Organizacje pozarządowe

"Edukacja globalna 2014"

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania: „Edukacja globalna 2014”. Oferty należy składać do 26 marca 2014.
Celem zadania jest realizacja zadań w dziedzinie edukacji globalnej skierowanych do społeczeństwa polskiego odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w 2014 r.”

Baza inspiracji dla projektów na rzecz seniorów

Zestawienie linków do dobrych praktyk, poradników i innych źródeł informacji o tym jak można działać na rzecz osób starszych - inspiracje dla projektów NGO
Inforamcje: http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/2014/02/dziaania-na-rzecz-osob-star...

Program „Świetlica – Dzieci – Praca”

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs na dofinansowanie zadań w Programie „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie, w latach 2011 -2015.
Z dotacji mogą być pokryte wydatki kwalifikowane, przeznaczone na:
- doposażenie placówki wsparcia dziennego (świetlicy, ogniska wychowawczego, klubu młodzieżowego) w celu wzbogacenia oferty zajęć programowych;
- zorganizowanie wypoczynku, w tym wyjazdów edukacyjno – wypoczynkowych tzw. „zielonych szkół” dla dzieci z udziałem rodziców lub innych członków rodziny;

Obywatele dla demokracji

Fundacja im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży zaprasza do składania wniosków w drugiej edycji konkursu na projekty tematyczne w ramach programu dla organizacji pozarządowych Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w ramach:

- Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w 2014 roku.

- w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą: „Profilaktyka otyłości i zapobieganie cukrzycy wśród dzieci i młodzieży”.

Dotacje z FIO

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, wspólnoty mieszkaniowe do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2014 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO). Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z czterech priorytetów:
1. Małe inicjatywy;
2. Aktywne społeczeństwo;
3. Aktywni obywatele;
4. Silne organizacje pozarządowe;

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Szczegółowe informacje znajdują się w treści uchwały nr 352/1678/2014 r. Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2014 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, która dostępna jest poniżej.

Seniorzy w akcji

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ogłaszają kolejną edycję ogólnopolskiego konkursu dotacyjnego „Seniorzy w akcji”. Konkurs skierowany jest do osób 60+ i do par międzypokoleniowych, które chcą zrealizować projekt społeczny w oparciu o osobiste pasje i wziąć udział w inspirujących warsztatach.
Termin składania listów intencyjnych do 10 marca 2014 roku.

Informacje o konkursie: http://www.seniorzywakcji.pl/?a=513

„Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności”

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert „Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności” - edycja 2014. Wnioski na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością należy składać do 21 lutego 2014 roku

Zasady przyzwania dotacji http://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/pomoc-spoleczna/konkursy...

„Przemiany w Regionie” - RITA

Program „Przemiany w Regionie” - RITA jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji (FED). Celem Programu jest wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie, oraz udział w kształtowaniu nowych liderów i elit zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego.


na sprzedaz
kolejka

BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen