Siedemdziesiąte urodziny „Gastronomika”

Data publikacji: 22 października 2015

Jutro, 23 października, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach świętować będzie 70-lecie swojej działalności. Warto przypomnieć dzieje tej znanej i renomowanej placówki – jednej ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Tarnogórski.
Historia szkoły rozpoczyna się w 1945 roku, jednak jej korzenie sięgają lat przedwojennych. Szkolny budynek powstał bowiem w 1892 roku, jako siedziba szkoły górniczej, przeniesionej w 1934 roku do Katowic, a następnie do Krakowa.

Jutro, 23 października, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach świętować będzie 70-lecie swojej działalności. Warto przypomnieć dzieje tej znanej i renomowanej placówki – jednej ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Tarnogórski.
Historia szkoły rozpoczyna się w 1945 roku, jednak jej korzenie sięgają lat przedwojennych. Szkolny budynek powstał bowiem w 1892 roku, jako siedziba szkoły górniczej, przeniesionej w 1934 roku do Katowic, a następnie do Krakowa.
Powstanie Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich poprzedzała działalność Towarzystwa Polek, które w 1926 roku utworzyło szkołę dla dziewcząt. Uczono w niej szycia, bieliźniarstwa, trykotarstwa i gospodarstwa rodzinnego. Jej nauczycielki – Leokadia Szczepańczyk i Julia Pawlikowa – po II wojnie światowej, od lutego 1945 roku, starały się o reaktywację szkoły, która na skutek ich starań otrzymała budynek przy ulicy Karola Miarki 17. W ramach szkoły działała Roczna Szkoła Przysposobienia w Gospodarstwie Rodzinnym pod kierownictwem pani Julii Pawlikowej. To ona stanowiła początek dzisiejszego Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich. W 1945 roku uczyły się w niej 72 uczennice. W roku następnym powstało trzyletnie gimnazjum, a w 1947 roku czteroletnie Liceum Gospodarcze, którego absolwentki po raz pierwszy zdawały egzamin dojrzałości w 1951 roku. W latach 1950/1951 istniała także dwuletnia Szkoła Gospodarcza przygotowująca pracowników produkcji w zakładach żywienia zbiorowego.
W roku szkolnym 1951/1952 powstały: Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Technikum Gastronomiczne. W 1956 roku nastąpiła kolejna zmiana nazwy placówki. Od roku szkolnego 1957/1958 funkcjonowało Technikum Gospodarcze, natomiast Zasadnicza Szkoła Zawodowa przekształciła się w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Gospodarczą. Powstała klasa Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla pracujących.
Kolejne przyniosły lata siedemdziesiąte. Od 1970 roku powstały klasy techniczne po ukończonej szkole zawodowej. W tym czasie powołano także Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, przekształcony w 1975 roku w Zespół Szkół Gastronomicznych. W jego skład wchodziły: Technikum Gastronomiczne, Liceum Zawodowe (kształcące w zawodach: gastronom, kelner i bufetowy), dwu i pół letnie Technikum po Zasadniczej Szkole Zawodowej (do 1979 roku) oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa przygotowująca do pracy w zawodach: piekarz, ciastkarz, kucharz, drobiarz i przetwórstwo mięsa.
W 1979 roku został wprowadzony nowy kierunek kształcenia – Technikum Hotelarskie – jedno z pierwszych na Śląsku. W 1992 roku utworzone zostało Technikum Przemysłu Spożywczego w zawodzie technik technologii żywienia oraz Policealne Studium Zawodowe, kształcące w zawodzie technik obsługi ruchu turystycznego.
Kolejne zmiany nastąpiły w roku szkolnym 2002/2003, kiedy powstał Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarski, w skład którego weszły: Technikum Nr 6 ( technik hotelarstwa, technik organizacji usług gastronomicznych, technik technologii żywności, kelner ); IV Liceum Profilowane ( profil usługowo gospodarczy); Szkoła Policealna Nr 2 ( kierunek kształcenia: technik obsługi turystycznej ); Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 ( kierunki kształcenia: kucharz małej gastronomii, piekarz i cukiernik), Technikum Uzupełniające Nr 1 po Zasadniczej Szkole Zawodowej (kucharz).
Przez kilka następnych lat w szkole zachodziły kolejne zmiany kierunków kształcenia, które miały ją dostosować do potrzeb rynku pracy. Powstały nowe kierunki: kucharz i technik obsługi turystycznej.
Szkoła, która powstała w 1945 roku, miała problemy lokalowe. Początkowo bazę szkoły stanowiły cztery sale lekcyjne, kuchnia do zajęć praktycznych, barak, gdzie odbywały się lekcje wychowania fizycznego oraz magazyn. Dzięki wysiłkom nauczycieli, uczniów i władz, baza szkoły ulegała poprawie. W latach 1980/1981 oddano do użytku, w nowym gmachu, wyczekiwaną salę gimnastyczną, przy której znalazło się boisko oraz sala zajęć praktycznych. W latach 90. powstały pracownie: pisania na maszynie i komputerowa, a w oddanym w 1994 roku łączniku szkoły z salą gimnastyczną powstały dwie pracownie: hotelarska i języków obcych, a także szatnia i sanitariaty. Poszerzyła się również baza praktyk szkolnych. Są one odbywane nie tylko w szkole, ale także w zakładach gastronomicznych, hotelach, piekarniach i cukierniach oraz zakładach mięsnych.
Od 2007 roku rozpoczęta została termomodernizacja całego budynku szkoły, połączona z wymianą okien i instalacji grzewczej. Przeprowadzono emont sali gimnastycznej. Budynek szkoły został objęty monitoringiem. Dzięki pieniądzom wypracowywanym przez warsztaty, dokonywane są remonty sal lekcyjnych.
Obecnie podstawowa baza dydaktyczna szkoły to: trzy pracownie technologiczne, pracownia obsługi konsumenta, dwie pracownie komputerowe, szereg pracowni przedmiotowych i językowych, sala gimnastyczna, boisko szkolne, warsztaty szkolne, biblioteka, gabinety pedagoga i pomocy przedmedycznej.
Jedną z najważniejszych podstaw dla tego typu szkoły są warsztaty szkolne, gdzie młodzież może zdobywać kwalifikacje zawodowe. Początkowo była to skromna kuchnia do zajęć praktycznych. W 1952 roku został zorganizowany warsztat o 60 miejscach konsumpcyjnych, z których korzystali nie tylko uczniowie szkoły, ale także mieszkańcy Tarnowskich Gór. Stołówka szkoły słynęła w całym mieście, przygotowując w latach siedemdziesiątych nawet 300 obiadów dziennie. W 1980 roku szkoła otrzymała nowy warsztat o 250 miejscach konsumpcyjnych. Zorganizowano i wyposażono w nowoczesny sprzęt kilkanaście stanowisk pracy, dzięki czemu młodzież była wszechstronnie przygotowana do wybranego zawodu. Warsztat oprócz działalności dydaktycznej w szerokim zakresie po dzień dzisiejszy prowadzi działalność gospodarczą. Przygotowuje on posiłki (głównie śniadania, obiady i wypieki), które można kupić na stołówce i w szkolnym sklepiku. Organizuje także przyjęcia okolicznościowe.
Kolejny zakres działalności szkoły to współpraca międzynarodowa. Już w latach sześćdziesiątych przybywali do niej goście z zagranicy, między innymi z Czechosłowacji, Kuby czy Bułgarii. Delegacja Niemieckiej Republiki Demokratycznej, która odwiedziła szkołę dwukrotnie w latach osiemdziesiątych, podziwiała jej bazę dydaktyczną, sposób funkcjonowania, organizację i atmosferę w niej panującą. W 2001 roku szkoła po raz pierwszy zorganizowała praktyki dla uczniów technikum hotelarskiego w Niemczech, które trwają do dziś. Młodzież wyjeżdża również na praktyki na Kretę. Szkoleniom językowym towarzyszą warsztaty językowe w Londynie połączone z jego zwiedzaniem. Formą współpracy międzynarodowej był udział w projekcie edukacyjnym „Leonardo da Vinci” i wysyłanie w latach 2009-2011 20-osobowych grup wraz z opiekunami na trzytygodniowe staże zagraniczne do belgijskich miast Tienen i Leuven.
Właściwie nie ma przedmiotu czy to ogólnokształcącego czy też zawodowego, w którym szkoła nie miałaby laureatów, na szczeblu miasta, powiatu, regionu, województwa, a nawet ogólnokrajowym czy międzynarodowym. Są to konkursy literackie i językowe, poetyckie i historyczne, geograficzne i matematyczne, wiedzy o Unii Europejskiej (np. Wygraj Brukselę), wiedzy o regionie tarnogórskim, biblijny i wiele innych. Najwięcej sukcesów szkoła odnosiła i odnosi w konkursach i olimpiadach z przedmiotów zawodowych. Za przykład może służyć Olimpiada Wiedzy o Żywności, Olimpiadzie Młodych Barmanów, gdzie prawie corocznie uczniowie ze szkoły kwalifikują się do finału ogólnopolskiego, zdobywając tam czołowe miejsca i indeksy na studia. Szkołę reprezentowali uczniowie klasy zawodowej w telewizyjnym konkursie kulinarnym „Zgotuj sobie sukces”. Od 2012 r. młodzież ZSG-H poszerza swoje kompetencje zawodowe, uczestnicząc w projekcie „ Mam zawód- mam pracę w regionie” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Praca szkoły jest wysoko oceniana przez Polskie Zrzeszanie Hoteli w Warszawie, którego członkiem jest od 1995 roku i Polskie Zrzeszenie Szkół Hotelarsko-Gastronomiczno- Turystycznych, do którego dołączyła w 2001 roku. W 2014 roku zespół kuratoryjnych wizytatorów przeprowadził analizę pracy szkoły. Placówka uzyskała wysokie oceny. Wizytatorzy stwierdzili, że szkoła stwarza przyjazny klimat do nauki i wypoczynku. Stara się zapewnić uczniom wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki. Największy sukces szkoły to wychowanie i wykształcenie blisko 10 tysięcy absolwentów.

Call Now ButtonZadzwoń teraz