Kodeks etyki

Data publikacji: 10 grudnia 2015
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Podstawową funkcją administracji jest służba publiczna wykonywana dla obywateli. Sprostanie temu zadaniu w sposób sprawny, zgodnie z potrzebami społeczeństwa i oczekiwaną przez niego wysoką jakością pracy, wymaga wdrożenia i przestrzegania w administracji zasad etycznych.

Podstawową funkcją administracji jest służba publiczna wykonywana dla obywateli. Sprostanie temu zadaniu w sposób sprawny, zgodnie z potrzebami społeczeństwa i oczekiwaną przez niego wysoką jakością pracy, wymaga wdrożenia i przestrzegania w administracji zasad etycznych.
Mając na względzie podstawowe kryteria wykonywania zadań powierzonych pracownikom Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach oraz dostrzegając konieczność pełnej ich realizacji w praktyce, Zarządzeniem nr 37/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 02.07.2014 r. wprowadzono Kodeks Etyki Pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Opracowując Kodeks Etyki, skupiono się na sformułowaniu takich zasad pracy jak: rzetelność, dbałość o rozwój własnych kompetencji, bezstronność i neutralność polityczna. W szczególności ujęto w nim następujące zasady: praworządność, bezstronność i bezinteresowność, uczciwość i rzetelność, odpowiedzialność, obiektywność, jawność postępowania, dbałość o dobre imię urzędu i pracowników samorządowych, godne zachowanie się w miejscu pracy i poza nim, szacunek w kontakcie z innymi osobami.
Kodeks Etyki jest zatem zbiorem wartości, zasad i norm moralnych, którymi powinien kierować się każdy pracownik Starostwa podczas wykonywania swoich zadań służbowych. Zebrane i zapisane w nim normy z pewnością nie wyczerpują wszystkich możliwych sytuacji i towarzyszących im zachowań – zatem, nie stanowi on katalogu zamkniętego. Identyfikuje jednak rolę społeczną i odpowiedzialność etyczną podczas wykonywania obowiązków służbowych. Jego celem jest przyczynienie się do rzetelnego, godnego i uczciwego postępowania pracowników samorządowych w ramach wykonywanych obowiązków służbowych oraz poza nimi. Jako zbiór norm etycznych nie stanowi prawa i nie może służyć do jego egzekwowania. Jest regulacją wewnętrzną, nie stojącą w sprzeczności z ogólnie przyjętym porządkiem prawnym. Jest jednak zbiorem cech właściwych dla pracowników Urzędu, którzy je akceptują. Dlatego, przyjąć należy, że jest on niejako wzorcem i wyznacznikiem zachowań i reakcji w kontakcie pracownika z interesantem. Uwzględnia także społeczne oczekiwania w zakresie wdrożenia rozwiązań zapewniających wysokie wymagania dotyczące pracowników zatrudnionych w administracji samorządowej.
Zastosowanie zasad etycznych niesie za sobą m.in. następujące pozytywne zmiany w organizacji: akceptację społeczną, zaufanie interesantów, unikanie sporów i aktów oskarżenia, osobistą satysfakcję – zadowolenie z osiągnięcia celów.

Kodeksy etyczne mają niezwykle ważne znaczenie w usprawnianiu działalności administracji i zwiększaniu zaufania wśród społeczeństwa, poprzez wzmocnienie postaw etycznych pracowników administracji, zwiększenie przejrzystości działania władz publicznych oraz podniesienie jakości pracy urzędu. Pozwalają na eliminowanie zachowań nieetycznych, często wynikających z braku odpowiedniej wiedzy, z nieuświadomienia sobie skutków swego postępowania przez urzędników. Kodeks etyczny nie ma na celu zastąpienia zasad etycznych, lecz ich rozwój. Powinien stanowić drogowskaz w przekształceniu administracji, a nie cel sam w sobie.

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach raz w roku, przeprowadza wśród klientów tutejszego Urzędu, badanie ankietowe w zakresie przestrzegania Kodeksu Etyki przez pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Call Now ButtonZadzwoń teraz