Wszyscy razem

Data publikacji: 22 września 2015

Powiat Tarnogórski przystąpił, jako lider, do realizacji projektu „Wszyscy razem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiat Tarnogórski przystąpił, jako lider, do realizacji projektu „Wszyscy razem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
– Jest on dużym przedsięwzięciem finansowym i organizacyjnym, będzie realizowany w latach 2015 – 2017 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie z czterema gminami: Tarnowskimi Górami, Tworogiem, Zbrosławicami oraz Kaletami – tłumaczy Andrzej Elwart, członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego (na zdjęciu). – Nabór wniosków odbył się w trybie pozakonkursowym. Warunkiem było to, że deklarację składają wszystkie powiaty ziemskie i wszystkie miasta na prawach powiatów grodzkich. Taką deklarację powiaty złożyły, w związku z tym zwróciliśmy się z zaproszeniem do wszystkich gmin powiatu tarnogórskiego do udziału w tym programie. Przystąpiły do niego Tarnowskie Góry, Tworóg, Zbrosławice i Kalety. Pozostałe gminy poinformowały nas, że nie będą brały w programie udziału – wyjaśnia Andrzej Elwart.
Zatem liderem projektu jest Powiat Tarnogórski, realizatorem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a partnerami są cztery zainteresowane gminy.
Łączna kwota przeznaczona na realizację programu wynosi 4 mln 68 tys. 909 złotych, z czego poziom dofinansowania wynosi 85 procent, a 15 procent to poziom wkładu własnego lidera i czterech gmin partnerskich. Wkładem własnym ze strony powiatu będą świadczenia wypłacane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rodzinom zastępczym i osobom opuszczającym pieczę zastępczą.
Celem projektu, który będzie realizowany w latach 2015-2017, jest aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
– „Aktywna integracja” to rodzaj projektów „miękkich”. Będziemy obejmować różnorodnymi formami wsparcia osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze, osoby usamodzielniane, rodziny z różnorodnymi problemami opiekuńczo-wychowawczymi, osoby niesamodzielne, bezrobotne, rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi, osoby z zaburzeniami psychicznymi – wylicza Klaudia Zyśk, dyrektor PCPR.
Działaniami aktywizującymi społecznie, zdrowotnie, edukacyjnie i zawodowo objęte zostaną 384 osoby z terenu powiatu tarnogórskiego. Jedną z nowości w projekcie jest możliwość opłacenia kosztów specjalistycznego transportu na miejsce realizacji wsparcia, dostosowania architektonicznego budynków niedostępnych, dostosowania infrastruktury komputerowej, pomoc asystenta dla osoby niepełnosprawnej, tłumacza języka migowego lub przewodnika dla osoby mającej trudności w widzeniu.
– Działania skierowane do poszczególnych grup docelowych są bardzo zindywidualizowane w poszczególnych gminach, natomiast w powiecie zostaną skierowane do dzieci w pieczy zastępczej oraz osób z niepełnosprawnościami – precyzuje Andrzej Elwart.
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Call Now ButtonZadzwoń teraz