O Zakładach Chemicznych z ministrem Gawłowskim

Data publikacji: 2 lipca 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Na zaproszenie posła Tomasza Głogowskiego i starosty Lucyny Ekkert gościł 1 lipca w powiecie tarnogórskim Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. W ramach wizyty odwiedził Centralną Oczyszczalnię Ścieków w Tarnowskich Górach oraz teren Zakładów Chemicznych. W Starostwie Powiatowym wziął udział w spotkaniu poświęconym unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych i rekultywacji terenów po Zakładach Chemicznych.

Na zaproszenie posła Tomasza Głogowskiego i starosty Lucyny Ekkert gościł 1 lipca w powiecie tarnogórskim Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. W ramach wizyty odwiedził Centralną Oczyszczalnię Ścieków w Tarnowskich Górach oraz teren Zakładów Chemicznych. W Starostwie Powiatowym wziął udział w spotkaniu poświęconym unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych i rekultywacji terenów po Zakładach Chemicznych. W dyskusji uczestniczyli również: poseł Tomasz Głogowski, członkowie Zarządu Powiatu, wicewojewoda śląski Andrzej Pilot, burmistrz miasta Tarnowskie Góry, przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.

Uczestnicy dyskusji wiele uwagi poświęcili problemowi związanemu z częścią terenów po Zakładach Chemicznych znajdujących się w rękach prywatnych. Podejmowane kilkakrotnie przez obecnego starostę rokowania z właścicielami prywatnych działek dotyczące nabycia tych nieruchomości nie przyniosły bowiem oczekiwanego rezultatu. Podczas spotkania podsumowano prace wykonane do tej pory w obrębie Zakładów Chemicznych oraz uporządkowano informacje na temat wydanych decyzji administracyjnych dotyczących usunięcia odpadów zalegających na działkach będących własnością osób fizycznych.

Konieczne jest wykreślenie Zakładów Chemicznych z rejestru, bo to martwy byt. To otwiera drogę dalszego działania. Można wówczas ustalić beneficjenta, który otrzyma środki na rekultywację terenu i zrealizuje to zadanie – mówił minister.

Procedura związana w wykreśleniem Zakładów Chemicznych z rejestru sądowego została wszczęta ponownie przez wojewodę śląskiego. Wykreślenie spowodowałoby, że obowiązek usunięcia odpadów spocząłby na właścicielach terenu (obecnie spoczywa on zgodnie z decyzją burmistrza na Zakładach Chemicznych w likwidacji). Starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zająłby się rekultywacją terenów należących do Skarbu Państwa. Natomiast w odniesieniu do nieruchomości prywatnych gmina mogłaby stać się tak zwanym wykonawcą zastępczym. Podobną możliwość, polegającą na przejęciu przez gminę funkcji wykonawcy zastępczego i wejścia w teren prywatny, wprowadza zmiana ustawy „Prawo o środowisku”. Proces ustawowodawczy dotyczący tego dokumentu jest obecnie na ukończeniu.

Burmistrz nie powinien obawiać się, że zostanie z problemem finansowania tego przedsięwzięcia pozostawiony sam sobie. W chwili obecnej nie ma co martwić się o środki finansowe, WFOŚ i NFOŚ dysponują pieniędzmi na rewitalizację terenów poprzemysłowych. Są też środki Unii Europejskiej na usuwanie zagrożeń ekologicznych – podkreślił minister Gawłowski.

Starosta Lucyna Ekkert przypomniała, że opracowano program funkcjonalno-użytkowy w celu dalszej rekultywacji terenów po Zakładach Chemicznych. Powyższe zadanie zostało wpisane na listę projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Koszt całego przedsięwzięcia to ok. 120 milionów złotych, a proponowane dofinansowanie z funduszy unijnych wynieść ma 80 milionów złotych. Pozostałe koszty mogłyby zostać pokryte ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wynikiem prowadzonej dyskusji jest na pewno zbliżenie stanowisk powiatu i gminy. Widać szanse na wypracowanie wspólnego stanowiska w temacie kompleksowego unieszkodliwienia odpadów – mówi starosta Lucyna Ekkert.

Dotychczas do Centralnego Składowiska Odpadów na terenie Zakładów Chemicznych wbudowano ok. 1.046 tys. m3 odpadów. Szacuje się, że do unieszkodliwienia pozostaje ok. 425 tys. m3 (w tym 272 tys. m3 należących do osób fizycznych).

Odpady zlokalizowane na terenie Zakładów Chemicznych pochodzą z produkcji siarczku baru, chlorku baru i azotanu baru, zakładowej oczyszczalni ścieków oraz z produkcji celulozy. Wszystkie odpady poprodukcyjne Zakładów Chemicznych należy zaliczyć do grupy odpadów szczególnie szkodliwych dla środowiska oraz zdrowia ludzi. Zawierają w swoim składzie trucizny takie jak rozpuszczalne związki baru i strontu lub środki szkodliwe w postaci związków boru, cynku czy miedzi.

Call Now ButtonZadzwoń teraz