Konsultacje w sprawie wód

Data publikacji: 16 września 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Spotkanie w ramach konsultacji społecznych poświęcone warunkom korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Odry odbyło się 12 września w Starostwie Powiatowym. Organizatorami spotkania byli: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz tarnogórskie Starostwo Powiatowe.
Na spotkaniu omówiono projekt rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ustalający warunki korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Odry, który jest częścią polityki wodnej naszego kraju w zakresie planowania w gospodarowaniu wodami.

Spotkanie w ramach konsultacji społecznych poświęcone warunkom korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Odry odbyło się 12 września w Starostwie Powiatowym. Organizatorami spotkania byli: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz tarnogórskie Starostwo Powiatowe.
Na spotkaniu omówiono projekt rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ustalający warunki korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Odry, który jest częścią polityki wodnej naszego kraju w zakresie planowania w gospodarowaniu wodami.
Warunki ustalone rozporządzeniem, obok Planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Odry i Programu wodno-środowiskowego kraju, wpisują się w wymogi Dyrektywy 2000/60/WE ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie gospodarki wodnej tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz towarzyszących jej dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie zlewniowego zarządzania zasobami wodnymi.
Celem Ramowej Dyrektywy Wodnej (RWD) jest osiągnięcie dobrego stanu chemicznego i ekologicznego naturalnych jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) lub dobrego stanu chemicznego i dobrego potencjału ekologicznego silnie zmienionych i sztucznych części wód oraz dobrego stanu chemicznego i ilościowego jednolitych części wód podziemnych (JCWPd).
Warunki korzystania z wód będą narzędziem prawnym obowiązującym wszystkich użytkowników wód na określonym terenie. Muszą być uwzględniane przez właściwe organy administracji samorządowej i rządowej w procedurach administracyjnych związanych z planowaniem przestrzennym i udzielaniem pozwoleń wodnoprawnych, gdyż zgodnie z ustawą Prawo wodne, pozwolenia wodnoprawne nie mogą naruszać ustaleń Planu Gospodarowania Wodami (PGW) dla dorzecza Odry i warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Odry (art.125 pkt 1 ustawy Prawo wodne).

Call Now ButtonZadzwoń teraz