Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Data publikacji: 31 marca 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach informuje o możliwości składania wniosków w programie „Program wyrównywania różnic między regionami II” realizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2013.

Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).


Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach informuje o możliwości składania wniosków w programie „Program wyrównywania różnic między regionami II” realizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2013.

Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc w ramach:
a) obszaru B – na likwidację barier w zakładach opieki zdrowotnej, placówkach edukacyjnych
w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
b) obszaru C – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
c) obszaru D – na likwidację barier transportowych.

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” wraz z opisami projektów należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia 2013 roku. Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu tego wniosku do siedziby Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ulicy Karłuszowiec 5,
a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, data stempla pocztowego.
Wniosek należy pobrać ze strony internetowej www.pfron.org.pl

Call Now ButtonZadzwoń teraz