Wybory do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach

Data publikacji: 13 lutego 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Kończy się kadencja Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach (PRDPP) powołanej Uchwałą nr 37/177/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 kwietnia 2011 roku na lata 2011-2013. Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu, na którym wybrani zostaną kandydaci na członków ww. Rady na lata 2013-2015.

Kończy się kadencja Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach (PRDPP) powołanej Uchwałą nr 37/177/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 kwietnia 2011 roku na lata 2011-2013. Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu, na którym wybrani zostaną kandydaci na członków ww. Rady na lata 2013-2015. Wybór członków PRDPP reprezentujących organizacje pozarządowe nastąpi spośród zgłoszonych kandydatów przez organizacje na zebraniu delegatów, które odbędzie się 5 marca 2013 roku o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, przy ul. Karłuszowiec 5, III piętro.

W związku z powyższym zainteresowane organizacje chętne do zgłoszenia kandydata do PRDPP proszę o przesłanie karty zgłoszenia kandydata wraz z podpisanym upoważnieniem do reprezentowania swojej organizacji w głosowaniu na adres Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry lub dostarczenie do Wydziału Strategii, Kultury, Promocji i Sportu przy ul. Sienkiewicza 16, pok. nr 102 w Tarnowskich Górach, tel. 32 381 87 53.
Ostateczny termin zgłaszania kandydatur do PRDPP upływa z dniem 25 lutego 2013 r.
Lista kandydatów wraz z nazwą organizacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach www.tarnogrski.pl oraz będzie dostępna w ww. wydziale.

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach zwana dalej PRDPP jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym. Do jej zadań należy w szczególności:
1)opiniowanie projektów strategii rozwoju powiatu;
2)opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych,współpracy z organizacjami pozarządowymi;
3)wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji;
4)udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami;
5)wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Call Now ButtonZadzwoń teraz