Efektywna Administracja Samorządowa

Data publikacji: 11 lutego 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Powiat Tarnogórski wraz z 5 gminami – Kaletami, Miasteczkiem Śląskim, Krupskim Młynem, Ożarowicami i Tworogiem zakończył realizację projektu pn. „Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego”, który był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. Projekt był realizowany w ramach Priorytetu V Dobre Rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.


Powiat Tarnogórski wraz z 5 gminami – Kaletami, Miasteczkiem Śląskim, Krupskim Młynem, Ożarowicami i Tworogiem zakończył realizację projektu pn. „Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego”, który był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. Projekt był realizowany w ramach Priorytetu V Dobre Rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

Wartość całego projektu zgodnie z umową o dofinansowanie opiewała na kwotę 1 477 874,80 zł, z czego 1 323 606,00 zł stanowiło dofinansowanie, natomiast 154 268,80 zł stanowi wkład własny Powiatu Tarnogórskiego (w formie niepieniężnej a rzeczowej). Realizacja projektu odbywała się od stycznia 2011 roku do grudnia 2012 roku. W ramach całego zadania wsparciem zostało objętych 174 pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach oraz 109 pracowników 5 Urzędów Gmin z terenu powiatu tarnogórskiego.

W ramach projektu przeprowadzono szereg szkoleń dla pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego z zakresu m.in. Kodeksu Postępowania Administracyjnego, prowadzenia negocjacji i asertywności, ochrony danych osobowych, prawidłowej obsługi klienta, zarządzania informacją i zasobami ludzkimi, z zakresu finansów publicznych oraz budżetu zadaniowego.
Projekt zakładał także wdrożenie wielu procedur, systemów i platformy stanowienia prawa. 15 Beneficjentów projektu zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych ukończyło studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Celem głównym całego projektu była poprawa zdolności zarządczych, profesjonalizacji oraz przejrzystości urzędów oraz usprawnienie wykonywania obowiązków służbowych przez urzędników i urzędniczki. Dzięki oferowanym w ramach projektu formom wsparcia wzmocniony został potencjał instytucjonalny 6 Urzędów z terenu powiatu tarnogórskiego.

Call Now ButtonZadzwoń teraz