Powiat a dowożenie dzieci do WTZ

Data publikacji: 20 października 2015

Jutro (21 października) w Starostwie Powiatowym odbędzie się drugie spotkanie poświęcone problemowi dowożenia niepełnosprawnych na zajęcia w Warsztatach Terapii Zajęciowych. Pierwsze spotkanie odbyło się 7 października, z inicjatywy członka Zarządu Powiatu Tarnogórskiego Andrzeja Elwarta, który był także moderatorem dyskusji.

Jutro (21 października) w Starostwie Powiatowym odbędzie się drugie spotkanie poświęcone problemowi dowożenia niepełnosprawnych na zajęcia w Warsztatach Terapii Zajęciowych. Pierwsze spotkanie odbyło się 7 października, z inicjatywy członka Zarządu Powiatu Tarnogórskiego Andrzeja Elwarta, który był także moderatorem dyskusji.
Przypomnijmy genezę problemu. Latem tego roku Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach podjął decyzję o nieprzedłużeniu umowy dowozu osób niepełnosprawnych do warsztatu terapii zajęciowej w Tarnowskich Górach i zaprzestaniu tego dowozu od 1 sierpnia 2015r.. W związku z tym powstał problem dowiezienia i finansowania dowozu uczestników WTZ z terenu powiatu do warsztatu. Okazało się, że z przewozu świadczonego dotychczas przez MZKP korzystały również dzieci dojeżdżające do Dziennego Domu Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych w Tarnowskich Górach Strzybnicy i również one, jako pozbawione transportu, znalazły się w trudnej sytuacji. W tym stanie rzeczy Powiat podjął się roli koordynatora działań związanych z rozwiązaniem problemu dowozu.
7 października 2015r. godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach odbyło się spotkanie, którego przedmiotem było rozwiązanie problemu dowozu dzieci z niepełnosprawnością do Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Salezjańskim Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Tarnowskich Górach oraz do Dziennego Domu Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych w Tarnowskich Górach-Strzybnicy, w związku z zaprzestaniem świadczenia usługi dowozu przez MZKP w Tarnowskich Górach.
Obecni byli:
– przedstawiciele rodziców dzieci niepełnosprawnych – podopiecznych Dziennego Domu Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych w Tarnowskich Górach-Strzybnicy,
– przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tarnowskich Górach, będący jednocześnie rodzicami dzieci dowożonych do warsztatu terapii zajęciowej w Tarnowskich Górach,
– wójt Gminy Świerklaniec, Marek Cyl,
– zastępca wójta Gminy Zbrosławice, Katarzyna Sosada,
– dwie przedstawicielki Urzędu Miasta Tarnowskie Góry: Barbara Stefańczyk i Beata Bula,
– dyrektor Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach, ks. Lesław Klamer,
– kierownik warsztatu terapii zajęciowej w Tarnowskich Górach, ks. Janusz Kamiński,
– kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach, Urszula Tomiczek,
– kierownik Dziennego Domu Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych w Tarnowskich Górach Strzybnicy, Elżbieta Hołojda,
– kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Stowarzyszenie „Serdeczni” w Tarnowskich Górach, Ilona Koptyńska.

Powiat był reprezentowany przez inicjatora spotkania, Członka Zarządu dra Andrzeja Elwarta, który spotkanie prowadził oraz przez Skarbnika Powiatu Cezarego Baryłkę. Obecni byli również inni pracownicy Starostwa: Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych Beata Dymarczyk-Grochowina i inspektor Krystyna Wilczek, a także dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Klaudia Zyśk i kierownik Działu ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w PCPR Andrzej Jochlik.

Podczas spotkania współpracę oraz pomoc finansową zadeklarowali, poza Powiatem, również: wójt Gminy Świerklaniec oraz zastępca wójta Gminy Zbrosławice. Również przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tarnowskich Górach oraz przedstawiciele rodziców dzieci niepełnosprawnych dowożących dzieci do Dziennego Domu Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych w Tarnowskich Górach-Strzybnicy deklarują współpracę w granicach swoich możliwości. Dotychczas ponosili oni częściowe koszty opłat związanych z uczestnictwem ich dzieci w zajęciach organizowanych przez Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych. Nadmienić należy, że placówka ta jest jednostką organizacyjną Gminy Tarnowskie Góry i powiat nie może finansować dowozu jego uczestników do Strzybnicy. Dr Andrzej Elwart podkreślił również, że jego zdaniem działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych powinna być działalnością non profit. Jeśli jednak osiągał zyski, to mogą one być przeznaczone na dowóz uczestników.
W czasie dyskusji okazało się, że w 2016 roku będzie można ubiegać się w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie do zakupu busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Jeśli jednak warsztat terapii zajęciowej zakupiłby drugiego busa, to –jak wyjaśnił kierownik warsztatu, ks. Janusz Kamiński- rozwiązałby się w ten sposób problem dowozu jedynie kolejnych 7 osób spośród potrzebujących 24 (obecnie WTZ posiada jednego busa przystosowanego do przewozu 9 osób, tj. 7 osób niepełnosprawnych, jednego opiekuna i kierowcy), natomiast sytuacja taka wygenerowałaby koszty związane z utrzymaniem dodatkowego kierowcy i utrzymaniem samochodu.
Podczas spotkania uczestnicy otrzymali mapki zawierające dwie trasy przejazdu do warsztatu terapii zajęciowej. W części trasy dowozu dzieci do warsztatu terapii zajęciowej pokrywają się z trasą, jaką należałoby wykonać dowożąc dzieci do dziennego Domu Pomocy w Tarnowskich Górach-Strzybnicy i tu należy szukać oszczędności.
Zgodzono się, że w tej sytuacji należy dokonać symulacji kosztów i ocenić czy korzystniejszy jest zakup drugiego busa, czy zlecenie usługi dowozu firmie przewozowej.

Wszyscy samorządowcy zadeklarowali, że do następnego spotkania rozeznają jakie są możliwości prawne i finansowe gminy w tym zakresie, bowiem jednostki samorządowe muszą działać
w granicach prawa. W ocenie Skarbnika Powiatu można jednak zrobić montaż finansowy polegający na tym, że Powiat dołoży własne środki dla WTZ oraz może przyjąć wsparcie finansowe od gmin. Mogłoby to być alternatywne rozwiązanie problemu.
Prowadzone rozmowy były konstruktywne i rokują pozytywnie.
Podsumowania dokonał Andrzej Elwart, który jeszcze raz przedstawił możliwości powiatu w kwestii dowozu oraz zaproponował aby rozważyć wszystkie propozycje i informacje, które padły podczas tego spotkania, tak, aby na kolejnym spotkaniu w tej sprawie zaproponować już konkretne rozwiązania.

Kolejne spotkanie w tej sprawie zaplanowano na dzień 21 października 2015 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, sala nr 306, III piętro.

Call Now ButtonZadzwoń teraz