Obwieszczenie Starosty Tarnogórskiego

Data publikacji: 2 października 2012
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000r., Nr 98 poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz.1623 ze zm.) oraz z art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199 poz. 1227) Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek Gminy Krupski Młyn, z siedzibą przy ul.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000r., Nr 98 poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz.1623 ze zm.) oraz z art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199 poz. 1227) Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek Gminy Krupski Młyn, z siedzibą przy ul. Krasickiego 9, 42 – 693 Krupski Młyn z dnia 28.08.2012r. wydano decyzję administracyjną nr 1283/12 udzielającą pozwolenia na budowę mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków, budynku wielofunkcyjnego , drogi wewnętrznej, kanalizacji: sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz deszczowej i ogólnospławnej w Potępie przy ul. Tarnogórskiej na działkach o numerach ewidencyjnych: 91/16, 91/22 i 91/23; zjazdu publicznego z działek o numerach ewidencyjnych 821/173 i 820/173 na działkę o numerze ewidencyjnym 834/161 – ul. Tarnogórską w Potępie; przepompowni ścieków, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Krupskim Młynie – Kolonia Ziętek na działkach o numerach ewidencyjnych: 820/173, 821/173, 771/132; w ramach zadania pod nazwą: „Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Potępie oraz budowa przepompowni ścieków w miejscowości Krupski Młyn – Kolonia Ziętek”.

Call Now ButtonZadzwoń teraz