grudzień 2016

Przewodnik informacyjny pn."Dostępne Formy Opieki Zdrowotnej,Pomocy Społecznej i Aktywizacji Zawodowej dla osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Województwie Śląskim

http://www.slaskie.pl/zalaczniki/2016/12/14/1384348437/1481700048.pdf

Wyżej wymieniona publikacja skierowana jest do osób zainteresowanych uzyskaniem informacji i pomocy w obszarze zdrowia psychicznego,wsparcia społecznego oraz aktywizacji i rehabilitacji zawodowej ,
jak również do instytucji , zajmujących się niesieniem wsparcia dla osób bedących w stanie kryzysu psychicznego oraz ich rodzin.

Wigilia dla potrzebujących

Najbardziej potrzebujące osoby z terenu naszego powiatu, jak co roku, zaproszono na spotkanie wigilijne, organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Caritas Parafii Matki Boskiej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Opatowicach. Spotkanie odbyło się 21 grudnia w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach.

Spotkanie wigilijne pracowników Starostwa Powiatowego

https://vimeo.com/196301829

Spotkanie wigilijne pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach
odbyło się w Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w piątek 16 grudnia.

Oficjalnego przywitania gości dokonał starosta tarnogórski Józef Burdziak, który podziękował wszystkim pracownikom za pracę w mijającym roku oraz opowiedział o planach na najbliższą przyszłość.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż udziału Skarbu Państwa w nieruchomości położonej w Kaletach

Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej działając na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774 ze zm.) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału Skarbu Państwa wynoszącego 10/80 części w prawie własności zabudowanej nieruchomości położonej w Kaletach przy ulicy Dworcowej 2, oznaczonej jako działki o numerach 352/97 i 353/97 obręb Kalety.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022.

Młodzież z kolędą i życzeniami na posiedzeniu Zarządu Powiatu

Ze świątecznymi życzeniami odwiedziły dziś Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach uczennice i opiekunki Powiatowej Reprezentacji Młodzieży.

Uczennice szkół: Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich, Wieloprofilowego Zespołu Szkół i Zespołu Szkół Techniczno –Usługowych im. Jana Pawła II złożyły na ręce Starosty Tarnogórskiego Pana Józefa Burdziaka własnoręcznie przygotowany stroik Bożonarodzeniowy oraz kartkę z życzeniami świątecznymi.

Tradycyjnie nie zabrakło kolęd, wigilijnej poezji i słodkich pierników upieczonych przez uczniów „Gastronomika”.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2017.

"Wieczór kariery" I LO im.Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach - relacja

Wieczór kariery przełamuje bariery
Celem Wieczoru kariery- popołudniowych zajęć w Sempie 5 grudnia 2016 r. było zainteresowanie uczniów różnorodnymi pomysłami na przyszłość poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach warsztatowych, prelekcjach i wykładach prowadzonych przez przedstawicieli- pasjonatów różnych profesji.

Protokół konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie zmiany uchwały nr XIV/119/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie Powiatu Tarnogórskiego przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania a także terminu i sposobu rozliczania dotacji.

Ogłoszenie o szóstym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Kościelnej 34

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza szósty przetarg pisemny nieograniczony sprzedaż nieruchomości, zabudowanej trzema budynkami tworzącymi kompleks szkolny wraz z zapleczem warsztatowym, będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego, położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Kościelnej 34, obejmującej:
- działkę gruntu nr 215/12 o powierzchni 0,2697 ha, oznaczoną jako Bi – inne tereny zabudowane, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1T/00040623/4;

Ogłoszenie o trzecim przetargu na sprzedaż działki gruntu położonej w Tarnowskich Górach przy u. Kolejowej i ul. Grodzkiej

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza trzeci przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż, nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego, położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Kolejowej i Grodzkiej (jednostka ewidencyjna: Tarnowskie Góry, obręb: Tarnowskie Góry, karta mapy: 1), obejmującej niezabudowaną działkę gruntu nr 4590/181 o powierzchni 0,6575 ha, oznaczoną w części 0,6388 ha jako Tr - tereny różne oraz w części 0,0187 ha jako dr - drogi, dla której w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta nr GL1T/00039524/0.

