Program przyjęty jednogłośnie

Data publikacji: 21 grudnia 2012
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Podczas wczorajszej sesji Rady Powiatu radni jednogłośnie przyjęli Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Tarnogórskiego na lata 2013 – 2015. Program zawiera propozycję planowanych działań w obszarze zdrowia psychicznego, diagnozę aktualnego stanu zdrowia psychicznego mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego oraz informacje o istniejącym stanie infrastruktury społeczno – zdrowotnej powiatowych jednostek. Bazuje na realnie podejmowanych działaniach, na istniejącej infrastrukturze powiatowej, która w okresie danego roku jest w stanie zapewnić realizację przyjętych priorytetów i zadań.

Podczas wczorajszej sesji Rady Powiatu radni jednogłośnie przyjęli Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Tarnogórskiego na lata 2013 – 2015. Program zawiera propozycję planowanych działań w obszarze zdrowia psychicznego, diagnozę aktualnego stanu zdrowia psychicznego mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego oraz informacje o istniejącym stanie infrastruktury społeczno – zdrowotnej powiatowych jednostek. Bazuje na realnie podejmowanych działaniach, na istniejącej infrastrukturze powiatowej, która w okresie danego roku jest w stanie zapewnić realizację przyjętych priorytetów i zadań. Program ma charakter otwarty i przy zaangażowaniu władz publicznych i zainteresowanych stron będzie aktualizowany w miarę pojawiających się potrzeb mieszkańców oraz możliwości prawnych i finansowych samorządu powiatowego.
Powiatowy program, ma celu w szczególności:
1. utrzymanie na dotychczasowym poziomie dostępności do świadczeń z zakresu zdrowia psychicznego
2. promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym
3. zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.
4. upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenie sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.

Zadzwoń teraz