BIP

Starosta tarnogórski Józef Burdziak skierował wniosek do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o przyznanie nagrody specjalnej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach.
Tarnogórski PUP za 2014 rok po raz kolejny osiągnął najwyższy wskaźnik efektywności zatrudnieniowej spośród 31 urzędów pracy w województwie śląskim wynoszący 89,9 % przy średniej krajowej 76,25 %. Uzyskana efektywność zatrudnieniowa w 2014 roku w stosunku do roku 2013 wzrosła o 5,7 %. W skali kraju daje to tarnogórskiemu PUP-owi 22. Lokatę.

Starosta tarnogórski Józef Burdziak skierował wniosek do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o przyznanie nagrody specjalnej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach.
Tarnogórski PUP za 2014 rok po raz kolejny osiągnął najwyższy wskaźnik efektywności zatrudnieniowej spośród 31 urzędów pracy w województwie śląskim wynoszący 89,9 % przy średniej krajowej 76,25 %. Uzyskana efektywność zatrudnieniowa w 2014 roku w stosunku do roku 2013 wzrosła o 5,7 %. W skali kraju daje to tarnogórskiemu PUP-owi 22. Lokatę.
Jest to spowodowane tym, że PUP w Tarnowskich Górach od wielu lat konsekwentnie podejmuje działania zmierzające do poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy, poprzez ścisłą współpracę z lokalnym środowiskiem gospodarczym oraz pozyskiwanie środków Funduszu Pracy z rezerwy ministra, jak również odpowiadając na ogłaszane konkursy na zadania realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach dysponował na aktywizację osób bezrobotnych środkami w wysokości 13.292,61 tys. zł. Kwotę tę stanowiły środki, które zostały przyznane powiatowi tarnogórskiemu na aktywizację osób bezrobotnych w ramach tzw. Algorytmu (kwota 2.771,50 tys. zł), pozostała kwota to środki uzyskane w ramach 14 dodatkowych projektów i konkursów.
Dzięki temu pond 1300 osób bezrobotnych skorzystało z różnych form aktywizacji zawodowej: staży, szkoleń, robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych, przygotowania zawodowego dorosłych, dotacji na otwarcie własnej działalności gospodarczej, zatrudnienia w ramach refundowanego miejsca pracy oraz nowych instrumentów wprowadzonych przez nowelizację ustawy, tj. bonów stażowych, bonów szkoleniowych, bonów na zasiedlenie, bonów zatrudnieniowych oraz dofinansowania wynagrodzenia dla osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia.
Obecnie, wg stanu na 30 czerwca 2015 r., stopa bezrobocia w powiecie tarnogórskim wynosi 9,7 %.

Call Now ButtonZadzwoń teraz