Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Zapewnienie dostępności cyfrowej

Kto ma prawo złożyć żądanie?

Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Do kogo składasz żądanie o zapewnienie dostępności?

Do podmiotu publicznego, z którego usług chcesz skorzystać. Dzięki złożonemu wnioskowi podmiot dowie się, co musi zmienić, aby być dostępnym.

Co powinno zawierać żądanie o zapewnienie dostępności?

 1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
 2. wskazanie strony internetowej/aplikacji mobilnej lub ich elementów, które mają być dostępne cyfrowo,
 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Termin realizacji wniosku

Podmiot publiczny realizuje żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w ww. terminie, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową, jednak termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Kiedy podmiot publiczny odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej?

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

Alternatywny sposób dostępu

Jeśli podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach zaistniałej sytuacji i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.
W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu, albo odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu – osoba zgłaszająca żądanie ma prawo złożyć do podmiotu publicznego skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej. Do rozpatrywania skarg w sprawach o zapewnienie dostępności cyfrowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Jak możesz złożyć żądanie:

Wszystkie informacje kontaktowe dostępne na stronie: Kontakt

Zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej

Informacja o braku dostępności

Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej. W informacji wskazujemy podmiotowi, jakie bariery mogą utrudniać osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z jego usług.

Kto ma prawo złożyć wniosek?

Jeśli jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami lub opiekunem prawnym takiej osoby, a podmiot publiczny nie zapewnia dostępności, masz prawo – po wykazaniu interesu faktycznego- wystąpić do tego podmiotu z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Do kogo składasz wniosek o zapewnienie dostępności?

Do podmiotu publicznego, z którego usług chcesz skorzystać. Dzięki złożonemu wnioskowi podmiot dowie się, co musi zmienić, aby być dostępnym.

Co powinien zawierać wniosek o zapewnienie dostępności?

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy,
 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym, czyli co przeszkadza w korzystaniu w pełni z usług podmiotu publicznego,
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, czyli w jaki sposób należałoby zlikwidować istniejącą barierę.

Termin realizacji wniosku

Podmiot publiczny realizuje zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
Gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny.
W przypadku niezapewnienia dostępności, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin:

 1. zapewnienia dostępności, o którym mowa w art. 31 ust. 1 i 2 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 2. otrzymania zawiadomienia o braku możliwości zapewnienia dostępności (art.31 ust. 3 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami).

Jak możesz złożyć wniosek:

Wszystkie informacje kontaktowe dostępne na stronie: Kontakt

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
 2. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Zadzwoń teraz