Pierwszy rok naprawy powiatowych finansów

Data publikacji: 28 grudnia 2015
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Mija pierwszy rok realizacji Programu Postępowania Naprawczego Powiatu Tarnogórskiego. To dobry czas, aby podsumować dotychczasowe działania i ich efekty.

Mija pierwszy rok realizacji Programu Postępowania Naprawczego Powiatu Tarnogórskiego. To dobry czas, aby podsumować dotychczasowe działania i ich efekty.
Przypomnijmy, że 17 lutego 2015 roku Rada Powiatu podjęła uchwałę o przyjęciu do realizacji przygotowanego przez Zarząd Powiatu Programu Postępowania Naprawczego Powiatu Tarnogórskiego na lata 2015 – 2017. Regionalna Izba Obrachunkowa zaakceptowała program 26 lutego, po czym rozpoczęto niezwłocznie jego realizację, od uchwalenia budżetu na 2015 rok, Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2026 oraz kluczowej dla naprawy finansów powiatu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Tarnogórskiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Rada Powiatu wyraziła także zgodę na sprzedaż mienia zbędnego do realizacji zadań własnych powiatu.
Plan Postępowania Naprawczego jest w trakcie realizacji przez poszczególne komórki Starostwa Powiatowego oraz jednostki organizacyjne Powiatu Tarnogórskiego. Dotychczas podjęto następujące działania:

Restrukturyzacja długu publicznego

Najważniejsze zadanie wskazane w programie, czyli konsolidacja zadłużenia poprzez emisję obligacji komunalnych, zostało zrealizowane w kwietniu. Wyemitowano obligacje komunalne o wartości 15.955.000 zł. Emisja obligacji – poprzez zmianę sposobu spłaty części zadłużenia – przywróciła właściwy poziom indywidualnemu wskaźnikowi zadłużenia. Na podstawie wysłanego zapytania ofertowego dokonano wyboru banku odpowiedzialnego za przeprowadzenie emisji. Środki z emisji obligacji wpłynęły na konto budżetu 27 kwietnia i już 28 kwietnia w całości zostały uregulowane zobowiązania wobec banku PKO pochodzące z zaciągniętych we wcześniejszych latach przez poprzednie władze powiatu kredytów długoterminowych. Wcześniejsza spłata kredytów, rozłożenie spłaty pozostałych zobowiązań w czasie i co za tym idzie mniej inwazyjna spłata długu – to cele, które zostały osiągnięte. Ograniczyło to od maja comiesięczne spłaty rat o ponad 250 000 zł.

Ograniczenie wydatków, wzrost dochodów

Udało się ograniczyć rzeczowe wydatki bieżące w grupie zadań statutowych, w każdym obszarze funkcjonowania, co w pierwszej połowie roku dało oszczędności w kwocie 662 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, a w skali całego roku oszczędności wyniosą około 1,5 mln zł.
Jeśli chodzi o sferę majątkową, zoptymalizowano gospodarowanie środkami, poprzez przesunięcie realizacji niektórych inwestycji na lata następne. Przykładem jest aneks do umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, dotyczący realizowanego wspólnie z miastem Kalety zadania, tj. budowy kanalizacji deszczowej w Miotku i Kaletach oraz naprawy nawierzchni i budowy chodnika w ciągu ul. Paderewskiego w Kuczowie. Realizację zadania przesunięto na lata 2016-2017.
O nieco ponad 30 procent wzrosły dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości powiatowych.
Zintensyfikowano działania mające na celu uzyskanie dochodów ze sprzedaży majątku powiatu. Mimo bardzo trudnej sytuacji na rynku nieruchomości, do 30 czerwca z ich sprzedaży uzyskano 203 460 zł a w październiku, listopadzie i pierwszej połowie grudnia – 344 090 zł., co daje łącznie 547 550 zł.
W placówkach oświatowych trwają prace Zespołu ds. Audytu, którego celem jest przeanalizowanie kosztów ich funkcjonowania.

Zmiany w wykonywaniu zadań z zakresu pieczy zastępczej

W celu realizacji programu naprawczego poprzez ograniczenie wydatków ponoszonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podjęto następujące kroki: nastąpiło zmniejszenie kosztów zatrudnienia o ok. 34 000 zł rocznie, przeprowadzono spotkanie z sędzią Sądu Rodzinnego, z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej gmin leżących w granicach administracyjnych powiatu tarnogórskiego oraz z rodzinami zastępczymi, zmierzające do ograniczania liczby dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych niespokrewnionych, umieszczania dzieci w pierwszej kolejności w rodzinach zastępczych spokrewnionych, co jest najkorzystniejszym rozwiązaniem dla dziecka a równocześnie zmniejsza koszty pieczy zastępczej. PCPR podejmuje także działania zmierzające do szybkiej stabilizacji sytuacji dzieci poprzez adopcję lub powrót do rodzin biologicznych, co skraca ich pobyt w rodzinach zastępczych.
Szacunkowe tegoroczne oszczędności z realizacji działań naprawczych to 234 325 zł, a ponadto w związku z likwidacją placówki opiekuńczo-wychowawczej pozostały środki w kwocie 131 253 zł.

