Studenci UTW zakończyli szósty rok akademicki

Data publikacji: 14 czerwca 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku zakończyło uroczyście już szósty rok akademicki. Uroczystość połączona z występami studentów UTW odbyła się 12 czerwca w Tarnogórskim Centrum Kultury. Gratulacje na ręce władz stowarzyszenia, na czele z jego prezesem – Magdaleną Latacz, złożyli przedstawiciele Zarządu Powiatu: starosta Lucyna Ekkert i wicestarosta Andrzej Elwart a także przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Fiała.


Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku zakończyło uroczyście już szósty rok akademicki. Uroczystość połączona z występami studentów UTW odbyła się 12 czerwca w Tarnogórskim Centrum Kultury. Gratulacje na ręce władz stowarzyszenia, na czele z jego prezesem – Magdaleną Latacz, złożyli przedstawiciele Zarządu Powiatu: starosta Lucyna Ekkert i wicestarosta Andrzej Elwart a także przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Fiała.

Uniwersytet III Wieku jest jednym z najbardziej prężnie działających stowarzyszeń na terenie powiatu tarnogórskiego. Swoją działalnością znacznie przyczynia się do rozwoju społecznego i kulturalnego powiatu w szczególności w zakresie wymiernych korzyści dla osób starszych i samotnych. Uniwersytet prowadzi swoją działalność od 2007 roku, skupiając obecnie aż. 350 członków zrzeszonych oraz liczne grono mieszkańców naszego powiatu, którzy są członkami niezrzeszonymi.

Głównym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk, a w szczególności w zakresie medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych i ekonomicznych, nauk technicznych. Celem organizacji jest również aktywizacja społeczna osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego, propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań członków Stowarzyszenia, podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązywania i zacieśniania więzi i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu, a szczególnie pomiędzy osobami starszymi i młodym pokoleniem, inspirowanie wszelkich działań na rzecz środowiska ludzi starszych, w tym również osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i chorych, upowszechnianie wiedzy o Śląsku i ziemi tarnogórskiej poprzez prezentowanie dorobku kulturalno – społecznego..

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności edukacyjno – informacyjnej, organizację wykładów, seminariów, lektoratów języków obcych, odczytów, konferencji, spotkań, prelekcji, konkursów, wystaw, koncertów i innych zajęć, prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, organizowanie wycieczek turystycznych i krajoznawczych, przekazywanie przez członków stowarzyszenia nabytych doświadczeń życiowych i zawodowych młodzieży i innym grupom społecznym potrzebującym wsparcia, tworzenie grup samopomocowych.

Działalność Uniwersytetu opiera się głównie na edukowaniu starszych mieszkańców naszego powiatu w formie wykładów oraz zajęć fakultatywnych. Poza edukacyjnymi formami wsparcia jest również organizatorem wielu wydarzeń o charakterze kulturalnym, społecznym oraz historycznym. Z własnej inicjatywy stowarzyszeni organizuje również działalność charytatywną poprzez organizację koncertów i zbiórki.

Poza aktywizacją osób starszych, mieszkańców powiatu tarnogórskiego, Stowarzyszanie niesie również pomoc osobom, które w sile wieku pozostały samotne. Dzięki aktywności, sumienności zarządu stowarzyszenia oraz pozostałych członków, wiele osób odkryło sens życia wieku emerytalnego.

Call Now ButtonZadzwoń teraz