Tańsza i sprawniejsza administracja

Data publikacji: 16 września 2015
Herb Powiatu Tarnogórskiego

14 września wszedł w życie nowy regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach. Wprowadzony został uchwałą Zarządu Powiatu Tarnogórskiego. Załącznikiem do regulaminu jest nowy schemat organizacyjny, który publikujemy w załączeniu, aby na jego podstawie łatwiej było przeanalizować zmiany, które zaszły w tym miesiącu w starostwie.

14 września wszedł w życie nowy regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach. Wprowadzony został uchwałą Zarządu Powiatu Tarnogórskiego. Załącznikiem do regulaminu jest nowy schemat organizacyjny, który publikujemy w załączeniu, aby na jego podstawie łatwiej było przeanalizować zmiany, które zaszły w tym miesiącu w starostwie.
Zacznijmy opis zmian od pionu starosty, czyli komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego podlegających bezpośrednio staroście tarnogórskiemu Józefowi Burdziakowi. W tym pionie do dawnego Wydziału Kontroli włączono samodzielne stanowisko audytora oraz dodano, przeniesione z dawnego Wydziału Zdrowia i Nadzoru Właścicielskiego, zadania z zakresu nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem powiatu (Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A oraz Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o.). W ten sposób powstał Wydział Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego.
W pionie starosty utworzono Biuro Komunikacji Społecznej, które przejęło część zadań zlikwidowanego Biura Obsługi Zarządu, podlegającego poprzednio Sekretarzowi Powiatu.
Pozostałe komórki organizacyjne podlegające staroście funkcjonują bez zmian.

Bez zmian pozostały również dwa wydziały podlegające Skarbnikowi Powiatu – a mianowicie Wydział Budżetu oraz Wydział Finansowy.

W pionie podlegającym Członkowi Zarządu Powiatu Andrzejowi Elwartowi dawny Wydział Zdrowia i Nadzoru Właścicielskiego, po oddaniu zadań z zakresu nadzoru właścicielskiego, przejął z kolei część zadań Wydziału Organizacyjnego z zakresu spraw obywatelskich, a także bieżący nadzór nad Powiatowym Urzędem Pracy, sprawowany wcześniej przez dawny Wydział Promocji, Strategii i Sportu. W ten sposób dawny Wydział Zdrowia i Nadzoru Właścicielskiego stał się Wydziałem Zdrowia i Spraw Obywatelskich.
W tym samym pionie Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem nie zmienił nazwy, ale przejął z dawnego Wydziału Organizacyjnego zadania dotyczące informatyzacji urzędu oraz zadania dotyczące procesu zaopatrzenia, plus sprawy dotyczące samochodów służbowych.
Pozostałe komórki organizacyjne w pionie Członka Zarządu pracują bez zmian.

Dawny Wydział Organizacyjny, po oddaniu wyżej wymienionych zadań innym wydziałom, został połączony z częścią dawnego Biura Obsługi Zarządu i w ten sposób powstał Wydział Administracji i Zarządzania, który podlega obecnie Sekretarzowi Powiatu Aleksandrze Król-Skowron.
W pionie Sekretarza Powiatu nie ma już zatem dawnego Biura Obsługi Zarządu, jest natomiast nowy Wydział Administracji i Zarządzania.
W pionie Sekretarza Powiatu nie istnieje także dawny Wydział Promocji, Strategii i Sportu. Część jego kompetencji z zakresu kultury i sportu przejął dawny Wydział Edukacji w pionie podlegającym wicestaroście, który otrzymał nazwę Wydział Edukacji, Kultury i Sportu. Część zadań, związaną z pozyskiwaniem środków unijnych, przejęło nowo utworzone w pionie Sekretarza Powiatu Biuro Strategii i Rozwoju. Natomiast bieżący nadzór nad Powiatowym Urzędem Pracy przejął Wydział Zdrowia i Spraw Obywatelskich, podlegający członkowi Zarządu Powiatu.