Zmniejszenie wydatków związanych z funkcjonowaniem PUP w Tarnowskich Górach

Podjęto negocjacje z zarządem MTBS Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach w sprawie obniżenia stawek wynajmu pomieszczeń użytkowanych przez PUP. W wyniku negocjacji Zarząd MTBS zaproponował obniżenie czynszu na czas realizacji programu naprawczego o 20 procent – do stawki 9,60 zł za metr kwadratowy pomieszczeń biurowych i 2,80 zł/m2 za garaż.
Zarząd Powiatu podejmuje działania zmierzające do wyznaczenia innego budynku, stanowiącego własność Powiatu Tarnogórskiego, do którego przeniesiony zostanie Powiatowy Urząd Pracy po okresie obowiązywania obniżonej stawki czynszu.


Zmniejszenie wydatków na zakup energii elektrycznej

Wykonany został audyt energetyczny, mający na celu zmniejszenie wydatków na zakup energii elektrycznej. Zadanie to zostało zlecone firmie Energomix Sp. z o.o. z Warszawy. Zgodnie z wynikami audytu przewidywany zysk w zakresie zakupu energii elektrycznej starostwa i podległych mu jednostek oszacowany został na 104 tys. zł netto w skali roku, podczas gdy zakładany w programie naprawczym efekt finansowy to 300 tys. zł. Z uwagi na to, że zlecenie firmie zewnętrznej przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wiązałoby się z dodatkowymi nakładami finansowymi po stronie starostwa (umowa o doradztwo – 1500 zł netto oraz płatna z góry marża w wys. 15-19 procent w skali roku od planowanych oszczędności) odstąpiono od tego postępowania, a 20 września podjęto rozmowy z TAURONEM, zmierzające do obniżenia stawek opłat za energię elektryczną drogą negocjacji, które jeszcze się nie zakończyły.

Przenoszenie jednostek organizacyjnych do nowych pomieszczeń

27 lipca Zarząd Powiatu zdecydował o wypowiedzeniu Gminie Tarnowskie Góry umów najmu lokali użytkowych w budynku przy ul. Sienkiewicza 8, wynajmowanych dla Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Zajęcia PMDK zostały przeniesione do budynku Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych stanowiącego własność powiatu.
Dotychczas powiat płacił gminie za użytkowanie pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Sienkiewicza 8 średnio 2077 złotych miesięcznie (644 złote czynszu, plus 1184 złote za energię cieplną, 212 złotych za energię elektryczną, plus 37 złotych za wodę i odprowadzanie ścieków). Roczne opłaty przekazywane gminie za pomieszczenia, z których korzystał PMDK, wynosiły średnio 25 tys. zł. Gmina Tarnowskie Góry nie była skłonna do rezygnacji z pobierania opłat, mimo że znaczna część zajęć odbywała się z udziałem dzieci w wieku przedszkolnym, uczęszczających do gminnych przedszkoli.
W przyszłym roku Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zostanie przeniesiona z budynku przy ul. Sienkiewicza 8 do budynku starostwa przy ul. Sienkiewicza 16, a konkretnie do pomieszczeń, które zostaną zwolnione przez Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty, który z kolei zostanie przeniesiony do budynku Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych.

Reorganizacja starostwa

Zarząd Powiatu 31 sierpnia 2015 roku przyjął uchwałę w sprawie nowego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach. Zmieniła się struktura organizacyjna urzędu. Zmniejszono liczbę komórek organizacyjnych z 26 do 21. Ostatniego grudnia zostaną rozwiązane umowy o pracę z pracownikami, którzy nabyli uprawnienia emerytalne.

EFEKTY:

W wyniku wszystkich tych działań nastąpiła wyraźna poprawa kondycji budżetu powiatu tarnogórskiego w ostatnich miesiącach roku, a szczególnie w grudniu. Optymalne sterowanie wydatkami bieżącymi spowodowało ich znaczące ograniczenie. Efektem jest większa ilość środków finansowych dostępnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, co wyraźnie poprawiło bieżącą płynność finansową. Odzwierciedleniem poprawy płynności finansowej jest wywiązywanie się ze zobowiązań operacyjnych, bieżących w grudniu; terminowa spłata kredytu w rachunku bieżącym; brak zobowiązań wymagalnych (przeterminowanych) na koniec grudnia, brak konieczności przedłużania terminów płatności na styczeń.
Więcej środków finansowych na rachunku bankowym, łatwiejsza spłata zobowiązań – to wyczuwalne efekty wdrażania kolejnych punktów z programu naprawczego – efekty ostrożności, oszczędności i ograniczenia wydatków.

Zadzwoń teraz