Wybory do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach na lata 2015-2017

Data publikacji: 4 lutego 2015
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Kończy się kadencja Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach (PRDPP) powołanej Uchwałą nr 252/1228/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 marca 2013 roku na lata 2013-2015.

Zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Tarnogórskiego do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach (PRDPP) na lata 2015-2017.

Kończy się kadencja Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach (PRDPP) powołanej Uchwałą nr 252/1228/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 marca 2013 roku na lata 2013-2015.

Zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Tarnogórskiego do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach (PRDPP) na lata 2015-2017.
Zgłoszenia kandydatów do PRDPP dokonują zainteresowane organizacje poprzez dostarczenie lub przesłanie na adres Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry Karty Zgłoszenia Kancelaria Starostwa parter, pokój nr 1.
Karta powinna zostać podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji.
Termin składania Kart Zgłoszenia upływa w dniu 18 lutego 2015 roku.

Każda organizacja może zgłosić jednego kandydata na członka PRDPP.
Lista kandydatów wraz z nazwą organizacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Startowa Powiatowego w Tarnowskich Górach w zakładce organizacje pozarządowe, nie później niż 7 dni przed wyborami.

W wyborach, które odbędą się 3 marca br. (wtorek) o godz. 16.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, przy ul. Karłuszowiec 5, III piętro może wziąć udział jeden przedstawiciel organizacji – delegat, który otrzyma kartę do głosowania z listą kandydatów na podstawie podpisanego Upoważnienia.
Organizacja może udzielić poparcia jednemu kandydatowi na członka PRDPP.

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego to organ konsultacyjny i opiniodawczy.
Do jej zadań należy w szczególności:
1) opiniowanie projektów strategii rozwoju powiatu;
2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi;
3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji;
4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami;
5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Karta zgłoszenia kandydata do PRDPP oraz Upoważnienie do głosowania do pobrania na stronie internetowej lub w Wydziale Strategii, Promocji i Sportu ul. Sienkiewicza 16, w Tarnowskich Górach, pokój 102. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy wydziału tel. 32 381 87 53, promocja@tarnogorski.pl.

Call Now ButtonZadzwoń teraz