Apel o zwiększenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

Data publikacji: 7 marca 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Uchwałę w sprawie poparcia działań mających na celu zahamowanie wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego podjęli radni Rady Powiatu na ostatniej sesji 4 marca br.


Uchwałę w sprawie poparcia działań mających na celu zahamowanie wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego podjęli radni Rady Powiatu na ostatniej sesji 4 marca br.

W uzasadnieniu do przyjętego dokumentu napisano m.in.: „Fundamentem finansowym jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne, gdyż naprawdę to one decydują o samodzielności gminy lub powiatu, dają możliwość wykazania się zaradnością i gospodarnością ich władz. Najsłabiej kształtują się fundamenty finansowe powiatów ziemskich. Średnio w powiatach ziemskich dochody własne kształtują się na poziomie ok. 35% dochodów ogółem, gdy w powiatach grodzkich to jest ok. 59%, a w miastach ok. 66% ogółu dochodów. Nawet gminy wiejskie wyprzedzają w tym zakresie powiaty ziemskie, gdyż w tych gminach ok. 48% dochodów stanowią dochody własne”.

Obecnie dochodami własnymi j.s.t. są min.: wpływy z podatków i opłat lokalnych, dochody z majątku danej j.s.t., spadki, zapisy i darowizny na rzecz danej j.s.t.., dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i inne. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Udziały samorządu w PIT wynoszą łącznie 51,19% z tego udziały gmin wynoszą 39,34%, powiatów 10,25%, województw 1,6%. Natomiast łączny udział j.s.t. w CIT wynosi 22,86% w tym gmin 6,71%, powiatów 1,4% oraz województw 14,75%.

W uzasadnieniu do uchwały czytamy więc: „Ten niesprawiedliwy, tworzący poczucie krzywdy i budzący sprzeciw lokalnych społeczności podział dochodów należy jak najszybciej zmienić. Apelujemy do Sejmu i Rządu RP o zwiększenie udziałów j.s.t. w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i odwrócenie opisanych wyżej niechlubnych proporcji. Stoimy na stanowisku, że ośrodek redystrybucji dochodów państwa powinien być jak najbliżej źródła ich wytworzenia. W tym zakresie Rada Powiatu Tarnogórskiego popiera działania zapoczątkowane przez św. pamięci Dietera Przewdzinga Burmistrza Gminy Zdzieszowice, którego intencją było uniemożliwienie wypływu wypracowanych w danym regionie środków do budżetu centralnego”.

Radni zwrócili także uwagę na fakt, że ważny jest też udział j.s.t. w dochodach budżetu centralnego z tytułu podatku VAT, przynajmniej na poziomie rekompensującym samorządom terytorialnym wydatki na zapłatę podatku VAT z tytułu realizowanych inwestycji gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich.

„Każda inwestycja samorządowa jest opodatkowana 23% VAT-em, a przecież to dzięki tym inwestycjom powstają nowe drogi, oczyszczalnie ścieków, boiska i hale sportowe, centra kultury itd. To dzięki inwestycjom samorządowym podnosi się poziom życia mieszkańców naszego regionu i tym samym Polski. Według danych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w 2012 roku na inwestycje j.s.t. w woj. śląskim wydano ogółem 3,7 miliarda zł. Można przypuszczać, że ok. 850 mln złotych w tych wydatkach stanowił zapłacony do budżetu centralnego VAT. Wiemy jak wiele przedsięwzięć samorządy lokalne i samorząd regionalny mogłyby sfinansować za te pieniądze. Wiemy jak wiele powiatów ziemskich nie korzysta ze środków funduszy UE, gdyż nie stać ich na zabezpieczenie wkładu własnego do przygotowanych projektów. Istnieje obawa, że w nowym okresie finansowania w latach 2014-2020 wielu gminom i powiatom grozi bezczynność w aplikowaniu o środki unijne z powodu niemożności zabezpieczenia wkładu własnego. Tak dalej być nie musi.
Reasumując domagamy się zmian ustawowych i zwiększenia dochodów własnych j.s.t. w szczególności powiatów ziemskich i ograniczenia wypływu środków do budżetu centralnego tylko i wyłącznie w celu ich redystrybucji”.

Cała uchwała TUTAJ.

Call Now ButtonZadzwoń teraz