Ogłoszenie o naborze

Obraz główny

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach  informuje, że zatrudni na umowę zlecenia/umowę o świadczenie usług lekarza – przewodniczącego składu orzekającego o specjalizacji:
ORTOPEDA

Wymagania:

–wykształcenie wyższe medyczne,
–prawo wykonywania zawodu lekarza,
–co najmniej I stopień specjalizacji,
Wymogi kwalifikacyjne jakie powinien spełniać lekarz określa §21 rozporządzenia Ministra Gospodarki,  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności  i  stopniu niepełnosprawności  (Dz. U. z 2015r.poz. 1110 tekst jednolity ze zm.).

Zadania lekarza w Zespole:
- dokonanie wstępnej weryfikacji złożonej dokumentacji o której mowa jest w §6 ust.2 i 3 oraz § 33 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U z 2015 r, poz. 1110 z późn. zm.) , w zakresie kompletności oraz konieczności jej uzupełnienia o badania potwierdzające rozpoznaną chorobę zasadniczą, a także określenie specjalności lekarza Przewodniczącego Składu Orzekającego odpowiedniej do rozpoznanych schorzeń osoby zainteresowanej lub dziecka,
- przewodniczenie posiedzeniom Składu Orzekającego Powiatowego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- sporządzanie oceny stanu zdrowia dziecka lub osoby zainteresowanej
na podstawie badania, lub bez badania, jeżeli uzna przedstawiona dokumentację medyczna
za wystarczająca,
- wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
z uwzględnieniem wskazań do ulg i uprawnień oraz uzasadnieniem zawierającym wskazanie faktów, które uznano za istotne w sprawie i udowodnione,
- ogłaszanie na posiedzeniu treści orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
- rozpatrywanie odwołań w ramach samokontroli.

Szczegółowych informacji udziela Przewodnicząca  Powiatowego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności Beata Dymarczyk-Grochowina
tel. 32 381 87 64.


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen