Efektywna Administracja Samorządowa

Obraz główny

Powiat Tarnogórski wraz z 5 gminami - Kaletami, Miasteczkiem Śląskim, Krupskim Młynem, Ożarowicami i Tworogiem zakończył realizację projektu pn. „Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego”, który był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. Projekt był realizowany w ramach Priorytetu V Dobre Rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

Wartość całego projektu zgodnie z umową o dofinansowanie opiewała na kwotę 1 477 874,80 zł, z czego 1 323 606,00 zł stanowiło dofinansowanie, natomiast 154 268,80 zł stanowi wkład własny Powiatu Tarnogórskiego (w formie niepieniężnej a rzeczowej). Realizacja projektu odbywała się od stycznia 2011 roku do grudnia 2012 roku. W ramach całego zadania wsparciem zostało objętych 174 pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach oraz 109 pracowników 5 Urzędów Gmin z terenu powiatu tarnogórskiego.

W ramach projektu przeprowadzono szereg szkoleń dla pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego z zakresu m.in. Kodeksu Postępowania Administracyjnego, prowadzenia negocjacji i asertywności, ochrony danych osobowych, prawidłowej obsługi klienta, zarządzania informacją i zasobami ludzkimi, z zakresu finansów publicznych oraz budżetu zadaniowego.
Projekt zakładał także wdrożenie wielu procedur, systemów i platformy stanowienia prawa. 15 Beneficjentów projektu zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych ukończyło studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Celem głównym całego projektu była poprawa zdolności zarządczych, profesjonalizacji oraz przejrzystości urzędów oraz usprawnienie wykonywania obowiązków służbowych przez urzędników i urzędniczki. Dzięki oferowanym w ramach projektu formom wsparcia wzmocniony został potencjał instytucjonalny 6 Urzędów z terenu powiatu tarnogórskiego.

Efektywna Administracja Samorządowa
Efektywna Administracja Samorządowa
Efektywna Administracja Samorządowa

pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen