Inwentaryzacja stanu lasu

Data publikacji: 27 lipca 2015

Minister Środowiska informuje, ze zgodnie z art. 13 a ust. 2 Ustawy o lasach w bieżącym roku w lasach wszystkich kategorii własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczyna się wykonanie – w cyklu 5-letnim (lata 2015 – 2019) – opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019.


Minister Środowiska informuje, ze zgodnie z art. 13 a ust. 2 Ustawy o lasach w bieżącym roku w lasach wszystkich kategorii własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczyna się wykonanie – w cyklu 5-letnim (lata 2015 – 2019) – opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019.

Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczaniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, banku danych o lasach będą również służyły formułowaniu, realizacji i ocenie polityki leśnej Państwa.

Prace w poszczególnych latach 5-letniego cyklu obejmują 20% powierzchni lasów i będą polegały na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4×4 km.
Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia będą wykonane przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (oddziały w Białymstoku, Brzegu, Gdyni, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Przemyślu, Radomiu, Szczecinku i Warszawie).

W związku z pracami związanymi z wielkoobszarową inwentaryzacją stanu lasu właściciele służb oraz właściciele lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa są proszeni o umożliwienie pracownikom wyżej wymienionego przedsiębiorstwa państwowego wstępu na teren tych lasów oraz założenia w nich powierzchni próbnych według zasad określonych w Instrukcji wykonania wielkoobszarowej Inwentaryzacji stanu lasu zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w dniu 27 lutego 2015 r. a następnie dokonanie cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.
Prace terenowe, w każdym roku 5-letniego cyklu, będą wykonywane w czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu.

Zadzwoń teraz Skip to content