kwiecień 2015

Święto Konstytucji

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego Przedmiotem konsultacji
jest projekt uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego
dla Dorosłych nr 6 z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 6.

Spotkanie z Marszałkiem Województwa Śląskiego

Wczoraj Wicestarosta Marian Szukalski wziął udział
w zorganizowanym przez posła Tomasza Głogowskiego spotkaniu z Marszałkiem Województwa Śląskiego Wojciechem Saługą.

Tematem spotkania, w którym uczestniczył również prezes WFOŚiGW Andrzej Pilot była likwidacja wysypisk niebezpiecznych odpadów po Zakładach Chemicznych "Tarnowskie Góry". Uczestnicy spotkania zrelacjonowali marszałkowi ustalenia dokonane na niedawnym spotkaniu
w Ministerstwie Środowiska i omówili możliwe warianty finansowania ostatniego etapu likwidacji wysypisk.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2015 w dziedzinie nauki

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Szczegółowe informacje znajdują się w treści uchwały nr 36/138/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia.27.04.2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2015 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, która dostępna jest poniżej.

INFORMACJA

Ostrzeżenie Meteorologiczne

od godz. 12:00 dnia 28.04.2015 do godz. 06:00 dnia 29.04.2015

Msza Św. z okazji 75 Rocznicy Mordu Katyńskiego

W dniu 26 kwietnia br. w Tarnowskich Górach Józef Burdziak Starosta Tarnogórski wraz z przedstawicielami władz samorządowych, parlamentarzystów, wojska, policji, kombatantów oraz rodzin pomordowanych w Ostaszkowie, Kozielsku, Starobielsku i innych obozach uczestniczył
w uroczystej mszy świętej w intencji ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Po mszy św. Starosta złożył kwiaty i zapalił znicz
przed pamiątkową tablicą ku czci pomordowanych na murze kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła.

Wizyta w Ministerstwie Środowiska

22 kwietnia 2015 r. Pan Marian Szukalski Wicestarosta Powiatu Tarnogórskiego uczestniczył w zorganizowanym przez Pana Tomasza Głogowskiego Posła na Sejm RP
w Ministerstwie Środowiska w Warszawie spotkaniu
z wiceministrem środowiska Stanisławem Gawłowskim.
W spotkaniu wziął udział również prezes WFOŚiGW
w Katowicach Andrzej Pilot.

W trakcie rozmów ministrowi Gawłowskiemu zostały przedstawione przygotowania do ostatniego etapu likwidacji wysypisk po Zakładach Chemicznych "Tarnowskie Góry",
w szczególności zapewnienia finansowania prac
z tym związanych.

.

Delegacja z Powiatu Tucholskiego

Delegacja z zaprzyjaźnionego Powiatu Tucholskiego
w dniach 20-21 kwietnia miała po raz kolejny okazję gościć
w naszym powiecie. Celem wizyty było zapoznanie
się oraz wstępne omówienie planów dotyczących dalszej współpracy obu partnerskich powiatów.

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2015 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej i dostarczyć do Wydziału Strategii, Promocji i Sportu Starostwa Powiatowego, ul. Sienkiewicza 16, 42-600 Tarnowskie Góry, pok. 102 w terminie do 27 kwietnia br., tel. 32 381 87 53.

Ogłoszenie o czwartym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców

ZARZĄD POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

informuje o przeznaczeniu do sprzedaży, w trybie czwartego przetargu pisemnego nieograniczonego, nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego położonej w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców, stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 346/8 o pow. 0,1717 ha oznaczoną w całości jako B – tereny mieszkaniowe, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1T/00058530/4 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach.

Cena wywoławcza 150 000,00 zł netto + 23%VAT

Ogłoszenie o drugim przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej budynkiem garażowym działki gruntu położonej w Nakle Śląskim przy ul. Sportowców.

ZARZĄD POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

informuje o przeznaczeniu do sprzedaży, w trybie drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego, nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego położonej w Nakle Śląskim przy ul. Sportowców stanowiącej zabudowaną budynkiem garażowym, działkę gruntu nr 274/14 o pow. 0,0184 ha oznaczoną jako Bi – inne tereny zabudowane, zapisaną w księdze wieczystej GL1T/00056937/3 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach.

Cena wywoławcza 20 000,00 zł

Ogłoszenie o drugich przetargach na wynajem części nieruchomości (garaży) położonych w Nakle Śl. przy ul. Głownej 2, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego.

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o drugich przetargach na wynajem części nieruchomości (garaży) położonych w Nakle Śl. przy ul. Głownej 2, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego.

Dokument opublikowany w formacie pdf i stanowi załącznik do niniejszej treści.

Inkubator Przedsiębiorczości

Kończymy realizację projektu "Drogowskaz
na przedsiębiorczość”
, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, i dlatego  22 kwietnia 2015 r.  o godz. 10:00 organizujemy konferencję podsumowującą projekt w czasie której uczestnicy projektu przedstawią swoje nietuzinkowe pomysły na swoje własne przedsiębiorstwo.

Konferencja odbędzie się w Centrum Kultury Śląskiej
w Nakle Śląskim.

Serdecznie zapraszamy!

Konferencja poświęcona jest promocji dobrych praktyk

Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Wręczenie podziękowań, listów gratulacyjnych oraz wybór prezydium i sekretarza - tak wyglądało inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach, które odbyło się w dniu 14 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.

