Jest budżet powiatu na 2016 rok

Data publikacji: 28 grudnia 2015
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Na sesji w dniu 22 grudnia Rada Powiatu Tarnogórskiego uchwałą nr XIV/117/2015 przyjęła budżet powiatowy na 2016 rok. Za jego przyjęciem głosowało 17 radnych, 7 było przeciw. Jeden radny nie głosował, choć był obecny na sali podczas głosowania.

Główne kategorie przyszłorocznego planu finansowego Powiatu Tarnogórskiego to:
• dochody w kwocie 140 084 127 zł, w tym: dochody bieżące – 134 355 556 zł; dochody majątkowe – 5 728 571 zł;
• przychody w kwocie 1 046 729 zł;
• wydatki w kwocie 138 730 856 zł, z tego: wydatki bieżące – 131 059 517 zł; wydatki majątkowe – 7 671 339 zł;

Na sesji w dniu 22 grudnia Rada Powiatu Tarnogórskiego uchwałą nr XIV/117/2015 przyjęła budżet powiatowy na 2016 rok. Za jego przyjęciem głosowało 17 radnych, 7 było przeciw. Jeden radny nie głosował, choć był obecny na sali podczas głosowania.

Główne kategorie przyszłorocznego planu finansowego Powiatu Tarnogórskiego to:
• dochody w kwocie 140 084 127 zł, w tym: dochody bieżące – 134 355 556 zł; dochody majątkowe – 5 728 571 zł;
• przychody w kwocie 1 046 729 zł;
• wydatki w kwocie 138 730 856 zł, z tego: wydatki bieżące – 131 059 517 zł; wydatki majątkowe – 7 671 339 zł;
• rozchody w kwocie 2 400 000 zł.

Planowany wynik budżetu jest nadwyżką wynoszącą 1 353 271 zł, która będzie przeznaczona w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Dochody i wydatki przyszłorocznego budżetu obejmują między innymi:
• środki dotacyjne otrzymywane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 15 341 772 zł;
• środki dotacyjne związane z zadaniami wykonywanymi na podstawie umów lub porozumień otrzymywane od innych jednostek samorządowych w wysokości
1 688 897 zł;
• planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu powiatu innym podmiotom w łącznej wysokości 22 635 171 zł;
W obszarze wydatków majątkowych zaplanowano zarówno zadania jednoroczne, jak też przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w prognozie finansowej na lata 2016-2026.

Wśród inwestycji jednorocznych warto wymienić między innymi:
• budowę kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem chodników w ciągu drogi 3275S Tarnowskie Góry – Kamieniec oraz budowę chodnika wraz z systemem odwodnienia przy drodze powiatowej 3275S na odcinku od składnicy materiałów budowlanych do istniejącego chodnika (1 900 000 zł, w tym środki dotacyjne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1 166 098 zł i dotacja z Gminy Zbrosławice w wysokości 341 951 zł);
• budowę chodnika przy ul. Lasowickiej w Nowym Chechle i ul. 3-go Maja w Świerklańcu (200 000 zł, w tym środki dotacyjne z Gminy Świerklaniec 100 000 zł);
• budowę chodnika w ciągu ulicy Głównej w Zendku (Gmina Ożarowice) przy drodze nr 3210S (100 000 zł);
• prace adaptacyjno-modernizacyjne dotyczące przeniesienia Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty do budynku Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach przy ul. Legionów 35 (100 000 zł);
• wsparcie udzielone Komendzie Powiatowej Policji na zakup samochodów (50 000 zł);
• budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy kaplicy w Brynku (30 000 zł).

Wśród przedsięwzięć wieloletnich, na rok przyszły zaplanowano między innymi:
• budowę odwodnienia drogi powiatowej 3248S Kalety – Miotek ul. Paderewskiego (1 447 480 zł, w tym pożyczka i dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 1 064 658 zł, wsparcie z Gminy Kalety 200 000 zł);
• budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych i rurociągiem tłocznym na terenie zespołu pałacowego w Brynku (469 619 zł, w tym dotacja z WFOŚiGW w Katowicach 184 569 zł);
• modernizację budynku mieszczącego Powiatowe Centrum Aktywności Społecznej (1 985 207 zł, w tym środki unijne 970 797 zł);
• termomodernizację budynku I LO im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach (1 128 427 zł, w tym środki unijne 732 827 zł).

Ponadto na lata 2017-2018 zaplanowano przebudowę skrzyżowań dróg powiatowych 3203S i 3207S z nowo budowaną drogą gminną w miejscowości Zendek (150 000 zł w całości sfinansowane wsparciem z Gminy Ożarowice).

Zadzwoń teraz