzewodniczącą - Marię Rogocz Sekretarza - Marię Merdę Kadencja rady trwa 2 lata.Dane kontaktowe: Aniela Jany – Przewodnicząca Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach tel. 512532080, anielajany@gmail.com

STRAŻACKI APEL

20 maja w Tarnowskich Górach odbył się uroczysty apel z okazji „Dnia Strażaka”. Organizatorem uroczystości była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach. Spotkanie, jak co roku, było okazją do wręczenia strażackich awansów i odznaczeń. Starosta Lucyna Ekkert i wicestarosta Andrzej Pilot złożyli na ręce komendanta powiatowego PSP w Tarnowskich Górach st. bryg. mgr inż. Ryszarda Świderskiego list gratulacyjny dla wszystkich strażaków pracujących w naszym powiecie.

O POWRÓT DO POLSKI

26 maja 2011 roku o godzinie 16.30 w sali sesyjnej Ratusza odbędzie się konferencja: 1921 III Powstanie Śląskie „O powrót do Polski”. W programie sesji wykłady: „Wiktoria górnośląska – 1921” – mgr Stanisław Obcowski, „Przyczynek do tarnogórskiej biografistyki - por. Roman Koźlik, dowódca Tarnogórskiego Batalionu Szturmowego III Powstania Śląskiego” – dr hab. inż. arch. Marek Wroński, „Wojska brytyjskie na Górnym Śląsku w latach 1921-1922 ze szczególnym uwzględnieniem ich pobytu w Tarnowskich Górach” – mgr Nina Jarzyńska.

KONWENT STAROSTÓW W WIELICZCE

Starosta Lucyna Ekkert uczestniczyła 19 maja w Konwencie Starostów Województwa Śląskiego i Województwa Małopolskiego, który odbył się w Centrum Edukacyjno - Rekreacyjnym w Wieliczce. W ramach spotkania omówiono bieżącą sytuację dotyczącą funkcjonowania Związku Powiatów Polskich jak również kwestie związane z kontraktacją świadczeń medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Uczestnicy konwentu dyskutowali także o konsekwencjach wejścia w życie 1 lipca 2011 roku ustawy o działalności leczniczej.

Obwieszczenie

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) Starosta Tarnogórski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Krzysztofa Bernaś, występującego w imieniu Burmistrza Miasta Radzionków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania:

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU TARNOGÓRSKIEGO W 2011 ROKU Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ I INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W SFERZE ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

KIERMASZ KSIĄŻEK

Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza przy ulicy Zamkowej 5 w Tarnowskich Górach zaprasza Czytelników na Kiermasz Używanych Książek. Kiermasz potrwa trzy dni: 19 maja od godz. 9.00 do 13.00, 20 maja od godz. 9.00 do 18.00 oraz w 21 maja od godz. 9.00 do 14.00.

ZE ZBIORÓW MIECZYSŁAWA MUŁAWSKIEGO

Autorska Galeria Lokalnych Twórców oraz Wydział Kultury, Promocji i Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, zapraszają do „Kałamarza” (ul. Górnicza 7, Tarnowskie Góry) na „Tarnogórską wystawę”, czyli ekspozycję prac Mieczysława Muławskiego. Obrazy pochodzą ze zbiorów rodziny artysty. Wernisaż odbędzie się 20 maja o godzinie 19.00. Wystawa czynna będzie do 28 czerwca br. Mieczysław Muławski urodził się w Tarnowskich Górach 25 czerwca 1930 roku, zmarł 19 maja 2010 roku.

STUDENCI UTW ZWIEDZILI WROCŁAW

Studenci Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku gościli 13 i 14 maja we Wrocławiu. Zwiedzili m.in. Ostrów Tumski wraz z Archikatedrą Wrocławską oraz Park Szczytnicki i położony na jego terenie Ogród Japoński. Dzięki przewodnikowi poznali historię wielu zabytkowych wrocławskich obiektów, w tym dawnej Hali Ludowej wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Uczestnicy wycieczki zobaczyli również Aulę Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego oraz słynną Panoramę Racławicką. Atrakcją wycieczki był spektakl „Małe zbrodnie małżeńskie” według Erica Emmenuela Schmitta, który studenci UTW zobaczyli w wykonaniu aktorów Teatru Polskiego: Jerzego Schejbala i Grażyny Krukówny.

WYKŁADY TRZECIEGO WIEKU

9 maja słuchacze Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku wysłuchali wykładu dra Michała Sporonia pt. „Wobec Drugiego. Filozofia personalizmu w poezji Karola Wojtyły”. Był to kolejny wykład dra Michała Sporonia poświęcony odkrywaniu tajników języka sztuki - tym razem języka i świata poezji autora niezwykłego, ważnego dla każdego Polaka z wielu powodów. O wielkości Karola Wojtyły jako Jana Pawła II nikt nie wątpi, nawet sceptycy przyznają, że był to człowiek niezwykły, o ogromnej sile oddziaływania na współczesny świat.

KOMUNIKAT ZATRUCIA PSZCZÓŁ ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN

W związku z licznymi zatruciami pszczół Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach Oddział w Lublińcu przypomina o konieczności przestrzegania podstawowych zasad i obowiązków związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin wynikających z ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie roślin (tekst jednolity DZ.U. z 2008 r. Nr 133, poz.849 z późn. zm.).

UCZNIOWIE SOSW Z WIZYTĄ W HAMM

13 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tarnowskich Górach wraz z opiekunami: Martą Wacławik, Agnieszką Pyką i Andrzejem Morawskim przebywało od 2 do 7 maja w Szkole Specjalnej Erich – Kästner w Hamm w Niemczech. Uczniowie wyjechali do Niemiec w ramach projektu „Żyjemy w jednej Europie - wzajemne poszanowanie i historia”, który w znacznej części finansowany jest przez organizację Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży w Warszawie. Wsparcia finansowego programu udzieliła także placówce Fundacja na rzecz Dzieci Miasteczko Śląskie oraz rodzice uczniów.

TARNOGÓRZANIE ZDOMINOWALI MISTRZOSTWA POLSKI KARATE KYOKUSHIN

Sześć medali indywidualnie, w tym jeden złoty, dwa srebrne i trzy brązowe oraz złoto drużynowe wywalczyli zawodnicy TKS „Karate” Tarnowskie Góry na XXXVIII Mistrzostwach Polski Karate Kyokushin, które odbyły sie w Mielnie 14 maja. Medal z najszlachetniejszego kruszcu wywalczyła w kategorii do 65 kg Magdalena Habraszka (31 lat).

MINISTER W POWIECIE

16 maja na zaproszenie posła Tomasza Głogowskiego w naszym powiecie przebywała minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska wraz z wiceministrem Adamem Zdziebło. Goście odwiedzili Hutę Cynku „Miasteczko Śląskie”, gdzie zaprezentowano kierunki rozwoju terenów poprzemysłowych wokół HCM, wizytowali także budowę oczyszczalni ścieków w Tarnowskich Górach. W biurze poselskim Tomasza Głogowskiego Tarnowskich Górach rozmawiano głównie o Zakładach Chemicznych. Problem ten omówił poseł, starosta Lucyna Ekkert oraz wicestarosta Andrzej Pilot. Zasadniczy problem to unieszkodliwienie 412 tysięcy metrów sześciennych odpadów, a zasadniczo 272 tysięcy metrów sześciennych znajdujących się na gruntach stanowiących własność osób prywatnych. Do tego zaś niezbędna będzie pomoc Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz poselska inicjatywa legislacyjna, którą minister Bieńkowska zadeklarowała wesprzeć.

HUTNICZE ŚWIĘTO

13 maja w Hucie Cynku Miasteczko Śl. S.A. odbyły się uroczystości związane z tradycyjnym Dniem Hutnika. Rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym w Miasteczku Śląskim po czym w stronę huty ruszył korowód hutniczy. Pod tablicą poświęconą św. Florianowi – patronowi hutników złożono wiązanki kwiatów; w imieniu władz powiatu tarnogórskiego dokonali tego Dariusz Nowodworski wiceprzewodniczący rady powiatu oraz Marian Szukalski – członek zarządu powiatu. Delegacja powiatu przekazała także Mirosławowi Indyce prezesowi zarządu, dyrektorowi naczelnemu Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. list gratulacyjny podpisany przez starostę Lucynę Ekkert.

KONCERT DLA ADRIANA

Stowarzyszenie Śląski Dzwon Nadziei i Tarnogórskie Stowarzyszenie – Uniwersytet Trzeciego Wieku zapraszają 21 maja 2011 r. na godz. 18:00 do Domu Kultury ” Jubilat” - Oś. Przyjaźń, ul. Litewska 22 na koncert charytatywny i aukcję prac plastycznych „Tarnogórzanie Adrianowi ”. W programie: koncert „W świecie muzyki”; wystąpią: Ewa Koniczek - sopran liryczny, Ilona Żerko – fortepian, Tarnogórski Big-Band pod kierunkiem Grzegorza Waloszczyka. Odbędzie się także aukcja prac plastycznych. Licytowane będą prace twórców profesjonalnych m.in. Anny Osadnik Osy,  twórców amatorów związanych z Tarnogórskim Stowarzyszeniem – Uniwersytet Trzeciego Wieku, absolwentów i uczniów tarnogórskiego Liceum Plastycznego.

Powiat Erlangen-Hochstadt

DZIEŃ OTWARTY W SOSW

14 maja w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Tarnowskich Górach miał miejsce „Dzień Otwarty”. Okazją do organizacji tego typu imprezy było niedawne oddanie do użytku nowo wyremontowanego budynku dawnego internatu. Budynek ten został wyremontowany ze środków Unii Europejskiej przy jednoczesnej dotacji Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, dlatego też gościem szczególnym tego dnia był Przewodniczący Rady Powiatu – Adam Chmiel.

Ogłoszenie

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, ulica Pyskowicka 54, 42-600 Tarnowskie Góry, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:treść ogłoszenia (1.37 MB) 

TURNIEJ

Rybnik

O PRZYSZŁOŚCI ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH

O perspektywie zakończenia procesu likwidacji niebezpiecznych odpadów po Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry” rozmawiali 10 maja w Katowicach z wicewojewodą śląskim Piotrem Spyrą – wicestarosta Andrzej Pilot, poseł Tomasz Głogowski oraz Andrzej Makowski – likwidator Zakładów Chemicznych. W sierpniu zakończony zostanie kolejny etap prac, obejmujący unieszkodliwienie 72 tys. metrów sześciennych niebezpiecznych odpadów oraz dokończenie rekultywacji jednej z kwater Centralnego Składowiska Odpadów. Wartość realizowanego przedsięwzięcia to 10,4 mln złotych. Po jego zakończeniu do unieszkodliwienia pozostanie 412 tysięcy metrów sześciennych odpadów, z czego 272 tysiące metrów sześciennych znajduje się na gruntach stanowiących własność osób prywatnych.

Wrocław

Ogłoszenie Starosty Tarnogórskiego

Starosta Tarnogórski - na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 6  ustawy z dnia 03 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Vitkov

Ogłoszenie o sprzedaży działek

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:wykaz nieruchomości (1.44 MB)

Ogłoszenie o sprzedaży działek

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:wykaz nieruchomości (1.60 MB)

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:wykaz nieruchomości (1.44 MB) 

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:wykaz nieruchomości (1.60 MB) 

ZAKAZ WSTĘPU DO LASÓW

Nadleśnictwa: Zawadzkie, Brynek oraz Koszęcin zawiadamiają, iż w II dekadzie maja br. prowadzone będzie w niektórych drzewostanach chemiczne zwalczanie osnui gwiaździstej – groźnego szkodnika drzewostanów sosnowych. Opryski przeciwko osnui zostaną wykonane przy użyciu samolotu Dromader z aparaturą atomizerową. Preparaty mają działanie selektywne, gdyż działają tylko na stadium larwy i okres karencji dla nich wynosi 24 godziny. Powierzchnie przewidziane do oprysków oznaczone zostaną każdorazowo tablicami ostrzegawczymi. Dla zachowania całkowitego bezpieczeństwa ludzi zakazuje się wstępu na tereny leśne objęte zabiegami w okresie od wywieszenia do zdjęcia tablic ostrzegawczych!

ATRAKCJE POWIATU W BRUKSELI

Wystawa poplenerowa „Międzynarodowego Pleneru Malarskiego - Powiat Tarnogórski 2010” prezentowana jest obecnie w sali Wydziału Konsularnego Ambasady Polskiej w Brukseli - Rue des Frances 28. Ekspozycja czynna będzie aż do 21 czerwca, kiedy to o godzinie 18.00 odbędzie się uroczysty finisaż. W czasie trwania wystawy – 17 czerwca nastąpi ogłoszenie zwycięzców czwartej edycji konkursu „Polak Roku w Belgii”.

DZIEŃ OTWARTY W SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Tarnowskich Górach (ul. Strzelców Bytomskich 7) zaprasza wszystkich zainteresowanych 14 maja (sobota) w godzinach od 10.00 do 13.00 do odwiedzenia placówki. w ramach Dnia Otwartego. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy kształci dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem. Posiada nowoczesną bazę dydaktyczną. Oferuje naukę w: szkole podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej i szkole przysposabiającej do pracy. Dysponuje szkołą i internatem w pełni dostosowanymi do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Boguszów-Gorce

DOTACJE NA ZABYTKI

Już po raz piąty Powiat Tarnogórski przekaże dotacje na renowację zabytków. Uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Piotra i Pawła w Kotach oraz Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Karchowicach podjęli radni na dzisiejszej sesji Rady Powiatu. Łączna kwota przyznanych dotacji to 26.500 zł.

NAGRODY „ORŁA I RÓŻY”

Profesor doktor nauk medycznych Marian Zembala i Gerard Nowak – prezes chóru „Jutrzenka” to laureaci tegorocznych nagród „Orła i Róży” przyznawanych przez Radę Powiatu osobom i instytucjom najbardziej zasłużonym dla społeczności Powiatu Tarnogórskiego. Nagrody wręczono po raz dziewiąty, 10 maja w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, w ramach uroczystej sesji Rady Powiatu. - Człowiek ma w życiu dwa wyjścia: kształtować rzeczywistość lub poddać się jej - mawiał Josif Brodski. Osoby, które dziś Rada Powiatu pragnie uhonorować Nagrodą „Orła i Róży” to osobowości, które nadają kształt otaczającemu nas światu. Czynią to swoją ciężką pracą, talentem, społeczną działalnością. Nagroda „Orła i Róży” przyznawana jest ludziom nietuzinkowym, pracowitym, niekonwencjonalnie myślącym i co najważniejsze – potrafiącym swe wizje urzeczywistnić. To osoby, które w swe obowiązki bądź pasje wkładają całe serce - mówiła podczas sesji starosta Lucyna Ekkert.

Wałbrzych

POPRAWA JAKOŚCI GLEBY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał dofinansowanie w formie dotacji w kwocie do 2.000.000 zł na realizację zadania: „Wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych na terenie województwa śląskiego”. Akcja ta będzie prowadzona za pośrednictwem organizacyjnym Śląskiej Izby Rolniczej. Beneficjentem końcowym są rolnicy, którzy otrzymają dotację do zakupu wapna.

66 LAT PO WOJNIE

Msza święta w kościele pod wezwaniem świętej Anny w Tarnowskich Górach rozpoczęła 9 maja obchody 66 rocznicy zakończenia II wojny światowej. Po mszy złożono wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową. W uroczystościach uczestniczyli: Marian Szukalski, członek Zarządu Powiatu oraz Stanisław Rudek - kierownik Biura Bezpieczeństwa Publicznego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach. Organizatorem uroczystości było tarnogórskie Koło Miejskie Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

STYPENDIA DLA MATURZYSTÓW

Fundacja im. Lesława Pragi przyznaje stypendia dla maturzystów z ubogich rodzin zamierzających podjąć studia na wyższej uczelni. Głównym celem programu "Indeks Start2Star" jest zapewnienie wybranej grupie najzdolniejszych maturzystów, pochodzących z niezamożnych rodzin, środków finansowych na odbycie studiów. Termin składania wniosków upływa 22 maja 2011 o godz. 12.00. Więcej informacji na stronie Fundacji im. Lesława Pragi.

WSPIERANIE SPORTU MŁODZIEŻOWEGO

Minister Sportu i Turystyki ogłosił konkurs wniosków na realizację wybranych zadań publicznych z zakresu wspierania sportu młodzieżowego w roku 2011. Oferty można składać do 31 maja 2011. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

100 LAT KOŚCIOŁA

100 lat istnienia świętował 8 maja kościół świętego Floriana w Miedarach, w gminie Zbrosławice. Jubileusz kościoła połączony został z odpustem parafialnym. Uroczystej mszy świętej przewodniczył Ordynariusz Diecezji Gliwickiej Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jan Wieczorek. Zarząd Powiatu na uroczystościach reprezentował Marian Szukalski.

SPOTKANIA Z KULTURĄ RUMUNII

Dania kuchni rumuńskiej: bulz, ciorba de perisoare, sarmale cu mamaliga, cozonac panetone. Koncert zespołu „Transkapela” wykonującego klezmerską muzykę rodem z Karpat. Prezentacja atrakcji turystycznych Rumunii. Spektakl „Nosferatu – kronika wielkiej śmierci w małym mieście” w reżyserii Ewy Wyskoczyl. To tylko niektóre z atrakcji, które towarzyszyły uroczystemu otwarciu „XIV Tarnogórskich Makat” poświęconych kulturze Rumunii. Makaty potrwają do 10 czerwca. Ich organizatorem jest Tarnogórskie Centrum Kultury. Program znaleźć można na stronie: http://www.tck.net.pl/

MŁODZIEŻ „CHEMIKA” W MARSZU ŻYWYCH

2 maja grupa 30 uczniów Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących pod opieką nauczycieli już trzeci raz wzięła udział w Marszu Żywych. Delegacja „Chemika” razem z około 7 tysiącami osób przeszła w milczeniu tak zwaną drogą śmierci z KL Auschwitz I do KL Auschwitz II - Birkenau, by uczcić pamięć ofiar Holokaustu. Marsze Żywych organizowane są od 1988 roku. Odbywają się tradycyjnie w Dniu Pamięci o Ofiarach Zagłady (Jom Haszoa). Jom Haszoa przypada zawsze 27 dnia miesiąca Nisan - w 2011 roku to 2 maja.

O POEZJI KAROLA WOJTYŁY

Tarnogórskie Stowarzyszenie – Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza 9 maja 2011 roku do auli Państwowej Szkoły Muzycznej im. I. Paderewskiego w Tarnowskich Górach, ul. 9 Maja 1 na wykład dra Michała Sporonia pt. „Wobec Drugiego. Filozofia personalizmu w poezji Karola Wojtyły”. Wykład rozpocznie się o godz. 16.30

Kamienna Góra

Tuchola

Obwieszczenie Starosty Tarnogórskiego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) Starosta Tarnogórski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Krzysztofa Bernaś, występującego w imieniu Burmistrza Miasta Radzionków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania:„Budowa I etapu drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosały w Radzionkowie”

KOMUNIKAT AGENCJI RYNKU ROLNEGO

31 marca 2011 r. zakończył się kolejny rok kwotowy w Polsce, tym samym Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Katowicach przypomina podmiotom skupującym i dostawcom bezpośrednim o obowiązku złożenia do dnia 14 maja 2011 r. do właściwego miejscowo Dyrektora Oddziału Terenowego ARR informacji rocznych za rok kwotowy 2010/2011. Wyżej wymienioną informację roczną należy złożyć osobiście lub też przesłać listownie – decyduje data nadania w placówce pocztowej/kurierskiej.

Wyniki konkursu ofert

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie edukacji pozaszkolnej uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu tarnogórskiego Zgodnie z zapisem § 10 ust. 11 Uchwały Nr LIX/453/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2011 roku dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert i zadecydował o wysokości przyznanych na rok 2011 kwot dotacji.     Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie edukacji pozaszkolnej uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu tarnogórskiego zawarte zostały w załączniku do Uchwały nr 40/191/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie edukacji pozaszkolnej uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu tarnogórskiego, która dostępna jest poniżej.Uchwała nr 40/191/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

ŚWIĘTO ZIELONEJ

Urząd Miejski w Kaletach zaprasza na „Święto Zielonej 2011”. W programie m.in. zawody wędkarskie, zawody regatowe o Puchar Burmistrza Miasta Kalety, plener malarski, otwarcie ścieżki rowerowej, konkurs o ruchu drogowym oraz występy: orkiestry dętej, mażoretek i występ grupy rock’n rolla. Więcej na plakacie.

Tarnowskie Góry - wernisaż

UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 3 MAJA

Tradycyjnie władze Powiatu Tarnogórskiego oraz Miasta Tarnowskie Góry uczciły także rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz wybuchu III Powstania Śląskiego. W tarnogórskim kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła odprawiono mszę w intencji Ojczyzny. Po mszy delegacje zakładów pracy, organizacji społecznych, młodzieży oraz władz gmin i powiatu złożyły kwiaty pod tablicami pamięci i Dzwonnicą Gwarków. Na Placu Gwarków wystąpiła Orkiestra Dęta OSP „Pniowiec”. Po południu w Pałacu w Rybnej z recitalem fortepianowym wystąpiła Ayaka Meiwa z Japonii. Uroczystości trzeciomajowe odbyły się także w Radzionkowie, gdzie złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem powstańczym na Placu Letochów.

MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ

2 maja członkowie Zarządu Powiatu: Aleksandra Król – Skowron i Marian Szukalski złożyli wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze w miejscach pamięci narodowej. Odwiedzili grób działacza narodowego Teofila Królika na cmentarzu przy kościele św. Anny oraz grób powstańca śląskiego Józefa Brailicha na cmentarzu w Strzybnicy. Złożyli także wiązanki kwiatów pod obeliskiem koło dawnego Domu Kultury w Strzybnicy oraz pod tablicami przy ulicy ulicach Gliwickiej i Witosa w Reptach.

WERNISAŻ W PARTNERSKIM POWIECIE

Wystawa poplenerowa „Międzynarodowego Pleneru Malarskiego - Powiat Tarnogórski 2010” gościła między 29 kwietnia a 2 maja w Herzogenaurach – w naszym zaprzyjaźnionym Powiecie Erlangen – Höchstadt. Wernisaż był okazją do spotkania się starostów partnerskich powiatów: Eberharda Irlingera i Lucyny Ekkert. W delegacji uczestniczyła również Aleksandra Król – Skowron, członek Zarządu Powiatu. Międzynarodowy Plener Malarski został zorganizowany w ramach projektu UE: „Wszystkie drogi prowadzą do nas – promocja turystyczna Powiatu Tarnogórskiego”. Wzięło w nim udział 22 artystów z Polski, Czech, Ukrainy, Belgi i Luksemburga. Prace, na które składają się obrazy, fotografie, a także ceramiki przedstawiają i promują obiekty i miejsca atrakcyjne turystycznie z terenu Powiatu Tarnogórskiego.

Z OKAZJI BEATYFIKACJI

1 maja, z okazji beatyfikacji Jana Pawła II, na placu przy kościele pw. Matki Bożej Uzdrowienie Chorych odbył się Dzień Papieski zorganizowany przez posła Tomasza Głogowskiego i Zakon Ojców Kamilianów. W programie uroczystości znalazła się transmisja mszy beatyfikacyjnej na telebimie, złożenie kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II oraz artystyczny blok słowno - muzyczny, w którym zaprezentowały się: chóry „Kolejarz”, Orkiestra Parafialna Parafii Matki Bożej Uzdrowienie Chorych, chrześcijańskie zespoły młodzieżowe: „Tea Band” i „Katolika Front”.

ZAWODY MINI PIŁKI NOŻNEJ

Drużyna Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. H. Jordana została wicemistrzem pierwszych w Tarnowskich Górach zawodów mini piłki nożnej pod nazwą „JKK CUP 2011”, które odbyły się 29 kwietnia na terenie Gimnazjum nr 4. Turniej zorganizowała działająca w Tarnowskich Górach Akademia Piłkarska Silesia szkoląca chłopców w wieku 4-11 lat. W imprezie wzięło udział 8 zespołów, w tym 7 szkół podstawowych i Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Henryka Jordana.

450 LAT MIASTECZKA ŚLĄSKIEGO

450 rocznicę nadania praw miejskich świętowało 29 kwietnia Miasteczko Śląskie. Obchody rozpoczęła uroczysta msza święta. w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, w intencji żyjących i zmarłych mieszkańców gminy oraz zmarłego ks. prof. Remigiusza SobańskiegoHonorowego Obywatela Miasta. Po mszy świętej nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci ks. profesora Remigiusza Sobańskiego. Obchody uświetnił koncert okolicznościowy, z udziałem chórów Piast i Sienkiewicz. Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej goście wysłuchali wykładu zatytułowanego: Między paradoksem a światłem. Remigiusza Sobańskiego „scire leges”. Życzenia i gratulacje miasteczkowianom złożył Andrzej Pilot, członek Zarządu Powiatu.


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen