Konkurs Wiedzy Chemicznej

Data publikacji: 23 listopada 2012
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Dyrekcja oraz nauczyciele Zespołu Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach zapraszają do wzięcia udziału w VII Powiatowym Konkursie Chemicznym organizowanym pod patronatem Starosty Tarnogórskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych.

Konkurs składać się będzie z dwóch etapów:
I etap pisemny (05.12.2012 r. godz. 10.00)
II etap ćwiczeniowy (07.02.2013 r. godz. 10.00)

Regulamin konkursu:

Do konkursu przystępują 2-osobowe zespoły uczniów szkół gimnazjalnych. Każda szkoła może wydelegować do konkursu maksymalnie 4 zespoły.

I etap

Dyrekcja oraz nauczyciele Zespołu Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach zapraszają do wzięcia udziału w VII Powiatowym Konkursie Chemicznym organizowanym pod patronatem Starosty Tarnogórskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych.

Konkurs składać się będzie z dwóch etapów:
I etap pisemny (05.12.2012 r. godz. 10.00)
II etap ćwiczeniowy (07.02.2013 r. godz. 10.00)

Regulamin konkursu:

Do konkursu przystępują 2-osobowe zespoły uczniów szkół gimnazjalnych. Każda szkoła może wydelegować do konkursu maksymalnie 4 zespoły.

I etap
W części I pisemnej każdy uczeń pracuje indywidualnie, gromadząc punkty dla swojego zespołu. Uczestnicy konkursu będą rozwiązywać zadania otwarte jak również zamknięte. Wynikiem zespołu w tej części będzie suma punktów zgromadzonych przez każdego z członków. Czas trwania części pisemnej wynosi 60 minut.

II etap
Do drugiego etapu zostaną zakwalifikowane zespoły, które zgromadzą największą liczbę punktów. W części II uczniowie będą pracować zespołowo. Zawodnicy będą rozwiązywać niezbyt skomplikowane manualnie zadania laboratoryjne. Przed przystąpieniem do tej części młodzież zostanie zapoznana z podstawowymi elementami techniki laboratoryjnej. Powinno to ułatwić pracę uczestnikom, którzy dotychczas mieli niewiele okazji do samodzielnej pracy w laboratorium chemicznym.
Czas trwania części laboratoryjnej wynosi 90 minut.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konkursie do 03.12.2012 r. drogą elektroniczną (e-mail: annateresa.kucharczyk@wp.pl) lub faxem (nr: 32 285 86 25).
Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie www.chemiktg.pl.
Informacji telefonicznych udzielamy pod numerem: 32 285 52 34 lub bezpośredni kontakt z osobą odpowiedzialną.
O wynikach zarówno I jak i II etapu uczniowie zostaną poinformowani listownie za pośrednictwem swoich szkół.
Wręczenie nagród odbędzie się podczas Tarnogórskiego Forum Oświatowego (termin zostanie podany przez Starostwo Powiatowe – tradycyjnie jest to kwiecień).

Kontakt z osobą odpowiedzialną:
Anna Kucharczyk, tel: 600 942 593, e-mail: annateresa.kucharczyk@wp.pl

Zakres treści:
Substancje i przemiany chemiczne w otoczeniu człowieka. Metale i niemetale, mieszaniny, powietrze jako mieszanina gazów, tlen i azot – właściwości, tlenki, zanieczyszczenia powietrza.
Budowa atomu: jądro i elektrony, składniki jądra, izotopy. Promieniotwórczość i jej różnorodne konsekwencje. Atomy, jony i cząsteczki, pierwiastki i związki chemiczne, symbole chemiczne, wartościowości pierwiastków. Wiązania chemiczne, jonowe i atomowe.
Teoria atomistyczno – cząsteczkowa – nieciągłość budowy materii. Układ okresowy pierwiastków chemicznych – sposób usystematyzowania pierwiastków.
Wagowe stosunki stechiometryczne w związkach chemicznych i reakcjach chemicznych – masa atomowa i cząsteczkowa, prawo stałości składu, prawo zachowania masy.
Reakcje chemiczne i równania reakcji chemicznych.
Woda i roztwory wodne – zagrożenia cywilizacyjne wynikające z jej zanieczyszczeń.
Roztwory, rozpuszczalność, stężenia procentowe i molowe roztworów – podstawowe obliczenia.
Typy związków nieorganicznych: kwasy, zasady, wodorotlenki, dysocjacja jonowa, odczyn roztworu, pH – w ujęciu jakościowym. Sole: reakcje substancji o właściwościach kwasowych z substancjami o właściwościach zasadowych, podstawowe właściwości i zastosowania wybranych soli.
Surowce i tworzywa pochodzenia mineralnego: węgiel kamienny, ropa naftowa, gaz ziemny, wapień, gips, szkło.
Działanie niektórych substancji na organizm człowieka: leki, trucizny, alkohole, narkotyki, nawozy, środki ochrony roślin.

Wykaz najważniejszych umiejętności:
Umiejętność korzystania z układu okresowego pierwiastków.
Znajomość aktualnego nazewnictwa związków chemicznych.
Umiejętność pisania wzorów sumarycznych i strukturalnych.
Umiejętność pisania równań reakcji cząsteczkowo i jonowo.
Umiejętność rozwiązywania zadań rachunkowych dotyczących:
– rozpuszczalności substancji
– stężenia procentowego i molowego roztworów
– obliczeń stechiometrycznych
Umiejętność opisu planowanych doświadczeń, przewidywania wyników i formułowania wniosków.

Zapraszamy do Zespołu Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach dnia 05.12.2012 r. o godz. 10.00 (I etap )

Call Now ButtonZadzwoń teraz