Starosta Powiatu Tarnogórskiego Józef Burdziak podziękował powołanym przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego członkom Rady działającej w latach 2013 – 2015 za sumienne wykonywanie obowiązków wynikających

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego podjął Uchwałę nr 30/116/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2015 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Termin składania ofert upływa w dniu 4 maja 2015 roku.
Szczegółowe informacje m.in. o:
- wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
- zasadach przyznawania dotacji,
- terminach i warunkach realizacji zadania,

Targi Pracy

W dniu 10 kwietnia 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy
w Tarnowskich Górach zorganizował Targi Pracy,
nad którymi honorowy patronat objął starosta Powiatu Tarnogórskiego pan Józef Burdziak.

Spotkanie – przy licznym udziale osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz osób zainteresowanych problematyką rynku pracy - odbyło się w Tarnogórskim Centrum Kultury przy ulicy Sobieskiego.

W Targach udział wzięło 48 wystawców, wśród których znajdowało się:

- 21 pracodawców z terenu powiatu i miast ościennych,

Zakończenie Kwalifikacji Wojskowych w 2015 r. w Powiecie Tarnogórskim

W dniu 13 kwietnia br. zakończyła swoją pracę Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu Tarnogórskiego powołana zarządzeniem Wojewody Śląskiego w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Do kwalifikacji wojskowej w roku bieżącym przystąpiło blisko 780 mężczyzn urodzonychw 1996 roku oraz urodzonych
w latach wcześniejszych, którzy m.in. nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Temu samemu obowiązkowi podlegają także kobiety, które
w roku bieżącym kończą naukę na studiach medycznych

Piąta Rocznica Katastrofy Smoleńskiej

W piątą rocznicę katastrofy smoleńskiej 10 kwietnia 2015 r. o godzinie 8:41 pod pomnikiem upamiętniającym ofiary katastrofy lotniczej, znajdującym się w tarnogórskim Parku Miejskim przedstawiciele władz Powiatu w osobach
Pan Józef Burdziak Starosta Tarnogórski, Pan Adam Chmiel Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Andrzej Elwart Członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego oraz Pan Tomasz Głogowski Poseł na Sejm RP wraz z delegacją oddali hołd
i cześć ofiarom katastrofy składając kwiaty i zapalając znicze.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 518 ze zm.) Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz obejmuje nieruchomość położoną w Tarnowskich Górach działka nr 5026/31.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego podjął Uchwałę nr 30/116/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2015 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Termin składania ofert upływa w dniu 4 maja 2015 roku.

Szczegółowe informacje m.in. o:
- wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
- zasadach przyznawania dotacji,
- terminach i warunkach realizacji zadania,

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2015
w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Szczegółowe informacje znajdują się w treści uchwały nr 29/112/2015 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 02 kwietnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2015 w dziedzinie ekologii
i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, która dostępna jest poniżej.

NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ

Zarząd Powiatu Tarnogórsiego ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2015 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej i dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach,
ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry, w terminie do 10 kwietnia 2015 roku.

W załącznikach zamieszczono treść uchwały oraz formularz zgłoszeniowy.

Obwodnica dla Tarnowskich Gór

W dniu 1.04.2015 r. w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach odbyło
się spotkanie, w którym udział wzięli: Pan Wojciech Żurek Zastępca Dyrektora GDDKiA, Pan Tomasz Głogowski Poseł na Sejm RP oraz Pan Marian Szukalski Wicestarosta Powiatu Tarnogórskiego.
.

Film o Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym w Tarnowskich Górach

Prezentujemy Państwu film o Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym w Tarnowskich Górach. A w nim: o ofercie medycznej, nowych inwestycjach i zmianach jakie już przeprowadzono w placówce. Zachęcamy do oglądania!

Śniadanie Wielkanocne

1 kwietnia 2015r. najbardziej potrzebujący mieszkańcy Powiatu Tarnogórskiego spotkali się w sali bankietowej Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach na tradycyjnym śniadaniu wielkanocnym, zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach przy współudziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach oraz Caritas Parafii Matki Boskiej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Opatowicach.

Konkurs Młodej Przedsiębiorczości- podsumowanie warsztatów

W dniu 27 marca br. w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości odbyły się warsztaty
„Czy nadaję się na przedsiębiorcę?”.

Adresatami szkolenia byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu tarnogórskiego,
którzy uczestniczą w tegorocznej edycji Konkursu Młodej Przedsiębiorczości.

Szkolenie poprowadziła Pani Ewa Kamińska – doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach.

I Konkurs Master Chef WTZ Kalety

Dnia 25.03.2015 r. w Kaletach odbył się I Konkurs Master Chef WTZ. Wzięły w nim udział drużyny z Ogorzelnika, Świętochłowic, Hutki oraz Kalet. Wiedzę kulinarną
oraz potrawy oceniało jury, którego przewodniczącym
był Pan Michał Wróbel. Zabawa była wyśmienita, a humor wszystkim dopisywał. Pierwszym zwycięzcą Master Chef WTZ zostały Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ogorzelniku. Gratulujemy!

Tekst: Warsztaty Terapii Zajęciowej TPD w Świętochłowicach


na sprzedaz
kolejka
kolejka

BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen