Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

Data publikacji: 6 marca 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

5 marca br. w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach przeprowadzono, zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/537/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 października 2010 roku, wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach na kadencję 2013 – 2015. Przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie powiatu zgłosili 33 kandydatów. W wyborach wzięło udział 21 delegatów organizacji pozarządowych.

Członkami Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach zostali:

5 marca br. w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach przeprowadzono, zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/537/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 października 2010 roku, wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach na kadencję 2013 – 2015. Przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie powiatu zgłosili 33 kandydatów. W wyborach wzięło udział 21 delegatów organizacji pozarządowych.

Członkami Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach zostali:
1. Jany Aniela – Stowarzyszenie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Tarnowskich Górach
2. Rogocz Maria – Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne w Kaletach
3. Graca Krystyna – Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” Miedary
4. Lubos Urszula – Misja Charytatywna Ziemi Tarnogórskiej „Integracja” w Tarnowskich Górach
5. Lukoszek Alicja – Stowarzyszenie Pomocy Chorym Psychicznie w Tarnowskich Górach
6. Mazur Agata – Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach
7. Gerlich Jacek – Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym. Do jej zadań będzie należało w szczególności:
1) opiniowanie projektów strategii rozwoju powiatu;
2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, w tym programów współpracy z organizacjami;
3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji;
4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami;
5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Zadzwoń teraz