Dzień Konsumenta

Data publikacji: 13 marca 2015
Herb Powiatu Tarnogórskiego

15 marca Światowym Dniem Konsumenta

Światowy Dzień Konsumenta obchodzony jest corocznie 15 marca.
Data ta jest upamiętnieniem wystąpienia prezydenta Johna Kennedy’ego w roku 1962 w Kongresie Stanów Zjednoczonych, które dotyczyło projektu ustawy o ochronie praw konsumenta. Sformułowane zostały wtedy 4 podstawowe prawa konsumentów:
• prawo do informacji,
• prawo do wyboru,
• prawo do bezpieczeństwa,
• prawo do reprezentacji.

Prezydent wypowiedział wówczas znane słowa: „Konsumenci
to my wszyscy”.
.


15 marca Światowym Dniem Konsumenta

Światowy Dzień Konsumenta obchodzony jest corocznie 15 marca.
Data ta jest upamiętnieniem wystąpienia prezydenta Johna Kennedy’ego w roku 1962 w Kongresie Stanów Zjednoczonych, które dotyczyło projektu ustawy o ochronie praw konsumenta. Sformułowane zostały wtedy 4 podstawowe prawa konsumentów:
• prawo do informacji,
• prawo do wyboru,
• prawo do bezpieczeństwa,
• prawo do reprezentacji.

Prezydent wypowiedział wówczas znane słowa: „Konsumenci
to my wszyscy”.
.

W Polsce Światowy Dzień Konsumenta obchodzony jest oficjalnie od roku 2000.
Z tej okazji Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów, Europejskie Centrum Konsumenckie i organizacje pozarządowe zajmujące się zagadnieniami konsumenckimi organizują spotkania naukowe ze środowiskami mającymi wpływ na odniesienia się do problemów konsumenckich.

Na tą okoliczność należy mieć świadomość, iż zgodnie z obowiązującym prawem, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejmuje działania w przypadku naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Urząd nie udziela indywidualnych porad na rzecz konsumentów, jednak na stronie internetowej można znaleźć m.in. informacje o zakazanych klauzulach umownych oraz wiele innych cennych informacji związanych
z rynkiem konsumenckim.

W indywidualnych sprawach bezpłatną pomoc prawną konsumenci uzyskują
u powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów
.

Poradę i informację konsumencką, konsumenci mogą uzyskać również:

1. Pod numerem bezpłatnej infolinii konsumenckiej: 800 889 866 od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 17.00
2. Pod adresem: porady@dlakonsumentow.pl
3. W Federacji Konsumentów: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/
4. W Stowarzyszeniu Konsumentów Polskich: http://www.konsumenci.org/
5. W sporach z operatorem telekomunikacyjnym w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej: www.uke.gov.pl. Delegatura UKE w Siemianowicach Śląskich, ul. Walerego Wróblewskiego 75 tel. (32) 220 75 75; fax (32) 220 76 05
Centrum Informacji Konsumenckiej przy UKE tel. 0 801 900 853
6. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach: www.ih.katowice.pl
7. Rzecznik Ubezpieczonych: http://rzu.gov.pl
8. Europejskie Centrum Konsumenckie: www.konsument.gov.pl

Warto również przy tej okazji przypomnieć, iż od 25 grudnia 2014 roku, obowiązują nowe przepisy konsumenckie.

Od 25 grudnia 2014 r. obowiązuje zmieniona ustawa o prawach konsumenta. Nowa ustawa przewiduje wiele istotnych zmian, bardzo korzystnych dla konsumentów, zapewnia większą ochronę ich praw. Ustawa ta wdraża dyrektywę 2011/83/UE Parlamentu Europejskiego i Rady, dzięki czemu prawa kupujących będą identyczne
w całej Unii Europejskiej
.

Wprowadzone zmiany zapewniają mocniejszą ochronę konsumenta. Wydłużeniu uległy terminy,
a na sprzedawców nałożone zostały bardzo restrykcyjne obowiązki informacyjne – informacje udzielane klientowi muszą być sformułowana w sposób jasny i zrozumiały, w języku polskim, a także nie mogą one wprowadzać kupującego w błąd. Dotyczy to zarówno ceny, cech produktu, instrukcji obsługi i opisu konserwacji, jak i kosztów transportu, terminów i informacji o sposobie zapłaty, a także danych teleadresowych sprzedawcy.

Przepisy obowiązujące do umów zawartych do 24 grudnia 2014 r.
• obowiązuje ustawa z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U.
z 2012r. poz. 1225) oraz ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego,
• klient korzysta z uprawnień przysługujących z tytułu niezgodności z umową lub dodatkowo z gwarancji,
• klient ma 10 dni na odstąpienie od umowy i zwrot towaru, jeśli zakupił go na odległość, tj. np. przez internet, telefon, u akwizytora, z wysyłkowego katalogu papierowego,
• jeśli dochodzi do zwrotu produktu zakupionego na odległość, koszt odesłania towaru pokrywa klient,
• przy reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową konsument ma 2 miesiąca na zawiadomienie
o wystąpieniu wady, inaczej traci swoje uprawnienia,
• jeżeli do zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu niezgodności towaru z umową doszło w ciągu 6 miesięcy od daty zakupu, to ciężar dowodowy spoczywa
na sprzedawcy – musi on udowodnić, że towar jest zgodny z umową/nie zawiera wady. Po tym okresie odpowiedzialność dowodowa spoczywa na kliencie – musi on udowodnić,że towar był wadliwy w dniu zakupu,
• przy reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową, klient najpierw może zażądać naprawy lub wymiany
na nowy egzemplarz. Dopiero gdy te roszczenia nie mogą zostać zaspokojone (np. koszt naprawy przewyższa wartość produktu; naprawa naraża sprzedawcę na nadmierne koszta lub klienta na szczególne niedogodności; niemożliwa jest wymiana
z powodu wycofania produktu ze sprzedaży oraz braku zamiennika w zbliżonej cenie) możliwy jest zwrot pieniędzy.

Przepisy obowiązujące do umów zawartych od 25 grudnia 2014 r.
• obowiązuje ustawa o nazwie: ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827),
• klient korzysta z rękojmi lub dodatkowo z gwarancji,
• klient ma 14 dni na odstąpienie od umowy i 14 na zwrot towaru, jeśli ten był zakupiony na odległość
lub poza lokalem przedsiębiorstwa,
• koszt odesłania towaru, tytułem zwrotu w odstąpieniu od umowy sprzedaży, ponosi konsument chyba,
że sprzedawca przed zawarciem umowy nie poinformuje konsumenta o konieczności ich poniesienia lub zgodzi się je ponieść,
• przy rękojmi konsument ma rok na zgłoszenie wady od momentu jej zauważenia,
• jeżeli do zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu rękojmi doszło w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu, to ciężar dowodowy spoczywa na sprzedawcy – to sprzedawca musi udowodnić,
że wada produktu jest efektem niewłaściwego użytkowania go ze strony klienta. Po tym okresie, ciężar dowodowy spoczywa na konsumencie,
• konsument może żądać naprawy, wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy – to ostatnie tylko wtedy, gdy wada ma charakter istotny chyba, że sprzedawca niezwłocznie wymieni towar na nowy, pozbawiony wady lub naprawi wadliwy egzemplarz.

KONSUMENCIE PAMIĘTAJ!
Przy reklamacji towarów/rzeczy ruchomych kupionych przed dniem 24 grudnia 2014 r. należy powoływać
się na ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i reklamację składać Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ.
Przy reklamacji towarów/rzeczy ruchomych nabytych po dniu 25 grudnia 2014 r. należy powoływać
się na ustawę o prawach konsumenta i składać reklamację w TRYBIE RĘKOJMI.
Jeżeli zastosowanie znajdzie niewłaściwa podstawa prawna, złożona reklamacja może być nieuznana
przez sprzedawcę!!

BEZ ZMIAN pozostają następujące kwestie:
• termin 14 dni na odpowiedź sprzedawcy – ustosunkowanie się do złożonej reklamacji z tytułu obowiązującej podstawy prawnej;
• okres 2 lat na złożenie reklamacji od momentu wydania produktu klientowi;
• dobrą wolą sprzedawcy jest przyjęcie zwrotu pełnowartościowego towaru
i oddanie klientowi pieniędzy, jeśli ten zakupił produkt w sklepie stacjonarnym.

Call Now ButtonZadzwoń teraz