Inwestycje i projekty

Termomodernizacja Sempy

grafika

Powiat aplikuje o pieniądze z Unii

Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych, termomodernizacja budynków czterech szkół ponadgimnazjalnych, remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe – to zadania, na których realizację Powiat Tarnogórski zamierza w latach 2016 – 2017 uzyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Unia Europejska sfinansowała sprzęt dla szpitala

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. B.Hagera w dniu 05.03.2009r. złożył wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą „Zakup niezbędnego sprzętu medycznego do poprawy jakości i bezpieczeństwa hospitalizowanych pacjentów Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach”. Finansowanie projektu realizowane jest przez Unię Europejską poprzez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013, Priorytet: IX. Zdrowie i rekreacja, Działanie: 9.1. Infrastruktura lecznictwa zamkniętego.

Dobra wiadomość dla mieszkańców Kuczowa i Miotka

Dziś (10 listopada) w Katowicach starosta tarnogórski Józef Burdziak i wicestarosta Marian Szukalski podpisali z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej aneks do porozumienia z kwietnia 2013 roku o dofinansowaniu przez WFOŚiGW realizacji zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety - Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248 S.”

Zielone światło dla S-11

Wczoraj (9 września) wicestarosta tarnogórski Marian Szukalski wraz posłem Tomaszem Głogowskim uczestniczyli w Sejmie w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Budowy Drogi Ekspresowej S-11.

Skrzyżowanie z Unii

W latach 2009 – 2010 Powiat Tarnogórski pozyskał ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 środki na budowę ronda w miejscu skrzyżowania ulic Gliwickiej i Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach
Nazwa projektu : Przebudowa skrzyżowania ulic Gliwickiej - Wyszyńskiego - Legionów w Tarnowskich Górach
Wartość projektu ogółem : 1 252 825,61 zł
Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 - 85% wartości inwestycji.

Ładniej, cieplej i bezpieczniej

142 nowe, szczelne, estetyczne plastikowe okna zostały zamontowane w segmencie „C” Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach, prowadzonym przez Powiat Tarnogórski. Jakość wykonanych prac sprawdzili 9 lipca starosta Józef Burdziak, wicestarosta Marian Szukalski, członek zarządu Andrzej Elwart oraz przedstawiciele Wydziału Inwestycji i Gospodarki Mieniem. Po budynku i jego otoczeniu oprowadziła ich Izabela Szeliga, dyrektor DPS „Przyjaźń”.

Efektywna Administracja Samorządowa

Powiat Tarnogórski wraz z 5 gminami - Kaletami, Miasteczkiem Śląskim, Krupskim Młynem, Ożarowicami i Tworogiem zakończył realizację projektu pn. „Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego”, który był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. Projekt był realizowany w ramach Priorytetu V Dobre Rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

"Mam zawód - mam pracę w regionie"

Uprzejmie informujemy, że w okresie od 10 września do 19 października 2012 r. zostanie przeprowadzony nabór uczestników do projektu systemowego zatytułowanego ,,Mam zawód – mam pracę w regionie”, realizowanego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Samorząd Województwa Śląskiego we współpracy ze Śląskim Kuratorem Oświaty oraz powiatami i miastami na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego.

Wizytacja w remontowanym pałacu

Starosta Lucyna Ekkert wizytowała w czwartek 22 sierpnia remontowany Pałac w Nakle Śląskim. W spotkaniu uczestniczyli również: Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Magdalena Lachowska, Michał Pogoda – kierownik budowy, wykonawca prac restauratorskich - Aleksander Harkawy, przedstawiciel inspektora nadzoru inwestorskiego: Pro-Inwest K-ce – Andrzej Dobrowolski oraz pracownicy Wydziału Inwestycji i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego.


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen