Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego powiat.tarnogorski.pl, www.bip.tarnogorski.pl.

Data publikacji strony internetowej: 10.12.2010

Data ostatniej dużej aktualizacji: 28.08.2017

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych.
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów MS Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach nie posiada aplikacji moblilnej.

Oświadczenie sporządzono dnia 14.09.2020. Aktualizacji oświadczenia dokonano dnia: 28.02.2024. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. (odnośniki do raportów: strona powiat.tarnogorski.pl, strona: bip.tarnogorski.pl).

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Zapewniona jest możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego na język polski i z języka polskiego na język migowy poprzez system Wideotłumacza. Połączenie z tłumaczem PJM online w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach jest możliwe, poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby Urzędu w dni robocze, w następujących godzinach jego pracy:

 • 8:00 – 15:00 (poniedziałek, środa, czwartek),
 • 8:00 – 17:00 (wtorek),
 • 8:00 – 14:00 (piątek).

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Krzysztof Głaz. Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu 32 382 27 23. lub wysyłając pocztę elektroniczną na adres: kancelaria@tgpowiat.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu publicznego skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach mieści się w trzech budynkach. Siedziba główna podmiotu publicznego znajduje się w Tarnowskich Górach, przy ul. Karłuszowiec 5. Pozostałe budynki, w których realizowane są zadania podmiotu publicznego znajdują się w Tarnowskich Górach przy ulicy Sienkiewicza 16 oraz Mickiewicza 4. W budynkach wprowadzono oznakowanie pomieszczeń w alfabecie Braille’a oraz zamontowano plany tyflograficzne. Do budynków zapewniony jest wstęp osobom korzystającym z psa asystującego. Szklane powierzchnie drzwi oznaczono pasami kontrastowymi. Brak oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 1. Budynek Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5.
  Do głównej siedziby podmiotu publicznego prowadzą trzy wejścia, w tym jedno z przodu budynku bezpośrednio od ulicy Karłuszowiec (drzwi otwierane ręcznie) oraz dwa po bokach budynku (w tym drzwi otwierane ręcznie oraz drzwi rozsuwane automatycznie od strony parkingu).
  Wszystkie trzy wejścia do budynku są z poziomu 0 (bez schodów). W holu budynku przystosowano podłoże do potrzeb osób niewidomych – zamontowane są oznaczenia o zmiennej fakturze w podłożu prowadzące do Kancelarii Ogólnej. Budynek wyposażony jest w windę wewnętrzną, która zapewnia dostęp do wszystkich kondygnacji budynku.
  Winda wyposażona jest w przyciski oznaczone alfabetem Braille’a lecz nie posiada komunikatów głosowych o lokalizacji danej windy. Korytarze zapewniają pełną komunikację poziomą wewnątrz budynku. Kancelaria Ogólna urzędu wyposażona jest w pętle indukcyjną. Budynek posiada monitoring.
  Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. Bezpośrednio przy budynku znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnością.
 2. Budynek Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 16
  Do budynku prowadzą trzy wejścia: od ul. Sienkiewicza, ul. Styczyńskiego oraz ul. Kościuszki (wewnętrznie od strony parkingu).
  Do wejścia od ulicy Styczyńskiego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach. W budynku jest winda wyposażona w przyciski oznaczone alfabetem Braille’a, jak również w komunikaty głosowe o lokalizacji windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się zarówno na parterze, jak i na pierwszym piętrze budynku. Bezpośrednio przy budynku znajduje się parking z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnością.
 3. Budynek Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul. Mickiewicza 41
  Do wejścia prowadzą schody przy których znajduje się platforma dla osób z niepełnosprawnością. Obsługa platformy realizowana jest przez służbę portierską, po wcześniejszym przywołaniu dzwonkiem znajdującym się przy platformie. Obsługa stron odbywa się na parterze. Toaleta damska i męska z możliwością korzystania przez osoby z niepełnosprawnością (z wyłączeniem osób poruszających się na wózku) znajduje się na parterze. Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy wejściu do budynku.


W przypadku problemów z dostępnością architektoniczną i informacyjno-komunikacyjną prosimy o kontakt z Panią Izabelą Dittmann, adres poczty elektronicznej nadzor@tgpowiat.pl, tel. 32 381 37 93.

Zadzwoń teraz