Program wyrównywania różnic między regionami II

Data publikacji: 24 lutego 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wniosków na realizację projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w 2014 roku. Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej. Program realizowany jest od dnia zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą PFRON do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu mogą być objęte następujące działania, w ramach:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wniosków na realizację projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w 2014 roku. Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej. Program realizowany jest od dnia zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą PFRON do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu mogą być objęte następujące działania, w ramach:
1) obszaru A (wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych
w sprzęt rehabilitacyjny) – część kosztów wyposażenia obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,
2) obszaru B (likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – część kosztów likwidacji barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach powiatowych i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
3) obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,
4) obszaru D (likwidacja barier transportowych) – część kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych,
5) obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – wymagany wkład własny beneficjentów w projekty dotyczące aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
6) obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – koszty wynikające z zadań, o których mowa w art.: 11, 12a, 13, 26, 26d, 26e, 40 oraz art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

Wysokość środków przeznaczonych na realizację każdego projektu dofinansowanego w ramach programu nie może przekroczyć w przypadku obszaru A, B, C – 40% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu, w przypadku obszaru D – 60% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu, w przypadku obszaru E – wartości wymaganego wkładu własnego lecz nie więcej niż 15% całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania, w przypadku obszaru G – 30% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.

Beneficjentami programu mogą być dla:
1) obszaru A – podmioty, które prowadzą obiekty służące rehabilitacji tj. organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie medyczne, zakłady opieki zdrowotnej,
2) obszaru B – zakłady opieki zdrowotnej, powiaty oraz podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne,
3) obszaru C – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe,
4) obszaru D – organizacje pozarządowe, gminy, powiaty, spółdzielnie socjalne osób prawnych,
5) obszaru E – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe,
6) obszaru F – jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe,
7) obszaru G – powiaty.

Wnioski o dofinansowanie dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu składać można w kancelarii Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (ul. Karłuszowiec 5) do dnia 31 marca 2014 roku.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach pod numerem telefonu 32 381 81 60 lub na stronie: programy@pfron.org.pl

Call Now ButtonZadzwoń teraz