Aport dla szpitala

Data publikacji: 19 sierpnia 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Komunikat Starosty Józefa Burdziaka i członków Zarządu Powiatu Tarnogórskiego w sprawie decyzji zarządu o wniesieniu aportu do WSP S.A. Szpital Powiatowy w celu podniesienia kapitału w zamian za akcje imienne dla powiatu tarnogórskiego


Komunikat Starosty Józefa Burdziaka i członków Zarządu Powiatu Tarnogórskiego w sprawie decyzji zarządu o wniesieniu aportu do WSP S.A. Szpital Powiatowy w celu podniesienia kapitału w zamian za akcje imienne dla powiatu tarnogórskiego

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że w dniu 16 sierpnia 2016 r. Zarząd Powiatu Tarnogórskiego podjął uchwałę w sprawie przekazania Radzie Powiatu Tarnogórskiego pod obrady projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem budynku psychiatrii i budynku administracji wraz z gruntem przy ul. Pyskowickiej 47-51, na własność, jako wkład niepieniężny do spółki Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna w Tarnowskich Górach.

Starosta oczekuje, że radni wyrażą zgodę na przekazanie szpitalowi działki gruntu o powierzchni 0,6623 ha zabudowanej budynkiem biurowym, której wartość wynosi 1 mln 100 tys. zł oraz działki gruntu o powierzchni 1,1483 zabudowanej budynkiem Oddziału Psychiatrycznego, o wartości 1 mln 140 tys. zł. Łączna wartość obydwu nieruchomości to 2 mln 240 tys. zł.

Wniesienie aportu niepieniężnego do WSP S.A. ma na celu podniesienie kapitału Spółki, której Powiat Tarnogórski jest jedynym akcjonariuszem i posiada 100% akcji szpitala.

Kondycja ekonomiczna Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. wymaga obecnie świadomych decyzji ze strony jedynego akcjonariusza. Taką potrzebę wskazuje również biegły rewident w raporcie z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 oraz audytor zewnętrzny powołany do oceny stopnia bezpieczeństwa akcjonariusza tj. Powiatu Tarnogórskiego w związku z planowanym aportem nieruchomości szpitalnych.

Starosta Józef Burdziak liczy, że radni 30 sierpnia podejmą uchwałę o przekazaniu aportu, gdyż konieczne będzie podjęcie dalszych działań, a mianowicie: przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu i publikacja wykazu nieruchomości na okres 6 tygodni oraz podjęcie stosownych uchwał przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego, przenoszącego własność nieruchomości na szpital.

W następnej kolejności Zarząd Powiatu zamierza przekazać szpitalowi aportem sprzęt medyczny zakupiony ze środków unijnych, stanowiący własność Powiatu Tarnogórskiego. Obecnie trwa jego wycena, po której zakończeniu Zarząd wystąpi do Rady Powiatu z kolejnym projektem uchwały dotyczącym dokapitalizowania szpitala.

Starosta tarnogórski
Józef Burdziak

Zadzwoń teraz