Konkurs ekologiczny dla uczniów podstawówek

Data publikacji: 19 marca 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zespół Szkół Medyczno – Chemicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach organizuje już po raz drugi Powiatowy Konkurs Ekologiczny dla szkół podstawowych. Tematem tegorocznych zmagań będzie degradacja odpadów, zasady funkcjonowania wysypiska oraz zasady segregacji odpadów. Uczniów do konkursu zgłaszają nauczyciele w terminie do 4 kwietnia br. Zwycięzcy każdej kategorii otrzymają puchary ufundowane przez Wojewodę Śląskiego Andrzeja Pilota. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem starosty Lucyny Ekkert.

Regulamin konkursu:

Zespół Szkół Medyczno – Chemicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach organizuje już po raz drugi Powiatowy Konkurs Ekologiczny dla szkół podstawowych. Tematem tegorocznych zmagań będzie degradacja odpadów, zasady funkcjonowania wysypiska oraz zasady segregacji odpadów. Uczniów do konkursu zgłaszają nauczyciele w terminie do 4 kwietnia br. Zwycięzcy każdej kategorii otrzymają puchary ufundowane przez Wojewodę Śląskiego Andrzeja Pilota. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem starosty Lucyny Ekkert.

Regulamin konkursu:
1. Organizatorem II Powiatowego Konkursu Ekologicznego dla szkół podstawowych jest Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach oraz Pan Andrzej Pilot pełniący funkcję I Wicewojewody Śląskiego. Konkurs został objęty honorowym patronatem Pani Lucyny Ekkert Starosty Tarnogórskiego.
2. Celem konkursu jest rozwinięcie zainteresowania młodzieży ekologią, własnym środowiskiem, różnorodnością pozyskiwania energii i jej gospodarowaniem oraz kształtowanie współodpowiedzialności za swoje środowisko.
3. Tematy i formy prac konkursowych:
• Degradacja odpadów – pisemne opracowanie (egzemplarz pracy w maszynopisie do 20 stron czcionką Arial 14, można dodać opracowania graficzne) – klasy VI
• Zasady funkcjonowania wysypiska odpadów – film lub prezentacja (czas trwania filmu do 4 minut, maksymalna ilość slajdów w prezentacji – 15) – klasy IV, V
• Zasady segregacji odpadów – praca plastyczna (wykonana dowolną techniką) – klasy I,II,III
4. Prace należy opisać, podając imię i nazwisko autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, adres szkoły, bibliografię (dotyczy kategorii 1 i 2). Do pracy konkursowej należy dołączyć zgodę rodziców na udział w konkursie i publikację danych osobowych oraz wizerunku dziecka. Zwycięzcy każdej kategorii otrzymają puchary ufundowane przez Wojewodę Śląskiego. Dla finalistów przewidziane są nagrody-niespodzianki.
5. Kandydatów zgłasza nauczyciel – opiekun do dnia 4 kwietnia 2014 (formularz zgłoszeniowy, zgoda rodziców oraz regulamin konkursu do pobrania na stronie: www.chemiktg.pl).
6. Prace konkursowe należy dostarczyć do sekretariatu Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących do dnia 15 kwietnia 2014. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 25 kwietnia 2014. Termin uroczystości wręczenia nagród zostanie podany wraz z ogłoszeniem wyników.
7. Kontakt z organizatorami:
• Ewa Cornik, tel: 508 736 524, e-mail: ewacornik@poczta.onet.pl
• Beata Wardulińska, tel: 698448158, e-mail: beatakosik@interia.pl
• Jarosław Wesołek, tel: 694 071 833, e-mail: weskom2@wp.pl
8. W skład Jury mogą wchodzić przedstawiciele organizatorów konkursu, oraz specjaliści w dziedzinach objętych konkursem. Przewodniczącym Jury jest wicedyrektor szkoły, który powołuje skład co najmniej 5 – osobowy spośród uprawnionych.
9. Zadania Jury. Jury ocenia prace konkursowe w każdej kategorii według następujących kryteriów:
• wartość merytoryczna pracy i jej powiązanie z tematem 0-10 punktów
• wartość artystyczna pracy 0-10 punktów
10. Przyznawanie nagród. W przypadku, gdy organizator nie dysponuje trzema identycznymi nagrodami za równoważne miejsca w trzech kategoriach odbywa się losowanie zgromadzonych przez organizatora nagród.
11. Oddane do oceny prace stają się własnością organizatora konkursu i nie podlegają zwrotowi.
12. Werdykt Jury jest publikowany w na stronie internetowej organizatora oraz w środkach masowego przekazu.
13. W sprawach spornych dotyczących regulaminu konkursu decyduje Rada Pedagogiczna organizatora zwykłą większością głosów. W sprawach spornych dotyczących werdyktu decyduje Jury zwykłą większością głosów. Od decyzji Jury przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników na stronie internetowej organizatora.

Dyrektor
Zespołu Szkół
Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących
w Tarnowskich Górach
mgr Ryszard Mitręga

Call Now ButtonZadzwoń teraz