Nowe przepisy dotyczące paszportów

Data publikacji: 21 grudnia 2012
Herb Powiatu Tarnogórskiego

17 stycznia wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące dokumentów paszportowych. Prezentujemy najistotniejsze zmiany w ustawie.

1.Odmiejscowienie wydawania paszportów i paszportów tymczasowych w kraju i za granicą. Zmiana ta umożliwi obywatelowi wystąpienie o wydanie dokumentu paszportowego niezależnie od miejsca zamieszkania, to znaczy do dowolnego organu paszportowego w kraju i za granicą.
2.Umożliwienie wydawania paszportów tymczasowych w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową.

17 stycznia wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące dokumentów paszportowych. Prezentujemy najistotniejsze zmiany w ustawie.

1.Odmiejscowienie wydawania paszportów i paszportów tymczasowych w kraju i za granicą. Zmiana ta umożliwi obywatelowi wystąpienie o wydanie dokumentu paszportowego niezależnie od miejsca zamieszkania, to znaczy do dowolnego organu paszportowego w kraju i za granicą.
2.Umożliwienie wydawania paszportów tymczasowych w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową.
3.Umożliwienie osobom dysponującym decyzją ministra właściwego do spraw wewnętrznych wyrażającą zgodę na wydanie drugiego paszportu, składania wniosku o wydanie tego dokumentu do ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo wybranego przez siebie wojewody, a za granicą – do konsula. Nowa regulacja zakłada, iż minister właściwy do spraw wewnętrznych będzie organem właściwym do wydania decyzji w przedmiocie wyrażanie zgody, bądź odmowy wyrażenia zgody na wydanie obywatelowi drugiego paszportu, podczas gdy przyjęcia wniosku i wydania drugiego paszportu dokona dowolny – wybrany przez obywatela – organ paszportowy (obecnie całość postępowania związanego z wydaniem drugiego paszportu prowadzona jest przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych). Wniosek o wydanie drugiego paszportu będzie można złożyć w ciągu trzech miesięcy od daty wydania pozytywnej decyzji ministra.
4.Doprecyzowanie przepisów dotyczących właściwości organów do unieważnienia paszportów i paszportów tymczasowych. Postępowanie związane z unieważnieniem dokumentu paszportowego prowadzone będzie przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały lub czasowy osoby posiadającej dokument paszportowy, a w razie braku takiego miejsca – według ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy tej osoby, a za granicą przez konsula.

Powyższe przepisy dotyczyć będą osób, których sprawy paszportowe zostaną wszczęte po wejściu w życie nowych regulacji. W stosunku do osób, które złożą wnioski o wydanie paszportu, bądź paszportu tymczasowego oraz są w trakcie innych postępowań, dotyczących kwestii paszportowych (odmowy wydania dokumentu czy unieważnienia dokumentu) obowiązywać będą dotychczasowe przepisy.

Call Now ButtonZadzwoń teraz