VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy Chemicznej

Data publikacji: 5 listopada 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Dyrekcja oraz nauczyciele Zespołu Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach zapraszają do udziału w VIII Powiatowym Konkursie Wiedzy Chemicznej pod patronatem Starosty Powiatu Tarnogórskiego Lucyny Ekkert, organizowanym dla młodzieży szkół gimnazjalnych.

Konkurs składa się z dwóch etapów: I etapu pisemnego (04.12.2013 r. godz. 10.00) oraz II etapu ćwiczeniowego (13.02.2014 r. godz. 10.00.

Do konkursu przystępują 2-osobowe zespoły uczniów szkół gimnazjalnych. Każda szkoła może wydelegować do konkursu maksymalnie 4 zespoły.

I etap

Dyrekcja oraz nauczyciele Zespołu Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach zapraszają do udziału w VIII Powiatowym Konkursie Wiedzy Chemicznej pod patronatem Starosty Powiatu Tarnogórskiego Lucyny Ekkert, organizowanym dla młodzieży szkół gimnazjalnych.

Konkurs składa się z dwóch etapów: I etapu pisemnego (04.12.2013 r. godz. 10.00) oraz II etapu ćwiczeniowego (13.02.2014 r. godz. 10.00.

Do konkursu przystępują 2-osobowe zespoły uczniów szkół gimnazjalnych. Każda szkoła może wydelegować do konkursu maksymalnie 4 zespoły.

I etap
W części I pisemnej każdy uczeń pracuje indywidualnie, gromadząc punkty dla swojego zespołu. Uczestnicy konkursu będą rozwiązywać zadania otwarte jak również zamknięte. Wynikiem zespołu w tej części będzie suma punktów zgromadzonych przez każdego z członków. Czas trwania części pisemnej wynosi 60 minut.

II etap
Do drugiego etapu zostaną zakwalifikowane zespoły, które zgromadzą największą liczbę punktów. W części II uczniowie będą pracować zespołowo. Zawodnicy będą rozwiązywać niezbyt skomplikowane manualnie zadania laboratoryjne. Przed przystąpieniem do tej części młodzież zostanie zapoznana z podstawowymi elementami techniki laboratoryjnej. Powinno to ułatwić pracę uczestnikom, którzy dotychczas mieli niewiele okazji do samodzielnej pracy w laboratorium chemicznym.
Czas trwania części laboratoryjnej wynosi 90 minut.

O wynikach zarówno I jak i II etapu uczniowie zostaną poinformowani emailowo za pośrednictwem swoich szkół. Informacji telefonicznych udzielamy pod numerem:
32 285 52 34.
Prosimy o przesłanie do dnia 02.12.2013 r. formularzy zgłoszeniowych faxem lub drogą mailową. Formularz znajduje się w załączniku do tekstu.

Numer fax.: 32 285 86 25.
Adres e-mail: zschmio@o2.pl

Jednocześnie informujemy, że wysłanie formularza jest jedyną formalnością podczas zgłaszania uczestników Konkursu.

Zakres treści:

1. Substancje i przemiany chemiczne w otoczeniu człowieka. Metale i niemetale, mieszaniny, powietrze jako mieszanina gazów, tlen i azot – właściwości, tlenki, zanieczyszczenia powietrza.
2. Budowa atomu: jądro i elektrony, składniki jądra, izotopy. Promieniotwórczość i jej różnorodne konsekwencje. Atomy, jony i cząsteczki, pierwiastki i związki chemiczne, symbole chemiczne, wartościowości pierwiastków. Wiązania chemiczne, jonowe i atomowe.
3. Teoria atomistyczno – cząsteczkowa – nieciągłość budowy materii. Układ okresowy pierwiastków chemicznych – sposób usystematyzowania pierwiastków.
4. Wagowe stosunki stechiometryczne w związkach chemicznych i reakcjach chemicznych – masa atomowa i cząsteczkowa, prawo stałości składu, prawo zachowania masy.
5. Reakcje chemiczne i równania reakcji chemicznych.
6. Woda i roztwory wodne – zagrożenia cywilizacyjne wynikające z jej zanieczyszczeń.
7. Roztwory, rozpuszczalność, stężenia procentowe i molowe roztworów – podstawowe obliczenia.
8. Typy związków nieorganicznych: kwasy, zasady, wodorotlenki, dysocjacja jonowa, odczyn roztworu, pH – w ujęciu jakościowym. Sole: reakcje substancji o właściwościach kwasowych z substancjami o właściwościach zasadowych, podstawowe właściwości i zastosowania wybranych soli.
9. Surowce i tworzywa pochodzenia mineralnego: węgiel kamienny, ropa naftowa, gaz ziemny, wapień, gips, szkło.
10. Działanie niektórych substancji na organizm człowieka: leki, trucizny, alkohole, narkotyki, nawozy, środki ochrony roślin.
Wykaz najważniejszych umiejętności:
1. Umiejętność korzystania z układu okresowego pierwiastków.
2. Znajomość aktualnego nazewnictwa związków chemicznych.
3. Umiejętność pisania wzorów sumarycznych i strukturalnych.
4. Umiejętność pisania równań reakcji cząsteczkowo i jonowo.
5. Umiejętność rozwiązywania zadań rachunkowych dotyczących:
– rozpuszczalności substancji
– stężenia procentowego i molowego roztworów
– obliczeń stechiometrycznych 6. Umiejętność opisu planowanych doświadczeń, przewidywania wyników i formułowania wniosków.

Zapraszamy do Zespołu Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach dnia 04.12.2013 r. o godz. 10.00 (I etap)

Call Now ButtonZadzwoń teraz