Ogłoszenia i komunikaty

Obwieszczenie Starosty Tarnogórskiego

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek Gminy Ożarowice wydano decyzję administracyjną udzielającą pozwolenia na budowę sieci kanalizacji wraz z przepompowniami w Ożarowicach, obręb Ossy. Szczegóły w załączniku.

Ogłoszenie Starosty Tarnogórskiego

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek Gminy Ożarowice reprezentowanej przez Wójta Gminy Ożarowice, wydano dnia 29 października 2012r. decyzję administracyjną o numerze 1539/12 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę: kanalizacji wraz z przepompowniami w Ożarowicach przy ul. Podłącznej na działce o numerze: 726/7 dla zadania pn.: „ Budowa kanalizacji wraz przepompowniami dla Gminy Ożarowice – Zadanie nr 3.4.”.
więcej informacji w załączniku.

Obwieszczenie Starosty - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tarnowskich Górach

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek Gminy Tarnowskie Góry wydano decyzję administracyjną udzielającą pozwolenia na budowę sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Tarnowskich Górach w dzielnicy Repty Śląskie. Więcej informacji w załączniku.

Ogłoszenie Starosty Tarnogórskiego

Starosta Tarnogórski - na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 03 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn.

Obwieszczenie Starosty Tarnogórskiego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000r., Nr 98 poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz.1623 ze zm.) oraz z art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199 poz. 1227) Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek Gminy Krupski Młyn, z siedzibą przy ul.

Ogłoszenie Starosty Tarnogórskiego

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek Gminy Ożarowice ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice i Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice, reprezentowanych przez Pana Grzegorza Czaplę, wydano dnia 10 września 2012r. decyzję administracyjną o numerze 1260/12 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, oczyszczalni ścieków dla Gmin: Ożarowice, Mierzęcice i sołectwa Brynica - zadanie nr 10 wchodzące w s kład kontraktu "Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno - ściekowa".

Modernizacja kompleksowa operatu EGiB dla jednostki ewidencyjnej Tworóg

Starosta Tarnogórski zawiadamia o rozpoczęciu prac geodezyjnych w związku z wszczęciem postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych: Boruszowice, Brynek, Hanusek, Koty, Mikołeska, Nowa Wieś Tworowska, Połomia, Świniowice, Tworóg i Wojska w jednostce ewidencyjnej Tworóg. Więcej informacji w załączniku.

Obwieszczenie Starosty Tarnogórskiego

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek Zakładu Usług Komunalnych w Ożarowicach przy ul. Staszica 1 wydano decyzję administracyjną nr 1196/12 z dnia 28 sierpnia 2012 r. udzielającą pozwolenia na budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Ożarowicach, obręb Ossy przy ul. Jeziornej, Piaskowej, Zacisznej i Lawendowej. Więcej informacji w załączniku.

Obwieszczenie Starosty Tarnogórskiego

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach wydano decyzję administracyjną nr 1229/12 z dnia 4 września 2012 r. udzielającą pozwolenia na budowę sieci wodociągu i kanalizacji w ciągu ulic Kopernika w Tąpkowicach oraz ul. Leśna, Podgórna w Ossach. Więcej w załączniku.

Obwieszczenie Starosty Tarnogórskiego

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek Gminy Ożarowice, ul. Dworcowa 15 wydano decyzję administracyjną nr 1206/12 udzielającą pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Ożarowicach. Więcej informacji w załączniku.


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen