Informacja dla właścicieli lasów

Data publikacji: 21 lipca 2021
Grafika z lasem, logotypem Lasów Państwowych oraz napisem Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasów

Minister Klimatu i Środowiska zwraca się z prośbą do właścicieli lasów o umożliwienie pracownikom państwowego przedsiębiorstwa Biuro Urządzania lasu i Geodezji Leśnej wstępu na teren lasów oraz wykonania prac związanych z wielkoobszarową inwentaryzacją stanu lasu.

Uprzejmie informujemy, że w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, w tym i na terenie powiatu tarnogórskiego rozpoczęło się wykonanie opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020–2024.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy właścicieli lasów, położonych na terenie powiatu tarnogórskiego, niestanowiących własności Skarbu Państwa, o umożliwienie pracownikom niżej wymienionego przedsiębiorstwa państwowego do wstępu na teren lasów, założenia w lasach powierzchni próbnych i dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.

Prace związane z realizacji tego przedsięwzięcia są wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczaniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, banku danych o lasach, będą również służyły formułowaniu, realizacji i oceny polityki leśnej Państwa.

Prace w poszczególnych latach 5-letniego cyklu obejmą 20% powierzchni lasów i polegają na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4×4 km. Podstawa prawna  art.  13a ust.  1   pkt 2   ustawy o   lasach  (Dz.  U. z   2020 r.    poz. 1463, z późn.zm.)

Grafika z lasem, logotypem Lasów Państwowych oraz napisem Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasów
Call Now ButtonZadzwoń teraz