Radni apelują o właściwy dostęp do świadczeń medycznych dla mieszkańców

Data publikacji: 30 czerwca 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Na sesji Rady Powiatu, która odbyła się 25 czerwca klub radnych Przyjaznego Samorządu i Platformy Obywatelskiej zgłosiły projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska wobec wstępnie zaproponowanych przez Śląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia warunków finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2014/2019 dla funkcjonujących w Powiecie Tarnogórskim zakładów opieki zdrowotnej. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. W trakcie dyskusji wszystkich klubów radnych wypracowano wspólne uzasadnienie podjętej uchwały.

W powyższym uzasadnieniu do uchwały napisano:

Na sesji Rady Powiatu, która odbyła się 25 czerwca klub radnych Przyjaznego Samorządu i Platformy Obywatelskiej zgłosiły projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska wobec wstępnie zaproponowanych przez Śląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia warunków finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2014/2019 dla funkcjonujących w Powiecie Tarnogórskim zakładów opieki zdrowotnej. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. W trakcie dyskusji wszystkich klubów radnych wypracowano wspólne uzasadnienie podjętej uchwały.

W powyższym uzasadnieniu do uchwały napisano:
„Śląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach planuje znacząco zmniejszyć wysokość kontraktów dla zakładów opieki zdrowotnej w Województwie Śląskim, w tym w Powiecie Tarnogórskim.
Ustalono, że kontrakt na 2014 rok dla Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A – dla którego Powiat Tarnogórski jest 100 % akcjonariuszem, został pomniejszony na następujących oddziałach:
1. 153 tys. zł dla oddziału neonatologicznego – procedury nielimitowane,
2. 238 tys. zł dla oddziału ginekologiczno – położniczego – procedury nielimitowane,
3. 103 tys. zł dla szpitalnego oddziału ratunkowego – ryczałt.
Jedynie kontrakt dla oddziału pediatrycznego został zwiększony o kwotę 83 tys. zł, co daje łączną kwotę zmniejszenia 411 tys. zł.
Istotnym jest również fakt, że od lipca 2014 roku WSP S.A. NZOZ Szpital im. Dr B. Hagera zostanie pozbawiony kontraktu na świadczenia zdrowotne w rodzaju rehabilitacja lecznicza, a tym samym utraci kolejne przychody wynikające z prowadzonej działalności leczniczej.

Szczególną uwagę należy zwrócić na sytuację SPZOZ Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach, które przystępując do ogłoszonego przez NFZ konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych otrzymało wstępną propozycję kontraktu (dot. rehabilitacji neurologicznej) na lata 2014-2019 – świadczenia usług medycznych w kwocie mniejszej o ponad 3 mln złotych rocznie, czyli o ponad 15 mln zł w skali pięcioletniej umowy kontraktowej. Konsekwencje takiego obniżenia kontraktu to ograniczenie przyjmowania pacjentów w wymiarze ok. 1350 osób rocznie oraz zwolnienie z pracy 135 wykwalifikowanych pracowników GCR „Repty”.

Obniżenie kontraktu z NFZ dotknie również pozostałe zakłady opieki zdrowotnej funkcjonujące na obszarze Powiatu Tarnogórskiego. Przykładowo od 2010 r. Zakład Opieki Zdrowotnej „FAM – MED” w ramach kontraktu z NFZ zapewniał usługi w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej na terenie Zbrosławic i Tarnowskich Gór przy współudziale Stacji Caritas w Zbrosławicach. Wyżej wymienione podmioty lecznicze zapewniały usługi pielęgniarski na znacznym obszarze Powiatu Tarnogórskiego. W konkursie ofert wymienione podmioty otrzymały maksymalną liczbę punktów za kryterium nie cenowe (tj. sprzęt, certyfikat jakości, ciągłość usług, dostępność, kwalifikacje personelu) a mimo to kontraktu nie otrzymały.

Innym przykładem jest sytuacja Zakładu Opieki Zdrowotnej „BI-MED” z Tarnowskich Gór. W związku z zerwaniem przez NFZ umowy „BI-MED” zaprzestał udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki medycznej dla Powiatu Tarnogórskiego w wyniku czego doszło do nagłego, z dnia na dzień, ograniczenia świadczeń w tym zakresie. Należy podkreślić, że aktualnie w Powiecie Tarnogórskim nie ma żadnego podmiotu leczniczego realizującego świadczenia zdrowotne w zakresie nocnej i świątecznej opieki medycznej. Powoduje to drastyczny wzrost liczby chorych zgłaszających się do szpitalnego oddziału ratunkowego NZOZ Szpital im. B. Hagera w Tarnowskich Górach, co generuje dodatkowe koszty placówki, która nie posiada kontraktu na tego typu świadczenia medyczne. Pomimo pomocy szpitalnego oddziału ratunkowego w wielu przypadkach
mieszkańcy powiatu są zdani wyłącznie na Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe.

Reasumując, w trudnej sytuacji kontraktowej znajduje się większość podmiotów leczniczych z terenu Powiatu Tarnogórskiego. Tym bardziej jest to bulwersujące, że w ostatnim czasie Śląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach przekazał do dyspozycji centrali NFZ w Warszawie kwotę 200 mln zł. Wobec powyższych okoliczności, jak również w obliczu realnego zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców w zakresie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2014-2019 Rada Powiatu w Tarnowskich Górach wyraża swój zdecydowany protest. Nie możemy dopuścić, aby na skutek ograniczenia świadczeń z zakresu opieki medycznej doszło do zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców naszego powiatu. Apelujemy do wszystkich odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej w Polsce o podjęcie konkretnych działań w celu zapewnienia właściwego dostępu do świadczeń medycznych mieszkańcom naszego powiatu oraz całego Województwa Śląskiego”.

Uchwała dostępna TUTAJ.

Call Now ButtonZadzwoń teraz