Konkurs na dyrektora Centrum Kultury Śląskiej

Data publikacji: 17 sierpnia 2012
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach 7 sierpnia przyjął uchwałę o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim oraz przyjęcia treści tego ogłoszenia i regulaminu konkursu. Treść ogłoszenia poniżej


Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach 7 sierpnia przyjął uchwałę o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim oraz przyjęcia treści tego ogłoszenia i regulaminu konkursu. Treść ogłoszenia poniżej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach ogłasza konkurs na stanowisko
dyrektora Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim

I. Warunkiem przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kultury Śląskiej jest spełnienie następujących kryteriów:
1. wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3) wykształcenie wyższe magisterskie humanistyczne lub z zakresu zarządzania i marketingu,
4) co najmniej 5 letni staż pracy, w tym 3 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych,
5) doświadczenie w pracy w instytucjach związanych z działalnością kulturalną,
6) dobry stan zdrowia,
7) umiejętności organizacyjno-menedżerskie,
8) kreatywność,
9) dyspozycyjność,
10) umiejętność obsługi komputera,
2. preferuje się kandydatów posiadających:
1) ukończone studia magisterskie, podyplomowe lub specjalistyczne kursy z zakresu zarządzania kulturą,
2) biegłą znajomością co najmniej jednego języka obcego.

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. zarządzanie Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim w celu pełnej realizacji zadań wskazanych w Statucie,
2. kierowanie zakładem pracy i reprezentowanie go na zewnątrz,
3. wykonywanie funkcji przełożonego wobec pracowników zakładu,
4. dbanie o prawidłową gospodarkę finansową zakładu,

III. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny z uzasadnieniem zgłoszenia swojej kandydatury na stanowisko dyrektora Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim,
2. pisemne opracowanie koncepcji zarządzania organizacji, działania i rozwoju Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim z uwzględnieniem gospodarki finansowej jednostki oraz koncepcji współpracy ze środowiskami twórczymi i innymi,
3. kwestionariusz osobowy (druk do pobrania ze strony internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w zakładce „praca w Starostwie”),
4. curriculum vitae (CV), zawierające informacje o wykształceniu, ukończonych kursach, szkoleniach i posiadanych kwalifikacjach, dokładny przebieg dotychczasowej pracy zawodowej, ewentualnie działalności twórczej, społecznej lub publicystycznej ze wskazaniem najważniejszych osiągnięć,
5. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz doświadczenie w kierowaniu zespołem (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o zakończeniu kursów, certyfikaty, itp.),
6. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia,
7. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia (po ewentualnym wygraniu konkursu zaświadczenie o zdolności do pracy na stanowisku kierowniczym, wystawione przez lekarza medycyny pracy),
8. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego,
10. kopię dowodu osobistego,
11. Kandydat wyłoniony w drodze konkursu, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z KRS.

IV. Wymagane dokumenty należy składać:
1. w kancelarii Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, pok.1 w godzinach pracy Starostwa lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry w terminie do dnia 14 września b.r. do godz. 14.00. Rozpatrywane będą tylko wnioski, które wpłyną do Starostwa w wyżej wskazanym terminie.
2. w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, z dopiskiem: „Konkurs na dyrektora Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim”. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie do dnia 31 października b.r.

V. Informacje końcowe:
1. Kandydata na stanowisko wyłoni komisja konkursowa, która zostanie powołaną odrębną uchwałą Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach,
2. Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w zakładce „Praca w Starostwie”,

REGULAMIN KONKURSU

na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim

§1

1. Konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim przeprowadza Komisja Konkursowa, zwana dalej „Komisją”,
2. Komisję powołuje Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach odrębną uchwałą,
3. Członkiem Komisji nie może być osoba przystępująca do konkursu albo będąca małżonkiem, krewnym, powinowatym lub pozostająca wobec niej w taki stosunku prawnym czy faktycznym, że może budzić uzasadnione wątpliwości co do jej obiektywizmu i bezstronności,
4. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 3, Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach powołuje niezwłocznie inną osobę na członka Komisji,
5. Członkowie Komisji składają oświadczenie „o bezstronności”, że nie są krewnymi, powinowatymi lub pozostają w stosunku prawnym lub faktycznym z kandydatami składającymi oferty w konkursie.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Dzienniku Zachodnim, Gazecie Wyborczej dodatek „Praca”, na tablicy ogłoszeń i na stronach: internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

§ 3

1. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący, który ustala szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego.
2. Prace Komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej składu. Udział przewodniczącego lub jego zastępcy jest obowiązkowy.
3. Członków Komisji obowiązuje zachowanie tajemnicy dotyczącej prac Komisji.

§ 4

Warunkiem dopuszczenia oferty do procedury konkursowej jest spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu o konkursie.

§ 5

Konkurs odbywa się w dwóch etapach.
1. W pierwszym etapie, przebiegającym bez udziału kandydatów:
1) Komisja otwiera zamknięte koperty ze złożonymi ofertami i na podstawie dokumentów stwierdza, czy oferty spełniają warunki określone w ogłoszeniu o konkursie,
2) jeżeli oferta spełnia kryteria formalne komisja podejmuje decyzję o dopuszczeniu kandydata do drugiego etapu. Jeżeli oferta nie odpowiada kryteriom komisja podejmuje decyzję o niedopuszczeniu kandydata do drugiego etapu konkursu,
3) z czynności wymienionych w pkt. 1) i 2) komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie biorący udział w jej pracach,
4) rozstrzygnięcie komisji o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia kandydata do drugiego etapu konkursu jest ostateczne,
5) o dopuszczeniu kandydata do drugiego etapu konkursu komisja zawiadamia kandydata podając termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
6) w przypadku niedopuszczenia kandydata do drugiego etapu komisja zawiadamia kandydata na piśmie podając uzasadnienie nie zakwalifikowania,
2. W drugim etapie konkursu komisja:
1) przeprowadza indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, niezbędne do ustalenia przydatności na stanowisko objęte konkursem, biorąc pod uwagę w szczególności przedstawioną przez kandydata koncepcję organizacyjno-programową i finansową dotyczącą zarządzania Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim,
2) rozmowy kwalifikacyjne ze wszystkimi kandydatami odbywają się w kolejności alfabetycznej w tym samym dniu.
3) po rozmowie z kandydatami komisja może odbywać dyskusję we własnym gronie.

§ 6

1. Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych ze wszystkimi kandydatami uczestniczącymi w drugim etapie konkursu Komisja w głosowaniu tajnym wyłania kandydata na dyrektora Centrum Kultury Śląskiej lub stwierdza nieprzydatność wszystkich kandydatów,
2. Wybór kandydata na stanowisko dyrektora następuje zwykłą większością głosów obecnych.
3. Każdej osobie wchodzącej w skład komisji przysługuje maksymalnie jeden głos

§ 7

1. Z drugiego etapu konkursu Komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji biorący udział w jej pracach.
2. Przed podpisaniem protokołu każdy z członków może wnieść swoje zastrzeżenia.

§ 8

1. Komisja przekazuje wyniki konkursu wraz z jego dokumentacją Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach, który podejmuje ostateczną decyzję.
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach: internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.
3. Zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie przez komisję konkursową. Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Call Now ButtonZadzwoń teraz