Regulamin przyznawania nagrody „Orła i Róży” dla zasłużonych dla Powiatu Tarnogórskiego

Data publikacji: 24 lutego 2015
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Regulamin przyznawania nagrody „Orła i Róży”
dla zasłużonych dla Powiatu Tarnogórskiego

§ 1
Dla wyróżnienia zasług, cnót obywatelskich oraz wybitnych osiągnięć mieszkańców Powiatu, a także w uznaniu osób działających na rzecz Powiatu, Rada Powiatu w Tarnowskich Górach ustanawia nagrodę „Orła i Róży”.

§ 2
Nagroda „Orła i Róży” przyznawana jest obywatelom, którzy szczególnie wyróżnili się w zakresie:
1. ofiarnej działalności publicznej,
2. sumiennego wykonywania obowiązków wynikających z pracy na rzecz Powiatu,
3. wybitnych osiągnięć w zakresie nauki, kultury, sztuki i sportu,

Regulamin przyznawania nagrody „Orła i Róży”
dla zasłużonych dla Powiatu Tarnogórskiego

§ 1
Dla wyróżnienia zasług, cnót obywatelskich oraz wybitnych osiągnięć mieszkańców Powiatu, a także w uznaniu osób działających na rzecz Powiatu, Rada Powiatu w Tarnowskich Górach ustanawia nagrodę „Orła i Róży”.

§ 2
Nagroda „Orła i Róży” przyznawana jest obywatelom, którzy szczególnie wyróżnili się w zakresie:
1. ofiarnej działalności publicznej,
2. sumiennego wykonywania obowiązków wynikających z pracy na rzecz Powiatu,
3. wybitnych osiągnięć w zakresie nauki, kultury, sztuki i sportu,
4. niesienia pomocy innym oraz działalności charytatywnej.

§ 3
W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznawana osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej, organizacjom pozarządowym oraz stowarzyszeniom, które realizowały szczególnie ważne zadania na rzecz Powiatu i wybitnie przyczyniły się do jego rozwoju gospodarczego, społecznego bądź kulturalnego.

§ 4
Nagrodę „Orła i Róży”, zwaną dalej nagrodą, przyznaje Rada Powiatu w drodze uchwały podjętej po zasięgnięciu opinii kapituły nagrody.

§ 5
Kapitułę stanowią: Przewodniczący Rady Powiatu, 2 radni – przedstawiciele komisji właściwych w sprawach promocji i rozwoju powiatu, edukacji, kultury i sportu, zdrowia, rodziny i spraw społecznych, Starosta Tarnogórski oraz 3 członkowie Zarządu Powiatu, będący radnymi, a także laureaci nagrody „Orła i Róży” z minionego roku.

§ 6
Przewodniczącym kapituły jest Starosta Tarnogórski.

§ 7
1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą występować: członkowie kapituły nagrody, organy samorządowe, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, jak również organy jednostek samorządu gospodarczego.
2. Wnioski można składać do 31 marca danego roku kalendarzowego.
3. Wniosek nie rozpatrzony pozytywnie w danym roku można po aktualizacji składać ponownie w roku następnym.

§ 8
Wniosek o nadanie nagrody winien zawierać charakterystykę szczególnych dokonań danej osoby lub podmiotu uzasadniającą jej nadanie, a w szczególności prezentację społecznej i zawodowej działalności kandydata, która przyniosła wymierne korzyści dla Powiatu Tarnogórskiego.

§ 9
Wnioski o nadanie nagrody rozpatruje kapituła nagrody, która w drodze uchwały podejmuje następujące decyzje:
1. akceptuje wniosek i występuje do Rady Powiatu o nadanie nagrody lub,
2. odrzuca wniosek.

§ 10
W ciągu roku kalendarzowego można nadać dwie nagrody.

§ 11
Nagrodę wręcza przewodniczący kapituły – Starosta Tarnogórski.

§ 12
1. Nagroda jest przyznawana w formie rzeczowej lub pieniężnej.
2. Wysokość nagrody pieniężnej wynosi 5 tys. zł.
3. W skład nagrody wchodzą: dyplom oraz medal pamiątkowy, którego wzór określa załącznik nr 1 do regulaminu.

§ 13
Dokumentację nagrody oraz listę osób uhonorowanych nagrodą prowadzi Sekretarz Powiatu.

§ 14
Koszty wykonania medalu oraz wydatki związane z nadaniem nagrody pokrywane są z budżetu Powiatu Tarnogórskiego.

Zgodne z uchwałą Rady Powiatu Tarnogórskiego
nr III/41/2003 z dnia 14 stycznia 2003 roku,
nr XVIII/149/2004 z dnia 27 stycznia 2004 roku,
nr VI/80/2011 z dnia 29 marca 2011 roku
oraz nr III/47/2015 z dnia 17 lutego 2015 roku.

Call Now ButtonZadzwoń teraz