Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Obraz główny

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
Branżowa Szkoła I stopnia specjalna nr 14
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelców Bytomskich 7
tel./fax.: 32 285 28 93
http://www.soswtg.pl
http://www.bip.soswtg.tarnogorski.pl
e-mail:soswtg@neostrada.pl

Branżowa Szkoła I stopnia specjalna nr 14 kształci młodzież w zawodzie Kucharz (512001) oraz Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej (911205).

Nauka trwa 3 lata i kończy się egzaminem zawodowym.

Kończąc naszą szkołę w zawodzie kucharza absolwent potrafi:

• praktycznie wykorzystać poznane zasady produkcji gastronomicznej,
• stosować różne procesy technologiczne,
• stosować maszyny i urządzenia, które są używane w poszczególnych procesach technologicznych,
• przechowywać żywność,
• sporządzać różne potrawy i napoje,
• wykonywać prace porządkowe w zakładach gastronomicznych,
• użytkować sprzęt i urządzenia do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów,
• praktycznie stosować zasady nakrywania stołów na różne okoliczności,
• prawidłowo gospodarować surowcami, energią i wodą,
• pracować w zespole i doskonalić umiejętności zawodowe,
• posługiwać się dokumentacją obowiązującą w zakładzie gastronomicznym,
• stosować przepisy bhp i ppoż,
• udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy.

Kończąc szkołę w zawodzie pracownika pomocniczego obsługi hotelowej absolwent potrafi:

• przygotować jednostkę mieszkalną do przyjęcia gości,
• wykonywać prace pomocnicze związane z obsługą gości,
• wykonywać prace pomocnicze w części gastronomicznej obiektu świadczącego usługi hotelarskie,
• wykonywać prace porządkowe na terenie obiektu świadczącego usługi hotelarskie,
• wykonywać prace pomocnicze związane z utrzymaniem w należytym stanie terenów zielonych i urządzeń rekreacyjnych znajdujących się w otoczeniu obiektu,
• wykonywać pracę w sposób bezpieczny, zgodny z zasadami bhp i ppoż.,
• udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy.

Zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe pozwala na:

• pracę w zakładach, punktach gastronomicznych i hotelarskich,
• prowadzenie działalności usługowej.

Szkoła zapewnia:

• odbywanie zajęć praktycznych na terenie placówki,
• dobre i bezpieczne warunki, przyjazną atmosferę nauki i pracy,
• przeprowadzanie egzaminów zawodowych na terenie ośrodka,
• rzeczywiste warunki przyszłej pracy:
- kuchnia funkcjonalna i bardzo dobrze wyposażona na miarę standardów Unii Europejskiej,
- pomieszczenia gastronomiczne, hotelowe internatu i teren wokół ośrodka pozwalają w pełni
realizować edukację w zakresie pracownika pomocniczego obsługi hotelowej,
• życzliwość wszystkich pracowników ośrodka,
• specjalistyczną pomoc pedagoga i psychologa w indywidualnych problemowych sytuacjach,
• dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
• przygotowanie i udział w konkursach pozaszkolnych,
• udział w partnerskich projektach i programach wojewódzkich, krajowych i unijnych,

Szkoła brała udział między innymi w projekcie Leonardo da Vinci Projekt Partnerski "Doradztwo zawodowe osób niepełnosprawnych" – Professional Orietation of People with Disability , „Mam zawód – mam prace w regionie”, w ramach którego można uczestniczyć w kursach: prawa jazdy kat. B, obsługi kasy fiskalnej, cukiernika, barmana, carvingu – tworzenia dekoracji z owoców i warzyw)

Baza dydaktyczna:

• specjalistyczna pracownia technologii gastronomicznej wraz z całym wyposażeniem,
• pracownie i pomieszczenia do realizacji programu pomocnika hotelowego,
• sala komputerowa z dostępem do Internetu,
• biblioteka,
• świetlica szkolna,
• sala gimnastyczna,
• siłownia,
• sala terapii Biofeedback.

Współpraca z zagranicą:

Współpraca z niemieckim Phoenix –Gymnasium w Dortmundzie.

Koła i inne organizacje, które działają na terenie szkoły:

• samorząd uczniowski,
• koło gastronomiczne,
• „Sekrety kuchni” - zajęcia rozwijające umiejętności kulinarne,
• Szkolne Koło Sportowe,
• Liga Ochrony Przyrody,
• Związek Harcerstwa Polskiego,
• zespół wokalno-muzyczny,
• wolontariat na rzecz osób chorych i samotnych,
• koło języka angielskiego i niemieckiego,
• inne zajęcia i koła zainteresowań organizowane w miarę potrzeb uczniów.

Szkoła zatrudnia:

• fachową kadrę nauczycielską,
• doradcę zawodowego,
• pedagoga,
• psychologa,
• logopedę.

Osiągnięcia:

• III miejsce w V międzyszkolnym konkursie „Mistrz Małej Gastronomii” styczeń 2011r.
• II miejsce indywidualnie i wyróżnienie w międzyszkolnym konkursie „Wypieki Wielkanocne” w Częstochowie w r. szk. 2012/2013,
• II miejsce w VI międzyszkolnym konkursie „Mistrz Kuchni” – luty 2014 r.,
• III miejsce w konkursie gastronomicznym szkół województwa śląskiego „Mistrz Kuchni” – 2015r.
• IV miejsce w międzyszkolnym konkursie gastronomicznym dla uczniów szkół zawodowych – 2016r.

Dokumenty wymagane do rekrutacji:

• wniosek rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie ucznia do szkoły,
• aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego kwalifikujące do szkoły zawodowej,
• świadectwo ukończenia gimnazjum,
• zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
• zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
• dwie fotografie legitymacyjne.


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen