BIP

Są pieniądze na aktywizację bezrobotnych

Data publikacji: 16 września 2015

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach dysponuje pieniędzmi na działania aktywizacyjne dla osób bezrobotnych. Można otrzymać środki finansowe na: organizację stażu, prac interwencyjnych, szkolenia, utworzenie stanowiska pracy oraz rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach dysponuje pieniędzmi na działania aktywizacyjne dla osób bezrobotnych. Można otrzymać środki finansowe na: organizację stażu, prac interwencyjnych, szkolenia, utworzenie stanowiska pracy oraz rozpoczęcie działalności gospodarczej.
W sposób ciągły prowadzony jest nabór wniosków o organizację stażu w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowskich Górach (I)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Grupę docelową projektu stanową osoby bezrobotne powyżej 29. roku życia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowskich Górach, w tym w szczególności osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach.
Osoby bezrobotne wykazujące cechy przedsiębiorcze, zainteresowane założeniem własnej działalności gospodarczej oraz pracodawcy zamierzający zatrudnić osoby bezrobotne, w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy mogą składać wnioski na ww. formy wsparcia. Każda osoba, która otrzyma środki na podjęcie działalności gospodarczej, weźmie udział w szkoleniu z zakresu przedsiębiorczości.
W dalszym ciągu PUP dysponuje środkami na organizację szkoleń zawodowych dla osób bezrobotnych. Muszą to być szkolenia dające prawdopodobieństwo znalezienia później zatrudnienia.
Oprócz ww. form aktywizacji dostępne są również środki na zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych.
Osoby bezrobotne do 30. roku życia, planujące podjęcie zatrudnienia lub działalności gospodarczej poza miejscem zamieszkania mogą ubiegać się o przyznanie bonu na zasiedlenie.
Wszystkie powyższe formy są finansowane w ramach pozyskanych przez Urząd środków z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych
z Funduszu Pracy.
Szczegółowe informacje dostępne są w Powiatowym Urzędzie Pracy, w pokoju nr 1 lub pod nr tel. 32/285 50 38 wew. 134 (dotacje, refundacje), w pok. nr 110 lub pod nr tel. 32/285 50 38 wew. 142/143 (staże, prace interwencyjne) oraz w pok. 113 (szkolenia, bony na zasiedlenie) lub pod nr telefonu 32/285 50 38 w.124.

Call Now ButtonZadzwoń teraz