Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

Data publikacji: 3 października 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014


Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014

Konsultacje przeprowadzono na podstawie zarządzenia nr 10/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach www.tarnogorski.pl w zakładce „Konsultacje społeczne” zamieszczono projekt uchwały celem wyrażenia pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w terminie od 17 do 27 września 2013 roku.
Podczas Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych zorganizowanego w dniu 21 września 2013 roku w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim udostępniono wersje papierową projektu uchwały. W związku z brakiem uwag i opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów projekt uchwały pozostaje w wersji pierwotnej.

Call Now ButtonZadzwoń teraz