O części zmian w pionie podległym wicestaroście Marianowi Szukalskiemu już wspominaliśmy. Przypomnijmy, że dawny Wydział Edukacji przejął zadania z zakresu kultury i sportu i otrzymał nazwę Wydział Edukacji, Kultury i Sportu. Z kolei Wydział Budownictwa i Architektury nie zmienił nazwy, ale otrzymał dodatkowo zadania Powiatowego Konserwatora Zabytków. I wreszcie z połączenia Wydziału Komunikacji z Biurem Transportu i Dróg Publicznych powstał Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych.
W ten sposób z 26 dawnych komórek organizacyjnych (wydziałów i biur) powstały 22 po reorganizacji.

W związku z wprowadzeniem nowego regulaminu organizacyjnego nie były przewidywane żadne zwolnienia pracowników. Dla 96 osób, których reorganizacja dotyczyła bezpośrednio, przygotowano porozumienia zmieniające warunki pracy i większość – a konkretnie 95 osób – już je podpisała. Te osoby znalazły się w nowych komórkach organizacyjnych, ale w większości przypadków realizują swoje dotychczasowe zadania. Tylko jedna osoba nie zaakceptowała warunków porozumienia.

O tym, że w Starostwie Powiatowym planowane są zmiany, urzędnicy wiedzieli od 17 lutego 2015 roku, ponieważ optymalizacja wydatków w dziale 750 (administracja publiczna) była jednym z działań naprawczych wpisanych do Programu Postępowania Naprawczego dla Powiatu Tarnogórskiego, przyjętego uchwałą nr III/39/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego na sesji w dniu 17.02.2015 r. Od tego dnia trwały prace nad nowym regulaminem organizacyjnym Starostwa Powiatowego, a pracownicy, których zmiany miały dotyczyć bezpośrednio, byli o nich informowani w rozmowach indywidualnych ze starostą lub członkami Zarządu Powiatu, ewentualnie ze swoimi bezpośrednimi przełożonymi.

Nad projektem uchwały Zarządu Powiatu o nowym regulaminie organizacyjnym pracowali przez kilka miesięcy pracownicy starostwa, w ramach swoich obowiązków służbowych. Nie była w tym celu zatrudniana żadna firma zewnętrzna i starostwo nie poniosło żadnych dodatkowych kosztów. Projekt był następnie dyskutowany i modyfikowany w gronie członków Zarządu Powiatu, z udziałem Sekretarza Powiatu i zespołu radców prawnych. Osoby nadzorujące poszczególne jednostki organizacyjne starostwa mogły się konsultować z naczelnikami wydziałów i kierownikami biur, skutkiem czego były modyfikacje projektu.
Projekt ten nie wymagał konsultacji ze związku zawodowymi, m.in. z tego powodu, że nie zakładał zwolnień pracowników.

Przewidywane korzyści z wprowadzenia nowego regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego to: usprawnienie pracy starostwa, poprawa komunikacji wewnętrznej i obniżenie kosztów funkcjonowania starostwa. Starostwo jest w trakcie zawierania porozumień z pracownikami, którzy posiadają uprawnienia emerytalne i zdecydowali o zakończeniu pracy zawodowej w starostwie.
Zakładane efekty reorganizacji to przede wszystkim korzyści dla klientów, polegające na usprawnieniu pracy administracji powiatowej, poprzez połączenie niektórych komórek organizacyjnych, uproszczenie struktury, skomasowanie pewnych zdań i usystematyzowanie zakresów obowiązków, co usprawni komunikację wewnętrzną pomiędzy pracownikami, wydziałami i biurami.

Jeśli chodzi o efekty ekonomiczne w postaci zmniejszenia wydatków osobowych na administrację publiczną, to zostanie on osiągnięty bez zwalniania pracowników. Przewidziane jest jedynie zawieranie porozumień z pracownikami, którzy posiadają uprawnienia emerytalne i zdecydowali o zakończeniu pracy w starostwie. W ostatnim okresie liczba zatrudnionych w starostwie pracowników już zmalała, m.in. na skutek ich odejść do innych zakładów pracy. W styczniu 2015 roku liczba etatów wynosiła 233, a w sierpniu 226.
Istnieją zatem realne podstawy aby prognozować, że zakładany w Programie Postępowania Naprawczego efekt ekonomiczny zostanie osiągnięty, a nawet przekroczony.

Call Now ButtonZadzwoń teraz