Powiat aplikuje o pieniądze z Unii

Data publikacji: 3 lutego 2016
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych, termomodernizacja budynków czterech szkół ponadgimnazjalnych, remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe – to zadania, na których realizację Powiat Tarnogórski zamierza w latach 2016 – 2017 uzyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych, termomodernizacja budynków czterech szkół ponadgimnazjalnych, remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe – to zadania, na których realizację Powiat Tarnogórski zamierza w latach 2016 – 2017 uzyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej.
Jeden wniosek aplikacyjny został już złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, cztery kolejne zostaną złożone do 31 marca 2016 roku, jeden do 4 kwietnia 2016 roku, a jeden w pierwszym kwartale 2017 roku.
Wszystkie wnioski zostaną złożone na zadania realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Szczegóły przygotowań do realizacji kolejnych projektów przedstawia Biuro Strategii i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach:

27 listopada 2015 roku złożony został do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego w Katowicach w ramach Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Poddziałanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT Subregion Centralny wniosek aplikacyjny na projekt pn. „Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych”. Celem projektu jest rozwój i profesjonalizacja usług aktywizacji społecznej i zawodowej, szerzenia wiedzy, udzielania wsparcia i pomocy na rzecz mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym i dotkniętych różnego rodzaju dysfunkcjami, zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych oraz podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób realizujących zadania związane ze świadczeniem usług społecznych. Centrum to stanie się miejscem spotkań, zdobywania wiedzy oraz aktywizacji społecznej, zaspokajając tym samym potrzeby lokalnej społeczności, dotkniętej dysfunkcjami i patologiami społecznymi. Projekt zakłada głównie kompleksową rewitalizację i przystosowanie budynku przy ulicy Sienkiewicza 16 do sprawnej i efektywnej realizacji założonych działań.

Aktualnie trwają przygotowania do złożenia wniosków o dofinansowanie następujących zadań:
• Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach – wartość całkowita 2 384 034.44 zł, z czego dofinansowanie 2 026 429.27 zł.

• Termomodernizacja budynków II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Tarnowskich Górach – wartość całkowita 2 823 081.17 zł, z czego dofinansowanie 2 399 618.99 zł.

• Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych w Tarnowskich Górach – wartość całkowita 1 629 384.18 zł, z czego dofinansowanie 1 384 976.55 zł.

• Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tarnowskich Górach – wartość całkowita 1 567 029.62 zł,
z czego dofinansowanie 1 331 975.18 zł.

Wyżej wymienione wnioski o dofinansowanie zostaną złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Osi priorytetowej IV, działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT. Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 25 stycznia do 31 marca 2016 roku.

Trwają także przygotowania dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn. Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, który zostanie złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Osi priorytetowej XII działania 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego poddziałania 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego ZIT. Nabór trwa od 01 lutego do 04 kwietnia 2016 roku.

Dodatkowo planuje się złożenie wniosku aplikacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego. Powiat Tarnogórski planuje wystąpić z wnioskiem aplikacyjnym na poprawę jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia, rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego, wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego. Projekt zostanie złożony w I kwartale 2017 roku a jego realizacja jest zaplanowana na lata 2017-2020. Wartość całego zadania wynosić będzie 6 763 267,87 zł, z czego dofinansowanie opiewać będzie na kwotę 5 748 777,69 zł.

Więcej informacji na temat Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego i wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych:
http://www.subregioncentralny.pl/
www.polskieradio.pl/42/4265/Artykul/1401704,Fundusze-unijne-subregion-centralny-rozdzieli-ponad-20-proc-srodkow-RPO

Call Now ButtonZadzwoń teraz