Sesja Rady Powiatu

W dniu 20 grudnia 2016 r o godz.10:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Karłuszowiec 5
w Tarnowskich Górach ( III piętro) rozpocznie się sesja Rady Powiatu.
Szczegółowy porządek obrad znajduje się pod adresem:http://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=2039&parcat=327&t=more&grupa=15851191678044
Projekty uchwał opublikowane są pod adresem:http://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=1018&parcat=88&t=more&grupa=1585119bac1ff1

Partnerska współpraca

Manfred Bachmayer, prezes Towarzystwa Przyjaciół Powiatów Erlangen Höchstadt – Tarnowskie Góry oraz radny partnerskiego powiatu Erlangen Höchstadt gościł 9 grudnia w powiecie tarnogórskim. W Starostwie Powiatowym spotkał się ze starostą Józefem Burdziakiem, wicestarostą Marianem Szukalskim oraz wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Stanisławem Wieczorkiem. Celem wizyty było nakreślenie kierunków partnerskiej współpracy w roku 2017 oraz omówienie szczegółów kolejnego polsko – niemieckiego rajdu rowerowego.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie zmiany uchwały nr XIV/119/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie Powiatu Tarnogórskiego przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania a także terminu i sposobu rozliczania dotacji.

INFORMACJA

Siedziba Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach od dnia 2 stycznia 2017 zostaje przeniesiona do budynku przy ulicy Opolskiej 21 A w Tarnowskich Górach.

Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Kościuszki w Tarnowskich Górach

Na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Kościuszki w Tarnowskich Górach Zarząd Dróg Powiatowych zmienił organizację ruchu. Od 24 listopada drogą główną na tym skrzyżowaniu jest ulica Kościuszki, natomiast ulica Mickiewicza uzyskała status drogi podporządkowanej. Prosimy wszystkich poruszających się w tym rejonie o zachowanie szczególnej ostrożności.

30 tys. zł dla „Chemika”

Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach znalazł się wśród 28 szkół z województwa śląskiego, które są laureatami konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Zwycięski projekt „Chemika” o nazwie "Bio-Chemik" pozwoli zmodernizować pracownię biologiczno-chemiczną. Dofinansowanie projektu w wysokości 30 tys. zł z WFOŚiGW pozwoli szkole podnieść jakość i atrakcyjność kształcenia zawodowego, jak również w istotny sposób przyczyni się do poprawy infrastruktury edukacyjnej szkoły.

Wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

30 listopada 2016 roku Zarząd Powiatu Tarnogórskiego przyjął uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa obejmującego powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zestawienie ofert objętych dofinansowaniem zamieszczono w załącznikach.

"Program wyrównywania różnic między regionami III" w 2017 roku

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że Rada Nadzorcza zatwierdziła Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III.
Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej. W ramach programu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazuje środki finansowe jednostkom samorządu powiatowego na realizację zgłoszonych projektów.
Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc w ramach:

Wernisaż Beaty Hetmańczyk i koncert Zbigniewa Tepera w Galerii Kałamarz

Wernisaż wystawy obrazów Beaty Hetmańczyk pt. „Tarnogórskie łanioły”, odbył się 1 grudnia 2016 r. w Galerii Kałamarz w Tarnowskich Górach. Wernisaż uświetnił koncert piosenki literackiej „Magia Czasu” w wykonaniu Zbigniewa Tepera. W obu wydarzeniach uczestniczył Starosta Tarnogórski Józef Burdziak.

Cykl „Łanioły tarnogórskie” powstał z obrazów malowanych w szczególnym okresie życia.

Sygnalizacja świetlna i nowy samochód dla Policji w Miasteczku Śląskim

Dwa ważne wydarzenia miały miejsce 1 grudnia br. w Miasteczku Śląskim. Najpierw nastąpiło uroczyste oddanie do użytku nowej sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej 908 przy Urzędzie Miasta w Miasteczku Śląskim. Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa przy bardzo ruchliwej drodze wojewódzkiej. Nowa sygnalizacja świetlna została dofinansowana m.in. ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen